Stortingsflertall for en rekke endringer i bioteknologiloven

De fire regjeringspartiene er enige om å endre bioteknologiloven på 23 punkter. Dette er den første store endringen av loven siden 2005.

Regjeringen gjør en rekke endringer i bioteknologiloven. Stridstemaet eggdonasjon er ikke blant endringene. Her fra Høyres landsmøte i fjor, hvor temaet var oppe til debatt. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Se listen over alle de planlagte endringene nederst i saken.

Partiene er blant annet enige om å åpne for å fjerne nedre aldersgrense for prøverørsbehandling, sette ned aldersgrensen for når barnet har rett på å få vite sæddonors identitet fra 18 år til 15 år, oppheve vilkåret om at genterapi bare kan brukes til behandling av sykdommer som anses alvorlige og endre ordningen slik at det blir enklere for en familie å få samme donor til alle barna.

Endringsforslaget inneholder ikke noe punkt om å åpne for eggdonasjon, slik det egentlig er flertall for på Stortinget. Dette punktet fikk Kristelig Folkeparti (KrF) innvilget vetorett på i regjeringsplattformen som ble forhandlet fram på Granavolden tidligere i år.

Betydelig liberalisering

– Der andre krangler, handler vi. Moderniseringen vi nå er enig om, åpner opp for mer forskning, bedre pasientbehandling og mer effektiv persontilpasset medisin, skriver Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre i en pressemelding, som er forfattet sammen med de andre partienes helsepolitiske talspersoner:

Les også

Kjære Erna, hvis du vil at folk skal få flere barn, så må vi få muligheten! | Karina Sofie Hjartlie

– Frp er glad for at vi nå kan legge fram de største liberaliseringene av bioteknologiloven siden 2004. Vi har fått gjennomslag for en rekke positive endringer som er særlig viktige for unge kvinner og familier som er ufrivillig barnløse. Samtidig setter vi også tydeligere krav til de som skal få offentlig hjelp til å bli foreldre, med innføring av omsorgsattest og en øvre aldersgrense, sier Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i Frp.

Åshild Bruun-Gundersen er helsepolitisk talsperson i Frp.

-KrF ingen bremsekloss

– Bioteknologi gir oss mange muligheter. De vil vi bruke for å gi mennesker et bedre liv. KrF er ikke en bremsekloss, tvert om, her samarbeider vi for å gi pasienter et bedre liv og forskere flere verktøy til å finne bedre behandlingsmuligheter,» sier KrFs helsepolitiske talsmann Geir Jørgen Bekkevold.

Les også

Drømmen om å lage barn i Norge forsvant da Høyre forhandlet bort stortingsflertallets ønske

– Bioteknologien utvikler seg i en rasende fart, og regjeringen må være på lag med framtida, denne enigheten åpner for nettopp det. Det er utelukkende positivt at det skal legges til rette for økt forskning innen gen- og bioteknologi, og at resultatene raskere skal gi bedre grunnlag for diagnostikk og pasientbehandling,» sier Carl-Erik Grimstad, helsepolitisk talsperson i Venstre.

Dette er regjeringens foreslåtte endringer i Bioteknologiloven:

1. Åpner for å fjerne nedre aldersgrense for prøverørsbehandling.

2. Utvide lagringstiden for befruktede egg.

3. Utvide retten til å lagre ubefruktede egg for kvinner som blir infertile i ung alder.

4. Endre ordningen slik at det blir enklere for en familie å få samme donor til alle barna.

5. Vurdere grensen for antall barn per donor.

6. Inseminasjon (assistert overføring av sæd) skal ikke regnes inn i det statlige tilbudet om tre forsøk med assistert befruktning.

7. Opprettholde ikke-anonym sæddonasjon, og innføre en plikt for foreldre til å informere barnet dersom det er unnfanget gjennom assistert befruktning, for å ivareta barnets rett til å kjenne sitt biologiske opphav.

8. Formålet med genetiske undersøkelser skal avgjøre om den skal defineres som prediktiv eller diagnostisk. Noen diagnostiserende undersøkelser reguleres i dag svært strengt.

9. Forenkle reglene for bioteknologisk forskning.

10. Forenkle og rydde opp i reglene om genterapi.

11. Vaksiner som brukes innenfor det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, skal unntas fra reguleringen av genterapi i bioteknologiloven.

12. Sette ned aldersgrensen for når barnet har rett på å få vite sæddonors identitet fra 18 år til 15 år.

13. Presisere at det er straffbart å teste andre, unntatt privatpersoner som gjør dette på vegne av og etter samtykke fra den opplysningene gjelder.

14. Oppheve vilkåret om at genterapi bare kan brukes til behandling av sykdommer som anses alvorlige.

15. Klarlegge regelverket om bruk av lagrede befruktede egg sammen med ny partner. Det forutsettes at egget er befruktet med donorsæd.

16. Kravet til genetisk veiledning ved prediktive genetiske undersøkelser bør justeres slik at det kreves tilpasset genetisk veiledning. I dag kreves veiledning før, under og etter testen. Kravet til veiledning bør kunne tilpasses behovet i det enkelte tilfelle.

17. Dagens krav om godkjenning av sykdommer som friske mennesker kan gentestes for oppheves, da det er tilstrekkelig at virksomhetene som skal bruke testene, må godkjennes.

18. Klargjøre at loven bare gjelder for prosjekter der deltakerne får helsehjelp eller skal få individuell tilbakemelding om resultatene av prediktive genetiske undersøkelser.

19. Videreføre vilkåret om skriftlig samtykke og at genterapi på barn under 16 år ikke kan gjøres uten skriftlig samtykke fra barnets foreldre eller andre med foreldreansvar.

20. Innføre krav om politiattest og barneomsorgsattest for å godkjennes for assistert befruktning.

21. Dersom det er forhold ved søker av assistert befruktning som gjør at legen er i tvil om søkerparets omsorgsevne, skal legen kunne innhente råd fra en annen instans.

22. Behandlende lege skal få innsyn i relevant taushetsbelagt informasjon om par som søker assistert befruktning.

23. Gi sentrale føringer i forskrift eller nasjonale retningslinjer for vurdering av egnethet hos par som søker assistert befruktning.

Saken oppdateres