Norge

Tynnslitt tillit til rettspsykiatrisk kommisjon

Per Sandberg (Frp) mener tilliten til psykiatrigruppen i rettsmedisinsk kommisjon er liten.

lLeder av den Rettsmedisinske kommisjon, Tarjei Rygnestad (t.h.) vitnet i 22. juli-rettssaken, og tar selvkritikk for at kommunikasjonen med domstolen ikke var bedre.
  • John Hultgren
    Utenrikssjef

Lederen i Stortingets justiskomité har ikke konkludert, men han minner om at samfunnet er helt avhengig av tillit til Den rettsmedisinske kommisjon (RMK).

Derfor mener Sandberg spørsmålet om tillit til de sittende medlemmer av psykiatrigruppen må være en del av den rettspsykiatriske debatten som nå er i gang.

Psykiater Pål Abrahamsen og psykolog Svenn Torgersen tok i gårsdagens Dagsavisen til orde for at psykiatrigruppen i RMK må trekke seg.

- Både kommisjonen og rettspsykiatrien har tapt ansikt. Hvis systemet med RMK skal fortsette, må den være mer uavhengig, kanskje med legfolk som medlemmer, sier Sandberg.

Kritikken haglet mot kommisjonen etter at dommen mot Anders Behring Breivik plukket fra hverandre det faglige innholdet i den første psykiatrirapporten, som konkluderte med Breiviks utilregnelighet.

- RMK har ikke fremstått som særlig tillitvekkende. Det er åpenbart nødvendig å gjøre noen grep for å sikre tillit, kommenterer Jan Bøhler (Ap), nestleder i justiskomiteen.

- Bør de sittende medlemmer avsettes?

- Vi må i alle fall forsikre oss om at de fungerer bedre inntil vi får systemendringer.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch fikk selv kraftig kritikk for å ha motarbeidet oppnevnelsen av nye sakkyndige etter utilregnelighetsrapporten. Da dommen falt fredag tok kan selvkritikk, men har ikke vurdert sin stilling.

Faremos utvalg

Justisminister Grete Faremo (Ap) varslet i vinter at hun ville sette ned et utvalg som skal se på reglene, lovverket og psykiatriens plass i strafferetten. Tilregnelighetsbegrepet i straffeloven blir et hovedspørsmål, og utvalget vil opprettes raskt.

- I dette er det også naturlig å se på mandatet for Den rettsmedisinske kommisjon og det er naturlig å se på sakkyndiges rolle i rettssaken. Jeg ser for meg, og tror mange ser for seg, at psykiatrisk sakkyndige vil ha en viktig rolle å spille også i fremtiden, understreker Faremo.

- Veldig klokt, sier Sandberg om gjennomgangen av mandatet.

Sandberg vil helst kaste psykiaterne helt ut av rettssalen, slik at de ikke har noe å si før skyldspørsmålet er avgjort. Han mener at også psykotiske må kunne straffes.

- Først etter dommen kan psykiaterne komme inn og vurdere om det skal gis behandling under soning. For den psykotiske er det ingen forskjell på behandling i lukket psykiatrisk institusjon og behandling i fengsel.

Forskjellen ligger i at psykotiske domfelte kan bli overført til soning dersom de friskmeldes før soningstiden er over.

Bøhler er åpen for å diskutere løsningen Sandberg skisserer, og som praktiseres i en del andre land.

Ikke trygg

Knut Arild Hareide (KrF), som ledet Stortingets egen 22. juli-kommisjon, sier han ikke har faglig innsikt til å felle en dom over den rettsmedisinske kommisjonen. Han mener Faremos utvalg må vurdere om det alltid bør legges to fagrapporter om tilregnelighet til grunn.

Les også

  1. - Det gikk ikke prestisje i saken

  2. En riktig dom

  3. Aspaas vil ikke ta flere oppdrag for retten