Ordføreren: Dette vil ødelegge havnebyen Tønsberg. Bane Nor: Tviholder på alternativ via Nøtterøy.

I Tønsberg brygger det opp til storm rundt jernbaneutbyggingen. Staten står klar til å ta over om ikke kommunen og Bane Nor blir enige.

Ordfører i Tønsberg Petter Berg (H) engasjerer seg i togdebatten. Han er imot alternativet som sikrer den mest sentrumsnære stasjonsplasseringen – altså her, ved den nåværende stasjonen.

I det sentrale østlandsområdet skal det bygges ut jernbane for inntil 71 milliarder kroner i årene som kommer. 11 byer blir kraftig påvirket.

Når utbyggingen av det såkalte indre InterCity-triangelet er klart i 2024, vil det ta bare én time med tog fra Tønsberg til Oslo.

Tønsberg har ikke kommet like langt i prosessen med utbygging av dobbeltsporet jernbane som Hamar og Moss, hvor det begge steder er stor uenighet om trasévalg og stasjonsplassering. I Tønsberg utredes fortsatt alternativene.

Bane Nor har to foretrukne traseer, som ble spilt inn på senvinteren i år. Dagens trasé går i en omfattende og upraktisk «sløyfe» rundt byen, noe begge de nye løsningene unngår.

Det tredje alternativet

Akkurat nå er høringsperioden avsluttet i Tønsberg, og innspillene som er kommet, er til behandling. De skal lede til et nytt planprogram.

Her vil ordfører Petter Berg (H) jobbe for å få inn et tredje alternativ til utredning: Jarlsbergtraseen.

Dette alternativet vil i mindre grad være inngripende og skadelig i lokalmiljøet enn de andre alternativene, ifølge ordføreren.

Samtidig går han til kamp mot Nøtterøy-alternativet, som Bane Nor tviholder på som alternativ. Det er det eneste alternativet som sikrer at stasjonen blir liggende i sentrum.

– Nøtterøy-alternativet vil ødelegge Tønsberg som havneby, som vi har vært i over 1000 år. Tønsberg er Norges eldste by, men havnen kom før byen. At vår identitet skal raderes med et pennestrøk, er umulig for oss å akseptere, sier Berg.

Slik kan en bro over Kanalen se ut. Broen er et av de største konfliktpunktene for jernbaneutbyggingen i Tønsberg. En slik bro vil stenge Tønsberg Havn inne, ifølge ordfører Petter Berg.

Hvis han får viljen sin, vil også et tredje stasjonsalternativ være aktuelt mellom Korten og nåværende stasjon.

Les også

LES OGSÅ: Skal rive 87 hus for å bygge ny stasjon og jernbanetunnel i Moss

Bred politisk enighet

De tre største partiene i kommunen – Ap, H og Frp – har stilt seg bak ønsket om å hente inn igjen Jarlsbergtraseen som et tredje alternativ. Aller helst vil de at det skal byttes med Nøtterøy-alternativet, som de tre partiene har lite til overs for.

Kommunestyrene i Tønsberg, Sandefjord og Nøtterøy, samt fylkestinget i Vestfold, har også stått samlet bak å fjerne Nøtterøy-alternativet.

– Det er ingen tvil om at jernbanen vil ha samfunnsnytte, men det går en grense for hva vi kan godta, og den går ved innseilingen til havnen i Tønsberg, sier ordføreren.

– Er det realistisk å få hentet inn igjen Jarlsberg-alternativet?

– Vi mener det. Det bør i alle fall utredes. Uansett hvilket alternativ vi ender opp med, så vil det medføre store endringer. Vi må bare sørge for å velge det alternativet med minst uheldige konsekvenser.

Les også

LES OGSÅ: Mange folk i Sarpsborg og Fredrikstad var enige. Men Stortinget sa nei.

Bane Nor mener at debatt er bra

Bane Nor har ikke lukket døren for Jarlsberg-alternativet.

– Vi vurderer dette i forbindelse med gjennomgangen av høringsuttalelsene til planprogrammet, blant annet fordi det nå har kommet mange innspill om å skaffe et bredere sammenligningsgrunnlag, sier kommunikasjonssjef Ingunn Monstad.

Bane Nor har som mål at færrest mulig skal trenge å eie egen bil for å kunne ta toget. Området hvor banen skal legges, er også spesielt vanskelig. Derfor mener Monstad at det er helt naturlig at det blir debatt.

Dette er de to foretrukne korridorene som Bane Nor har presentert.

På spørsmål om hva hun tenker om at motstanden mot Nøtterøy-alternativet er så stor, sier hun følgende:

– At det er debatt før planprogrammet fastsettes, mener vi er positivt. Nytt dobbeltspor er jo noe som angår mange.

Bane Nor har ikke tatt stilling til hvilket alternativ de helst ønsker ennå, men vil vente til utredningen er ferdig.

Les også

LES OGSÅ: Drømmer om å gi Larvik en strandpromenade – hvis byen får milliarder til å legge stasjonen under bakken

Store endringer

Det er gjennomgående likhetstrekk mellom byene i InterCity-prosjektet: Mange har de samme problemene. Dette gjelder også Tønsberg.

Vernet bebyggelse, kulturminner, dyrket jord og våtmarksområder som er beskyttet av den internasjonale Ramsar-konvensjonen.

– Det vil uansett bli negative konsekvenser. Det skal legges en jernbane gjennom tette landskapsområder med historiske minnesmerker og kulturmessige verdier. Det er en pris vi er nødt til å betale, sier ordfører Berg.

Det gjør det vanskelig å utrede gode alternativer. Det vil uansett bli kameler å svelge for folk i lokalmiljøet. Kritikken mot Jarlsberg-alternativet har gått på dårlige grunnforhold og det faktum at det beslaglegger mye jord.

– Vi må forberede oss på vesentlige endringer. Utbyggingen vil uansett medføre store arealinngrep, sier Berg.

Slik ser togstasjonen i Tønsberg ut i dag.

SV står mot Ap, H og Frp

Lars Egeland (SV)

Også i Tønsberg er temperaturen tidvis høy, men aktivismen som er blitt sett andre plasser, har ennå ikke vært like fremtredende. Debatten har i større grad holdt seg i den politiske sfæren.

Mens Ap er enige med Frp og H, har SV vært åpne for det kontroversielle Nøtterøy-alternativet.

– Jeg støtter utredning av Nøtterøy-alternativet, fordi jeg har tro på jernbanen som fremtidens transportmiddel som flytter folk fra bysentrum til bysentrum. Det er det eneste alternativet som innebærer stasjon i byen, sier Lars Egeland.

SVs førstekandidat fra Vestfold i stortingsvalget presiserer at han støtter en utredning av alle tre alternativene.

Arve Høiberg (Ap)

Arve Høiberg, stortingskandidat og gruppeleder i fylkestinget for Ap, har inntatt motsatt syn av SV.

– Jeg er for Jarlsberg-alternativet, fordi en slik løsning ikke vil berøre Slottsfjellet, Tønsberg by og Nøtterøy, som de to andre alternativene vil gjøre.

Han er sterkt imot Nøtterøy-alternativet.

– En jernbanebro vil gå over hele byen, og det vil også medføre at kanalen vil bli stengt for større båter, noe som er utenkelig for Tønsberg som havneby. Det er helt uakseptabelt, mener Ap-politikeren.

De er begge skjønt enige om at det er store ulemper ved alle tre alternativene, og at det ikke er lett å bygge jernbane gjennom gamle byer med mye verneverdig.