21-åring dømt til ett års fengsel for vold mot Mohammed (16)

21-åringen som slo Mohammed Altai (16) ved Holmlia skole i 2017, er i Oslo tingrett dømt til ubetinget fengsel i ett år. Forsvareren vurderer å anke.

Mohammed Altai (16) døde etter en voldshendelse på Holmlia.

Dommen falt fredag formiddag.

12. juni 2017 slo 21-åringen Altai med flat hånd flere ganger i ansiktet og mot kroppen. 16-åringen falt i koma og døde etter fem uker. Hendelsen fant sted like utenfor Holmlia skole omtrent klokken 12.15.

Dommen er i tråd med det politiadvokat Børge Enoksen ba om i sin prosedyre. 21-åringen er ikke dømt for vold med døden til følge, men for grov kroppskrenkelse og for ikke å ha tilkalt nødvendig helsehjelp.

Retten legger til grunn at tiltalte og Altai møttes på en nedlagt volleyballbane ved Holmlia skole. Bakgrunnen for møtet var at tiltalte ønsket å høre nærmere om Altais kjæresteforhold med tiltaltes lillesøster.

Retten sier seg enig i at kritikkverdig kontroll fra familie og omgangskrets av jenters og gutters naturlige livsutfoldelse, vennskapsforhold og kjærlighetsliv ikke bør tolereres.

«Som det fremgår ovenfor under bedømmelsen av om volden skal anses som grov, har retten der sett hen til at kroppskrenkelsen er begått uprovosert og uten snev av forståelig motiv.»

– Nektet de rundt å ringe etter hjelp

Det omstridte bevistema i saken har vært om tiltalte forsettlig har unnlatt å skaffe Altai nødvendig og øyeblikkelig helsehjelp – å ringe til ambulanse så fort han kunne – etter at Altai falt om.

Etter bevisførselen finner retten bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte fort ble klar over at Altai befant seg i en alvorlig og hjelpetrengende situasjon.

Tiltalte så at Altai ble blå, at han hadde skum rundt munnen og krampetrekninger, og at de ikke fikk «vekket ham». Tiltalte skjønte at Altai trengte førstehjelp, og derfor ringte han en bekjent for å få hjelp.

Retten finner det videre bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte i flere minutter nektet de omkringstående å ringe etter ambulanse.

Retten finner det dessuten bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte forsettlig unnlot å gjøre det han etter beste evne kunne gjøre for å avverge følgene av den hjelpeløse situasjon Altai befant seg i.

«Etter en helhetsbedømmelse av voldshendelsen og den etterfølgende unnlatelse av å tilkalle ambulansen, finner retten bevist ut over enhver rimelig tvil at forholdet må bli å bedømme som en grov kroppskrenkelse.»

– Forsto ikke at unnlatelse av hjelp kunne bety døden

Retten har vurdert hvorvidt tiltaltes unnlatelse av å tilkalle ambulanse kunne være en selvstendig overtredelse av straffeloven § 288 om å ha «ha unnlatt å gi hjelp til noen i hjelpeløs tilstand som vedkommende hadde en plikt til å dra omsorg for».

Retten finner det bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte hadde «en plikt til å ha omsorg for» Altai i den hjelpeløse situasjonen han befant seg i, i og med at han falt om foran tiltalte straks etter den voldsepisoden som tiltalte var ansvarlig for.

Retten har imidlertid ikke funnet bevist at tiltalte forsto at unnlatelse av å tilkalle helsehjelp ville medføre døden, noe paragrafen heller ikke krever.

– Var frisk da hendelsen skjedde

Under rettsforhandlingene ble det antydet at Mohammed Altai hadde en hjertesykdom og fikk medisiner for denne. Videre er det uomstridt at det ikke kan gis noen sikker forklaring på hvorfor Altai fikk ventrikkelflimmer.

«Det har vært foretatt grundige rettsmedisinske undersøkelser i både Norge og Danmark, som ikke finner noen hjertefeil, andre sykdomstilstander, genetiske forklaringer, eller andre tilstander som kan forklare det ventrikkelflimmer som inntrådte. Det er ikke holdepunkter for annet enn at Altai var en frisk og sprek gutt på 16 år, uten kjente lidelser da hendelsen skjedde.»

I et såkalt innkomstnotat fra Rikshospitalet dit Mohammed Altai kom etter voldsepisoden, heter det bl.a. at «Kameratene ble angivelig instruert i å fortelle at gutten brukte hjertemedisiner og hadde en kjent hjertesykdom og falt sammen under løp for å rekke tilbake til skolen».

Mohammed Altai (16) var en frisk og aktiv gutt da han ble utsatt for vold.

21-åringen tar nå utdannelse på en høyskole i Oslo. Han har hele tiden bare delvis hevdet skyld.

Under rettsforhandlingene forklarte han at han ble provosert da Mohammed sa han elsket søsteren. Det var den uttalelsen som, ifølge ham selv, provoserte ham til å slå.

Retten frifant ham for kravet om å betale å betale oppreisningserstatning til hver av foreldrene med 150 000 kroner. Tiltaltes forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, sier han vil bruke de neste 14 dagene til å vurdere anke.

– Vi konstater at retten ikke idømte noen erstatning da det ikke er noen sammenheng overhodet mellom tiltaltes handlemåte og fornærmedes død. Det er viktig for tiltalte at verden har fått det svart på hvitt av en domstol. Vi vil vurdere nøye om det likevel skal ankes, sier Bratlien.

– Straffen reflekterer ikke ugjerningen

Advokat Erlend Liaklev Andersen bistår 16-åringens familie.

– Familien har det tungt og er skuffet over avgjørelsen. Dommen er i tråd med aktors påstand, så det er ikke uventet, men de mener straffen ikke reflekterer den ugjerningen som er begått og det tapet de har lidt, sier Liaklev Andersen

De vil selv vurdere anke over oppreisningserstatningen.

– Det er positivt at dommeren har funnet grunn til å kommentere æres-aspektet i saken, selv om det ikke synes å ha fått særlig uttelling i straffeutmålingen, sier bistandsadvokaten.