Søkte om å få bygge ridesenter, sprengte og solgte stein i stedet

Veientreprenør Albert Kr. Hæhre fikk sprenge ut tusenvis av kubikk med stein for å bygge et ridesenter ingen har sett noe til. Nå selges tomten.

Allerede i 2003 ble planene om et stort ridesenter ved Grefsenkleiva på Årvoll lansert. Et politisk flertall ga Albert K. Hæhre tillatelse til å sprenge ut titusenvis av kubikk med stein. Nå er steinen tatt ut og ridesenter­prosjektet lagt ut for salg på finn.no.
Bjerke bydelsutvalgs leder Steinar Arnesen (Ap) er skuffet over at ridesentertomten på Årvoll er lagt ut for salg, etter at steinlass på steinlass er sprengt ut og kjørt vekk. Nå ønsker han at Oslo kommune kjøper tomten av Albert Kr. Hæhre. - Det finnes vel ikke en finere skoletomt i hele byen, sier Arnesen.

Mangemillionæren kjøpte området ved Grefsenkleiva, og fortalte at han ville bygge hestesenter allerede i 2003.

Naboer og lokalpolitikere har forsøkt å stanse prosjektet, men Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet ga Hæhre sitt ja i 2007.

Fem år senere er steinlass på steinlass sprengt ut og fraktet vekk fra Lillomarkas inngangsportal. Og hesteprosjektet? Det ligger ute for salg på finn.no.

BU-leder: - I et etisk grenseland

- Hæhre er en veientreprenør, som nå har tjent pengene sine, sier Steinar Arnesen (Ap), leder av Bjerke bydelsutvalg.

Han mener fremdeles at et ridesenter hadde vært flott på denne tomten, og kaller Hæhres opptreden «uredelig» og «ugrei».

- Det er ikke ulovlig, men vi er i et etisk grenseland. Om motivet var å bygge ridesenter eller ta ut stein, vet man ikke. Hvis det ikke var motivet, er vi bedratt. Jeg aner ikke hvor reelt dette prosjektet var, det er helt umulig å avdekke, sier Arnesen.

Han forteller at Vanessa Quintavalle, som skulle bli daglig leder og eier av hestesenteret, bekreftet at ridesenteret skulle bygges så sent som i mars. Da skulle hun informere lokalpolitikerne under et møte, men dukket ikke opp, ifølge Arnesen. Quintavalle har stått bak prosjektet sammen med Hæhre, og flere av naboene stusset da hun trakk seg ut av Årvoll Ridesenter AS før jul. Hun er imidlertid fortsatt administrerende direktør og varamedlem i styret i Årvoll Eiendom AS, et selskap Quintavalle og Hæhre eier sammen.

Har ikke snakket med Hæhre

Byråd Bård Folke Fredriksen (H) er skuffet, og gjør det klart at det er uaktuelt å regulere tomten til noe annet enn ridesenter, selv om barnehage og skole allerede nevnes fra lokalt hold.

- Var det naivt å tro at en entreprenør skulle bygge ridesenter?

- Vi forholder oss til søknader, og mente dette var et godt formål og et bra sted å ha ridesenter. Jeg forutsetter at søker faktisk ønsker å bygge det de søker om, selv om en reguleringsplan bare er en mulighet, ikke en plikt. Men det var ikke søkt om et pukkverk, det var søkt om et ridesenter.

Fredriksen har ikke tatt kontakt med Hæhre eller Quintavalle.

- Vil du foreta deg noe?

- Jeg tror vi skal si det sånn at Oslo kommune skal lære av saken. Den bør minne oss om at en reguleringsplan ikke løser alle problemer og bare er en mulighet, ikke en plikt.

- Men Oslo kommune har trodd at Hæhre skulle bygge ridesenter?

- Når man har søkt om det, er det ikke så rart at man tror det. Et samfunn må basere seg på en viss grad av tillit. Dersom det i denne saken hadde vært praktiske og mulige løsninger for å sikre gjennomføring, hadde vi gjort det.

Byråden understreker at de i mange saker sikrer at reguleringsplaner blir gjennomført ved hjelp av såkalte rekkefølgebestemmelser. Skal man bygge boliger, må man ofte oppgradere en vei. Og Steen&Strøm er for eksempel forpliktet til å bygge badeland på Økern, hvis planen går gjennom.

- Vil Hæhre få lov til å gå løs på et lignende prosjekt igjen?

- Jeg tror vi vil lese saken grundig.

Kan ha tatt ut stein for 6,5 millioner

Ifølge planen skulle det sprenges bort rundt 90 000 kubikk med fjell. Hvis dette stemmer, er det tatt ut et sted mellom 238 000 og 279 000 tonn stein, får Aften anslått fra Oslo Vei AS.

Ifølge selskapet ligger verdien et sted mellom 0 og 50 kroner pr. tonn, avhengig av kvalitet, geografiske forhold og lokal etterspørsel. Grefsensyenitt er, ifølge Oslo Vei, av et sted mellom dårlig og middels kvalitet.

Hvis man regner 25 kroner pr. tonn og anslår at det er tatt ut 260 000 tonn, er det tatt ut stein verdt 6,5 millioner.

Hæhre: Nabomotstand drepte engasjementet

Intensjonen var å bygge et topp moderne ridesenter, sier Albert Kr. Hæhre.

Etter gjentatte henvendelser har Hæhre kommentert saken via e-post. Han understreker at det er han som privatperson som er engasjert i saken, og skriver at intensjonen var å bygge og drifte ett topp moderne ridesenter: «Altså var idealisme, og ikke økonomiske motiver, drivkraften».

Hæhre mener det er fremsatt mange usaklige og direkte uriktige påstander.

«Jeg ser at man reiser store spørsmål vedrørende mine motiver. Hvis det var slik at mitt eneste motiv var å tjene penger på utvikling av tomten, hvorfor tror man da at jeg da har brukt mange mill kr til detaljplanlegging/prosjektering av ridehus og staller? Ville ikke det vært ulogisk og bortkastet?»

Motstand og trenering fra naboer og politikere har ført til flere år med forsinkelser og flere millioner i ekstrakostnader, forteller Hæhre videre. De har også lykkes med å drepe hans engasjement.

«Slik enkelte naboer og enkelte politikere (med god hjelp fra en delvis ukritisk presse) har oppført seg for å forsøke å stoppe prosjektet har fratatt, i hvert fall meg personlig, den motivasjon som skal til for å gjennomføre prosjektet slik intensjonen var. Kanskje de også har klart å frata barn og unge ett tilbud om å dyrke hestesport i nærmiljøet».

Hæhre ønsker å takke for støtte fra mange naboer, hesteinteresserte og positive lokalpolitikere.

«Jeg beklager at vi nå velger å skrinlegge våre planer», skriver han.

Hva som skjer videre må man komme tilbake til, sier Hæhre. Når det gjelder økonomi, oppgir han at det har vært kostnader på i overkant av 30 millioner knyttet til utvikling/utsprengning av tomten. I regnestykket er alle kostnader og inntekter tatt med.

- Brukte ridesenter som dekknavn

Erling Folkvord advarte i 2007 mot å si ja til et pukkverk med ridesenter som dekknavn.

-  Vi undersøkte saken og så både hva slags steinkvaliteter som lå skjult og hvilke bransjer Hæhre var involvert i. Han drev flere pukkverk. Hvis man da brukte hodet, skjønte man at dette var et pukkverk med dekknavnet ridesenter. Dessverre har det siden da vist seg at vi hadde rett, sier Rødt-politiker og tidligere by­styrerepresentant Erling Folkvord.

Erling Folkvord (R)

Han mener de konkluderte på sikkert grunnlag i 2007.- Vi diskuterte dette grundig med involverte og berørte, og konkluderte ganske så sikkert med at dette er en aktør som bruker et godt formål, ridesenter for barn og unge i Groruddalen, for å kunne skaffe seg privat gevinst. Selv om Hæhre hadde kostnader til noen tegninger av et ridesenter, tror jeg det har vært en liten kostnad for å få tilgang til det som var en gullgruve på Årvoll.

Folkvord mener kommunen nå bør regulere området til for eksempel barnehage og friareal. Det er ellers sannsynlig at tomten blir brukt til boligbygging, mener han.

- Kommunen bør kjøpe tomten, selv om det vil bli en kostbar lærepenge fordi Høyre, Frp og Ap for fem år siden gikk ærend for en profitør som Hæhre. Ellers ligger det i kortene at en ny grunneier kan få samme velvillige behandling fra de tre partiene som Hæhre fikk i 2007. Da kan de ved neste korsvei si noe sånn som at «det var meget uheldig at det ikke ble bygget ridesenter, men nå må vi se fremover og ta hensyn til at boligbehovet er så stort».