Nav bryter taushetsplikten

Helsetilsynet har avdekket lovbrudd ved 45 av 50 Nav-kontor. Kommunale Nav-ansatte mangler kunnskap, og mange steder blir taushetsplikten brutt.

<p>Nav får kraftig kritikk i en fersk rapport fra Helsetilsynet.</p>
  • Tine Dommerud Roald Ramsdal

De som søker om hjelp, får ikke det de har krav på, og kommunene har ikke kontroll på Nav-kontorene.

— Det er alvorlig at kommunene ikke i tilstrekkelig grad sikrer forsvarlig håndtering av henvendelser og behandling av søknad om økonomisk stønad. Dette påvirker kvaliteten i tjenestene og fører til at sosialtjenestens sårbare brukergruppe står i fare for ikke å få forsvarlige tjenester, skriver Helsetilsynet i rapporten.

Tilsynet presisere at det er alvorlig at kommunene ikke i tilstrekkelig grad sikrer forsvarlig håndtering av henvendelser, og at dette påvirker kvaliteten i tjenestene og fører til at sosialtjenestens sårbare brukergruppe står i fare for ikke å få forsvarlige tjenester.

I rapporten, som legges frem i dag, avdekker Helsetilsynet at de kommunale sosiale tjenestene i Arbeids- og velferdsforvaltningen (Nav) slett ikke er gode nok. Fylkesmennene gjennomførte 50 tilsyn i fjor, og det ble funnet mange feil.

Mange kommuner har ikke retningslinjer eller rutiner for å oppdage hva som er en søknad og sørger ikke alltid for at klienten får råd og veiledning. Søkere som kom til kontoret, fikk blant annet ikke hjelp til å skrive søknad hvis de trengte det.

I flere kommuner oppdaget helsetilsynet at taushetsplikten ble brutt fordi utenforstående kunne lytte til samtalene mellom søkeren og den ansatte. En del kontor hadde ikke lagt til rette for skjerming slik at uvedkommende hørte det som ble sagt.

— Når kommunen for eksempel ikke sørger for at tjenestene utføres av ansatte med tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter, eller at de har gode arbeidsverktøy i form av prosedyrer eller retningslinjer for å gjøre oppgavene, innebærer dette risiko for uforsvarlige tjenester, poengterer Helsetilsynet. Tilsynet mener nye styringsmodeller krever at kommunene gjennomgår og skaffer seg oversikt over områder der det er fare for svikt.

— Funnene i dette landsomfattende tilsynet kan tyde på at det er behov for at de fleste kommuner revurderer og forbedrer sine styringsaktiviteter for å sikre den utøvende tjenesten.

Fordi det avdekkes svært mange avvik knyttet til mottak, behandling og vurdering

av søknader om sosial stønad, mener Statens helsetilsyn at også kommuner som ikke har hatt tilsyn, bør undersøke sine egne tjenester.

Kommunenes Sentralforbund (KS) var i går kveld ikke kjent med innholdet i rapporten, til tross for at de har bedt om innsyn før offentliggjøringen.

— Det blir vanskelig for oss å kommentere noe vi ikke har sett. Vi skulle ønske at Helsetilsynet ga oss mulighet til å se rapporten før den ble offentliggjort, sier Helge Eide, områdedirektør for interessepolitikk i KS.

Så langt Eide kjenner til, skal alle de påviste avvikene ha blitt rettet opp. - Det bør være en selvfølge at personvernhensyn blir tatt hensyn til ved utforming av Nav-kontorer, sier Eide.