Norge

Oslo-politiet får knusende kritikk i PwC-rapport om slett etterforskningsarbeid

Oslo-politiets etterforskning av en voldsanmeldelse etter et samlivsbrudd får skarp kritikk i granskning utført av konsulentselskapet PwC.

Politibetjent Lill-Karine Nielsen varslet om det hun mente var et justismord og slett etterforskning. Nå får hun støtte i en granskningsrapport fra PwC.
 • Jan Gunnar Furuly
  Journalist

Bare en snau uke etter at Eirik Jensen ble dømt til 21 års fengsel for korrupsjon og medvirkning til narkotikasmugling, må Oslo-politiet tåle nytt fokus på graverende forhold i egne rekker.

PwC-rapporten, som tirsdag omtales av Dagbladet, kritiserer blant annet politiets etterforskning, manglende vurdering av beviser og hypoteser i saken og oversittelse av frister for avhør.

 • Les også: Mange mente noe var galt. Et varsel forsvant. Ingen grep inn.

«Bruken av hypoteseteorier må tilpasses sakens alvorlighetsgrad. Det er vår vurdering at den foreliggende saken har en alvorlighetsgrad som burde tilsi et visst bruk av hypoteseteorier. Vi har ikke sett spor av dette verken i de innhentede forklaringene eller i sakens dokumenter. Det er etter vårt syn uheldig og det gjør at det kan stilles spørsmål ved om etterforskingen har vært tilstrekkelig objektiv», heter det blant annet i rapporten.

Varsler: Må føre til soningsavbrudd og gjenopptakelse

Politibetjent Lill-Karine Nielsen varslet i fjor internt om det hun karakteriserte som et justismord og slett etterforskning av politiet i Oslo. Nielsen forklarer at hun kort tid etterpå opplevde å bli frosset ut og forsøkt sparket.

Saken hun tok opp dreier seg om en mann som for tiden soner en dom på syv måneder etter en rettskraftig dom fra Borgarting lagmannsrett.

– Jeg registrerer at PwC-rapporten inneholder svært mange av de punktene jeg faktisk varslet om. Dette må nå føre til soningsavbrudd og gjenopptakelse av straffesaken, noe jeg håper Oslo politidistrikt og statsadvokaten vil bidra til, sier Nielsen til Aftenposten.

Avtroppende visepolitimester Sveinung Sponheim besluttet i februar i år at håndteringen av varslersaken skulle granskes av det internasjonale konsulentselskapet PwC. Pål K. Lønseth, som tidligere var statsadvokat og i flere år arbeidet som statssekretær i Justisdepartementet, har ledet arbeidet med PwC-granskningen.

Vitne fikk lese anmeldelse

I PwC-rapporten, som er hemmeligholdt av Oslo-politiet, blir det også påpekt en svært uheldig utlevering av en politianmeldelse til en av partene, uten at det var fremmet noen innsynsbegjæring.

«Det må ansees som en svakhet ved den aktuelle etterforskningen, og et kritikkverdig forhold, at man har utlevert politidokumenter uten at denne vurderingen er gjort på en slik måte at den lar seg etterprøve», heter det i rapporten, som også Aftenposten har hatt tilgang til de siste dagene.

Dette førte til at et sentralt vitne fikk lese detaljer fra en anmeldelse i flere måneder før vedkommende selv ble avhørt i saken.

«Etter PwCs syn er det åpenbart at dersom det var fremmet en formell innsynsbegjæring, skulle den vært avslått av påtalemyndigheten», fremgår det av rapporten.

«Ved avhør (...) er det vesentlig for etterforskningen at den avhørte utsettes for minst mulig påvirkning, både forut for og under gjennomføring av avhøret», heter det videre i rapporten.

Elden: - Knusende for politiet

John Christian Elden forsvarer mannen som er domfelt i to rettsinstanser. Advokaten mener rapporten er knusende for politiet. Også han tar til orde for soningsavbrudd og gjenåpning av straffesaken.

– Den uriktige forklaring sammenholdt med politiets gjentatte brudd på etterforskningsreglene, særlig ved å gi et vitne tilgang til andre forklaringer før vedkommende forklarer seg, kan bidra til justisfeil i denne saken. Det er alvorlig når en mann sitter fengslet og politiet faktisk er klar over dette uten å gjøre noe, sier Elden til Dagbladet.

Oslo-politiet: Setter ned utvidet vurderingsgruppe

Visepolitimester Sveinung Sponheim opplyser til avisen at Oslo politidistrikt nå har satt ned en utvidet vurderingsgruppe for å foreta en gjennomgang av sluttrapporten fra PwC.

Han avviser at rapporten danner grunnlag for politidistriktet til å bringe en eventuell sak om soningsavbrudd inn for kriminalomsorgen.

Les mer om

 1. Oslo
 2. PwC
 3. Etterforskning
 4. Justisdepartementet
 5. Krim
 6. Aftenposten
 7. John Christian Elden