Norge

PST vil forebygge på flyktningkurs

Kvoteflyktninger fra Syria avbildet i juni 2014 i sitt første møte med norske myndigheter og Elisabeth Sørgård i Politiets utlendingsenhet (PU). Nå vil PST at radikalisering skal bli tema for kvoteflyktninger før de reiser til Norge.

Politiets sikkerhetstjeneste frykter at manglende integrering skaper ekstremisme.

  • Geir Søndeland

Nå blir radikalisering tema på utvalgte flyktningers timeplan før ankomst Norge.

Før avreise til Norge får kvoteflyktninger (se fakta) fra åtte år og oppover 16-20 timer med opplæring i norsk kultur og dagligliv.

Nå skal radikalisering inn på timeplanen, etter initiativ fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

«PSTs bekymring er at manglende integrering skal føre til at asylsøkeren eller flyktningen kommer i kontakt med ekstreme islamistiske miljøer og utvikler intensjon om å utføre voldelige handlinger», skrev assisterende PST-sjef Roger Berg til Integrerings— og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i august.

Da varslet PST at de ønsket å bidra i innføringskurset om Norge. Programmets hensikt er å lette overgangen til Norge, legge til rette for god integrering, redusere kultursjokket, lette kommunenes arbeid og i større grad gjøre flyktningen selvhjulpen.

PST skal i samarbeid med IMDi utforme innhold til kulturorienteringsprogrammet. International Organization for Migration (IOM) kjører kursingen på oppdrag fra IMDi.

- Vårt bidrag er til den delen av opplegget som skal handle om radikalisering og at flyktninger som kommer til Norge, kan bli utsatt for radikalisering, sier Martin Bernsen, seniorrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Venter på avklaring

Ifølge Kofi Amankwah, fagdirektør i IMDi, har dialogen med PST gått ut på hvilken informasjon kvoteflyktningene skal få, hvordan dette skal formidles og hvem som skal gjøre hva. Når dette er avklart, blir samarbeidet med PST formalisert. PST skal ikke være til stede under kursingen.

- Programmet går over fire dager mens flyktningene forbeder reisen fra landet de er i til Norge. Dette gjelder flyktninger som er tatt ut gjennom intervju med UDI, sier Amankwah.

På uttaksreiser sammen med Politiets utlendingsenhet (PU) og Utlendingsdirektoratet (UDI) har PST blinket ut personer som de mener kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for Norge og derfor ikke bør få komme til landet.

PST har stoppet nærmere ti kandidater til uttak som kvoteflyktning til Norge, grunnet tilknytning til Den islamske stat (IS) og den Al-Qaida tilknyttede terrorgruppen Al-Nusra-fronten, skrev Dagbladet i juni.

Ifølge Bernsen frykter PST på sikt radikalisering av dem som kommer til Norge.

- Da er integrering sentralt, sier han.

Bernsen viser til at personer som har reist til Syria og er blitt fremmedkrigere, har vist seg å være dårlig integrert i arbeids- og samfunnslivet.

Trusselbildet

PST vurderer fortløpende konsekvenser for trusselbildet som følge av det økte antallet asylsøkere som ankommer Norge.

«Trusselen fra ekstrem islamisme kommer først og fremst fra personer som er født eller oppvokst i Norge, og som har blitt radikaliserte her», skriver PST i sin trusselvurdering 6. november.

PST er kjent med at enkeltpersoner som ankommer Norge, kan ha sympatier for eller tilknytning til IS, Al-Qaida eller andre militante, islamistiske grupper. «På lengre sikt er det mulig at enkelte asylsøkere vil kunne utgjøre en terrortrussel mot Norge», skriver PST, som mener asylsøkere er en sårbar gruppe for radikalisering.

PST er bekymret over at asylsøkere blir oppsøkt av personer som kan knyttes til ekstremisme.

«Vårt samfunns evne til å ta imot, og integrere, asylsøkere i det norske samfunnet har direkte påvirkning på trusselbildet», skriver PST.

Kursmateriell fra kulturorienteringsprogrammet for kvoteflyktninger.
Skatt, homofili, Nav og matpakke står på timeplanen når syriske kvoteflyktninger lærer om Norge.