Norge

Vil gi skatteetaten mer makt mot svart arbeid

Krf vil gi skatteetaten mulighet til å sikre bevis ved beslag når det er mistanke om skatteunndragelse. Da slipper de å vente på politiet bestandig.

- Ren skatteattest brukes som den viktigste dokumentasjonen på seriøsitet når et firma slipper til på oppdrag i offentlig sektor. Men skatteattest er bare en dokumentasjon på at skatt er innbetalt på det tidspunktet den er utstedt, påpeker Hans Olav Syversen (KrF). Foto: Larsen, HÃ¥kon Mosvold

 • Einar Haakaas

— Skatteetaten må få bedre muligheter til å innhente relevant informasjon og antagelig også adgang til å sikre bevis, blant annet gjennom beslag. Det kan bli for tungvint å være avhengig av politiets medvirkning i slike saker, skriver KrFs Hans Olav Syversen, leder av Stortingets finanskomité, i et nytt lovforslag.

Lovforslaget er en direkte oppfølging av Aftenpostens serie "Grå økonomi", der vi har vist hvordan offentlige oppdragsgivere benytter svart arbeidskraft og hvordan taushetsplikt dekker over ulovlig virksomhet.

Les også :

Les også

Siktet for grov kriminalitet - pusser opp for regjeringen

Åpenhet om straffeskatt

— Det er betenkelig at ileggelse av straffeskatt, som noen ganger brukes som et alternativ til vanlig straffeforfølgelse, er en opplysning som skatteetaten ikke kan gi til noen. Det samme gjelder manglende levering av selvangivelse, sier Syversen.

I Syversens tiltakspakke ligger også at systemet med skatteattest må bedres.

— Ren skatteattest brukes som den viktigste dokumentasjonen på seriøsitet når et firma slipper til på oppdrag i offentlig sektor. Men skatteattest er bare en dokumentasjon på at skatt er innbetalt på det tidspunktet den er utstedt. Det kan gå årevis før krav etter skatt- og avgiftssvindel blir synlig i en skatteattest, sier han.

Les også:

Les også

Skattesiktet firma fikk ren skatteattest - pusset opp offentlige bygninger

Syversen er åpen for å justere forslagene, som han fremmer sammen med partikollega Line Henriette Hjemdal, bare det blir enighet i Stortinget om nye tiltak mot svart økonomi.

Åpenhet i Frp

Det ser komitékollega Gjermund Hagesæter (Frp) positivt på. Også han vil ha nye tiltak mot svart økonomi, og er også åpe

n for å vurdere taushetsplikten på nytt. Finansminister Siv Jensen (Frp) har i to tidligere runder i Stortinget gitt uttrykk for at det går ut over rettsikkerheten dersom man utvider skatteetatens adgang til å gi ut mer informasjon om bedrifters skatteinnbetaling.

Forslagsstillerne mener at hensynet til å unngå svart arbeid er mest tungtveiende.

— Til syvende og sist vil også skatteyters rettssikkerhet rammes når den svarte økonomien blir omfattende, skriver de.

Les også :

Les også

Skatteattester er knapt verdt papiret de er skrevet på når de brukes til å sjekke firmaers seriøsitet.

Liste med krav

KrFs forslag blir trolig behandlet i Stortinget i høst. Den inneholder følgende krav til Regjeringen:

 • Utrede om Skatteetaten kan få bedre muligheter til å sikre bevis, blant annet gjennom beslag.
 • Fremme forslag som sikrer at Skatteetaten får anledning til å dele informasjon som ileggelse av straffeskatt og manglende levering av selvangivelse med andre offentlige etater.
 • Sikre at systemet med skatteattest bedres, slik at svart virksomhet i minst mulig grad vil være forenelig med ren skatteattest.
 • Gjennomføre holdningsskapende tiltak som kan bevisstgjøre forbrukerne på at kjøp av svarte varer og tjenester er ulovlig og innebærer støtte til kriminell virksomhet.
 • Fremme forslag om at Oslo kommunes nye krav i standardkontraktene for offentlige innkjøp vedtatt 10. juni 2014, blir gjort gjeldende for alle offentlige innkjøp over en viss størrelse.
 • Fremme forslag om at alle leverandører i offentlige innkjøp, også utenlandske, skal ha lærlinger, og at det stilles krav om at lærlinger skal delta i arbeidet på det konkrete prosjektet som innkjøpet gjelder for, når innkjøpet er over en viss størrelse.

Les mer om

 1. Grå økonomi

Grå økonomi

 1. DEBATT

  Statsrådene har forsømt jobben mot arbeidsmiljøkriminalitet i mange år | Per-Kristian Foss

 2. DEBATT

  Vi bør få vite hvem som ikke betaler skatt

 3. DEBATT

  Skattedirektøren: Noen skatte- og avgiftsopplysninger som i dag er taushetsbelagt, vil bli offentlig kjent

 4. DEBATT

  E-tjenesten bør ha handleplikt når de får kunnskap om grove krenkelser

 5. NORGE

  Stortinget ber Regjeringen heve terskelen for når politiet skal overvåke - men forslaget får bred støtte

 6. POLITIKK

  Foreslår at alle skal få se detaljer om hvordan partiene på Stortinget bruker fellesskapets penger