Norge

22.000 skolebarn var borte i over en måned i skoleåret i fjor

Tallene bekymrer eksperter.

Rundt 22.000 elever i barne- og ungdomsskolen var borte fra skolen i minst en måned i løpet av skoleåret 2016/2017

Bare i Oslo, Bærum, Bergen, Stavanger og Trondheim hadde 7.031 elever et lignende fraværsnivå, ifølge en undersøkelse utført av Utdanningsnytt.

– Disse elevene vil antagelig slite i overgangen fra ungdomsskolen til videregående. De vanskene du tar med deg i skoleløpet, er vanskelig å korrigere senere, slik at det kan være ekstremt vanskelig å snu en trend som er etablert tidligere, sier forsker Robin Ulriksen i Nordisk institutt for innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Skolevegring

Samlet fravær på en måned er fraværsgrensen på videregående nivå, og med et så høyt udokumentert fravær får elevene som hovedregel ikke karakterer i fagene de har vært borte fra.

– Skolevegring er ingen diagnose. At et barn vegrer seg for å gå på skolen, kan ha mange årsaker. Noe kan forklares ved barnet selv eller forhold i familien, men det kan like gjerne skyldes forhold på skolen. Det er summen av risikofaktorer som gjør at barn ikke går på skolen og til slutt kan falle ut derfra, sier forsker Trude Havik, som har tatt doktorgrad på skolevegring.

Havik er en av dem som savner offentlig fraværsstatistikk fra grunnskolen. Kun fem av de 148 norske kommunene har sentrale tall på fravær i grunnskolen, og hverken Utdanningsdirektoratet, Kunnskapsdepartementet eller Statistisk sentralbyrå har slike tall.

Ønsker ikke statistikk

Kunnskapsdepartementet har sentrale tall for fravær fra videregående skole, men ikke for barne- og ungdomsskolen. Det er heller ikke noe departementet vil jobbe for å få.

– Vi er generelt forsiktige med å innføre ny statlig rapportering på skolene, fordi det stjeler verdifull tid fra lærere og rektorer, sier statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H).

Hun ønsker heller at rektorer og skolene skal hjelpe den enkelte elev som har mye fravær.

– Det er bekymringsfullt når elever er mye borte fra skolen. Både fordi elevene går glipp av viktig undervisning, og fordi det gjerne er et tegn på at noe er galt i eller utenfor skolen, sier Høistad Sjøberg.