SSB-høringen: Jensen avviser at dokumenter er «manipulert»

De mye omtalte dokumentene i SSB-saken ble unntatt offentlighet først og fremst fordi de var interne, ifølge finansminister Siv Jensen (Frp). Hun avviser at de ble «manipulert».

Finansminister Siv Jensen flankert av finansråd Hans Henrik Scheel (t.v.) og ekspedisjonssjef Amund Holmsen under høring om SSB-saken torsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– De er skrevet av saksbehandlere i Økonomiavdelingen til bruk i videre arbeid. De var aldri skrevet for å sendes ut av departementet, og de har derfor en annen form og en annen status enn formelle referater, sa finansminister Siv Jensen (Frp) til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité torsdag.

Komiteen holdt ny høring i saken om omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Sentralt i saken sto tre notater fra møter mellom den avgåtte SSB-sjefen Christine Meyer og Finansdepartementet, som Stortinget først fikk innsyn i etter en klage fra VG til Sivilombudsmannen.

Det var to hovedspørsmål Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ønsket svar på i høringen:

  • Hvorfor ble det gjort påtegnelser på dokumentene som ble oversendt Sivilombudsmannen 10. januar 2018?
  • Og hvorfor valgte departementet å ettersende de opprinnelige dokumentene uten påtegnelser seks dager senere?

Avviste «manipulasjon»

Komiteens leder Dag Terje Andersen omtalte i høringen de oversendte dokumentene som «manipulerte». Dette ble avvist av finansministeren. Hun sa at påtegningene med kulepenn ble gjort for å forklare og korrigere noe av det som sto i de interne notatene. De var en «leserveiledning»,

Finansministeren viste til at dokumentene ikke er en del av den formelle styringsdialogen mellom departementet og SSB.

Også i andre spørsmål fra opposisjonspartiene ble det reist spørsmål ved om påtegningen med kulepenn var gjort for å korrigere innholdet.

Men Jensen ga én innrømmelse: Påtegningene burde vært datert for å vise at de ble gjort to dager før de ble oversendt Sivilombudsmannen.

Hevder det er «manipulasjon»

Flere av kontrollkomiteens medlemmer lot seg imidlertid ikke overbevise av Jensens forklaring.

I en pause mellom den åpne og lukkede høringen sa komitéleder Dag Terje Andersen (Ap) til NTB at han ikke er i tvil om at påtegnelsene fra embetsverket har endret meningsinnholdet i dokumentene.

Heller ikke SVs Torgeir Knag Fylkesnes fester lit til Jensens forklaring. Han har flere ganger åpnet for mistillit mot finansministeren.

– Man har skrevet i margen på disse dokumentene mange måneder etter at de har vært arkivert. Det er åpenbart at man har manipulert dokumentene og forsøkt å gi et annet inntrykk av hva som er meningsinnholdet, sier han til NTB.

Påtegnelser var sentrale

Notatene er unntatt offentlighet, men Dagens Næringsliv kunne i februar fortelle at departementet gjorde påtegnelser på notatene to dager før de ble sendt til Sivilombudsmannen 10. januar i år.

– Så spør komiteen om hvorfor Sivilombudsmannen fikk oversendt notatene i to runder, først med forklarende håndpåtegninger med blå kulepenn i margen og så uten. I et eget vedlegg i brevet til Sivilombudsmannen redegjorde vi for mangler og feil i notatene, hvor vi også viste til de håndskrevne merknadene som var påført i margen, sa Jensen.

Den åpne delen av høringen ble avsluttet 15 minutter før den avsatte tiden var brukt.