- Viktig å få frem variasjoner

Ekhaugens undersøkelse er et interessant bidrag til kunnskapen om hvordan det går med innvandrerne i Norge, sier forsker Lars Østby i Statistisk sentralbyrå.

Østby understreker at Ekhaugens resultater ikke grunnleggende avviker fra det som ellers er kjent. Statistisk sentralbyrås påstand om at innvandringen "går seg til", er basert primært på analyser av utdannelse, yrkesdeltagelse og arbeidsløshet, inntekt og demografi, ikke bare på andelen trygdebrukere, sier Østby. — Arbeid er i denne sammenheng viktigst, og sysselsettingen øker og ledigheten avtar fra en generasjon til den neste. Den øker også med botiden, inntil den alderen hvor mange innvandrere blir uføretrygdet, understreker han. Østby påpeker at omfanget av uføretrygd er betydelig.- Men det er ikke gitt at det skyldes dårlig integrering. Andelen som mottar trygd, må sees i sammenheng med den andelen trygden utgjør av samlet inntekt. Å motta en trygdeytelse er ikke nødvendigvis uttrykk for avhengighet av trygd. Våre beregninger, som er gjort på samme grunnlag som Ekhaugens, viser at trygdens andel av inntekten synker med oppholdstiden. I de videre analyser er det svært viktig å få frem de store variasjonene det vil være i bilder som dette, avhengig av hvilke land de kommer fra og oppholdsgrunnlag, sier Lars Østby i SSB.