100.000 flere nordmenn må kanskje medisineres

En amerikansk blodtrykkstudie ble brått stanset fordi funnene var så overbevisende at det var uetisk å fortsette.

Dersom det blir enighet om at blodtrykk høyere enn 120 over 90 må medisineres, vil tilnærmet alle over 60 år måtte gå på medisiner.

800.000 nordmenn må i dag ta blodtrykksmedisin. Dersom funn fra amerikansk forskning er korrekt, må inntil 100.000 flere kanskje behandles.

Den amerikanske studien ble avbrutt et år før planen fordi dataene var så overbevisende. Deltagerne som fikk sitt systoliske blodtrykk (overtrykk) redusert til under 120, hadde en markant lavere dødelighet og færre hjerteinfarkt og slag enn dem som hadde et blodtrykk under 140.

Dette kommer frem på nettstedet Medscape/ the heart.org.

Steinar Madsen, som også er medisinsk fagdirektør ved Legemiddelverket, er med i den norske arbeidsgruppen som skal legge frem nye retningslinjer for bruk av blodtrykksmedisin til våren.

- Det er interessante funn og vil nok føre til en ny debatt om retningslinjene. I Norge er retningslinjene at systolisk blodtrykk skal være under 140, sier Steinar Madsen.

Madsen er blant de mange som er blitt tydelig overrasket over de foreløpig amerikanske funnene. Han sier at den amerikanske studien kan endre hvordan man skal behandle blodtrykkspasienter.

Madsen presiserer at pasientene i undersøkelsen i utgangspunktet hadde høyt blodtrykk.

- De ble medisinert ned til 140 eller 120 i overtrykk, og vi så gevinst i at trykket kom ned til 120 og lavere. Et av spørsmålene som nå dukker opp, er når grensen for behandling skal starte. I dag anbefaler vi behandling for alle med et blodtrykk på 160. For dem mellom 140 og 160 vurderer vi totalrisikoen før de medisineres. Spørsmålet blir nå om de med et lavere trykk enn 140 skal behandles, sier Steinar Madsen.

- Resultatene går på tvers av det vi arbeider etter i dag. Dersom vi skal begynne å behandle pasienter med 120 i overtrykk, vil det i praksis si at antallet pasienter som må behandles, øker betydelig. Et forsiktig anslag er at minst 100.000 nye pasienter må få medisin. Eller sagt på en annen måte, stort sett alle over 60 år, sier han.

Ikke kostbart

Madsen tror at norske helsemyndigheter nå må ta debatten om hvem som bør behandles.

- Men vi må vente på originaldata og se på resultatene.

- Vil det bli kostbart for staten dersom 100.000 flere må bruke blodtrykksmedisin?

- Nei, medikamentene er veldig billige, det er rimelig behandling.

- Hva er ulempene med denne typen medisin?

- Mange av pasientene blir behandlet intenst, de bruker flere medisiner. Blodtrykksmedisiner kommer ofte i tillegg til medisiner som brukes mot lungesykdom, høyt kolesterol og diabetes. Dette fører til at behandlingen kan omfatte mange legemidler. Risikoen for bivirkninger er større, og noen pasienter vil antagelig få problemer med å ta alle medisinene på riktig måte.