Viggo Kristiansen forblir fengslet: – Et nytt overgrep, sier forsvarer

Viggo Kristiansen blir ikke prøveløslatt. Borgarting lagmannsretts avgjørelse, som ble fattet under dissens, blir anket til Høyesterett.

Drapsdømte Viggo Kristiansen forblir fengslet.

41-åringen begjærte seg prøveløslatt etter at han fikk straffesaken sin gjenåpnet 18. februar, men fikk nei av Borgarting lagmannsrett torsdag.

Advokat Arvid Sjødin bekrefter overfor TV 2 at avgjørelsen ankes til Høyesterett. Han regner med at saken får full behandling der siden kjennelsen er avsagt med dissens 2–1.

– Dette er et nytt overgrep mot Viggo Kristiansen. Istedenfor at han blir løslatt nå blir han sittende enda lenger i fengsel der han ikke skal være, sier Sjødin til TV 2.

Det er første gang Kristiansen har begjært seg prøveløslatt. Familien hans er skuffet over kjennelsen.

– De er fryktelig skuffet, men vil nå avvente en eventuell behandling i Høyesterett. De har fortsatt tro og håp om at deres sønn snart slipper ut av fengsel etter nesten 21 år innesperret, sier Terje Helland i Viggo Kristiansens støttegruppe til NTB.

Pårørende er lettet

Foreldrene til drepte Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen er lettet over avgjørelsen, men ikke overrasket.

– Jeg har snakket med dem, og deres umiddelbare reaksjon var lettelse. De er lettet, sier advokat Audun Beckstrøm til Dagbladet.

Kristiansen er dømt til forvaring i 21 år for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Han har hele tiden nektet straffskyld.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Han har sonet ferdig.

Derfor forblir han fengslet

Både flertallet og mindretallet er enige om at det skal «klare og tungtveiende grunner» til for at soningen skal fortsette når det sentrale grunnlaget for domfellelsen er gjenåpnet.

Retten er uenige om slike tungtveiende grunner foreligger. Flertallet legger vesentlig vekt på hensynet til samfunnsvernet og peker på at det er fare for at nye alvorlige, straffbare forhold kan bli begått.

– Den risiko for nye alvorlige straffbare handlinger som foreligger, tilsier at hensynet til samfunnsvernet bør gis forrang, uttaler flertallet.

Mindretallet forstår de etterlatte

Mindretallet er uenig og mener at Kristiansen bør løslates. At saken har blitt gjenåpnet, er sentralt for mindretallet, som for øvrig mener at det ikke er tilstrekkelig holdepunkter for at Kristiansen vil begå nye lovbrudd.

– Mindretallet kan ikke se at det foreligger mothensyn av en slik karakter og tyngde at Kristiansen likevel må fortsette straffefullbyrdelsen inntil skyldspørsmålet er endelig avgjort, uttaler Torkjel Nesheim.

Nesheim uttrykker forståelse for at en løslatelse vil være «opprivende, belastende og skape utrygghetsfølelse for de etterlatte», men fremholder at det ikke kan legges avgjørende vekt på dette.

Ønsker ny hovedforhandling

Borgarting lagmannsrett skal behandle Kristiansens gjenåpnede sak.

Oslo statsadvokatembeter skal komme med en tilråding til Riksadvokaten om hvorvidt det bør gjennomføres full behandling i lagmannsretten eller om det skal avsies frifinnende dom uten hovedforhandling.

Både Viggo Kristiansen og de pårørende har gitt uttrykk for at de ønsker en ny hovedforhandling.

Forvaringstiden til Kristiansen utløper 12. september. Skal forvaringen forlenges, må påtalemyndigheten reise sak innen 12. juni.