Norge

Kjører 300 km omvei for å spare penger

Vogntog langs kysten av Vestlandet kjører via Oslo for å unngå høye bompengeavgifter og fergetakster langs kysten.

Hans-Inge Brandli tar ofte omveien om Oslo når han kjører mellom plasser på Vestlandet. Selv om det er 30 mil, tjener han på det. Foto: ROLF ØHMAN

  • John Hultgren Sveinung Berg Bentzrød Rolf Øhman (foto)

— Det er mange vogntog som kjører i Oslo, som ikke har noe her å gjøre, sier sjåfør Hans-Inge Brandli. Han kjører for transportselskapet Veøy, og nå skal han hente ost til en pizzafabrikk på Stranda. Osten lages på Jæren. Og turen fra nord på Vestlandet til sør går via Oslo.

— Det er for å spare penger. Det er så høye bompengeavgifter og fergetakster langs kysten at det lønner seg å kjøre via Oslo selv om det er 300 kilometer lengre, forteller Brandli.

Han opplyser at drivstofforbruket er omtrent det samme uansett hvilken av de to rutene han tar; kjøretøyet bruker i snitt mer drivstoff pr. mil på vestlandsveiene enn østpå.

Kartet med oversikt over hva det koster å kjøre ulike veistrekninger i Norge, viser hvorfor. For et vogntog koster det 4497 kroner å kjøre langs kysten fra Ålesund til Stavanger. Hvis reisen legges via Oslo i stedet, slipper sjåføren unna med 385 kroner. Det viser en oversikt som Statens vegvesen, Jernbaneverket, Avinor og Kystverket har laget, og som er en del av fagetatenes rapportering til samferdselsministeren i arbeidet med en ny Nasjonal transportplan.

Vanlig omvei

Det er dette regnestykket som gjør at deler av transporten opp og ned langs kysten av Vestlandet blir en del av trafikken gjennom Oslo. Disponent Arne Langseth i transportselskapet Veøy AS forteller at det er vanlig at sjåfører velger å kjøre via hovedstaden på vei fra Møre og Romsdal til Rogaland. Hensikten er å unngå de høye avgiftene langs kysten.

— Ja, det er mange som velger det. Utenlandske sjåfører utgjør en stadig større andel av sjåførene som kjører langtransport i Norge, og de kjører alltid via Oslo, sier Langseth.

Daglig leder i VD transport AS, Hallstein Forberg, driver et transportfirma med 20 biler som for det meste frakter møbler. Også han forteller at mange velger å kjøre innom hovedstaden.

— Hvis bilen kjører fra Ålesund og ikke har levering før Stavanger, så er det billigere å kjøre via Oslo, forteller han.

Ifølge leder for Region vest i Statens vegvesen, Olav Ellevset, finnes det ikke noen oversikt over hvor mange vogntog langs vestlandskysten som kjører omveien om Oslo.

Ulike transportkostnader

Veiprisingen skaper svært ulike transportkostnader i Norge, og i rapporten fra fagetatene Statens vegvesen, Jernbaneverket, Avinor og Kystverket blir det drøftet hva som skal til for å utjevne de store forskjellene.

«Dette kan skje gjennom bevisst statlig satsing på hvilke strekninger som skal belegges med bompenger ut ifra en overordnet målsetning om en utjevning av avstandskostnadene på landsbasis», heter det i rapporten.

Hvis samferdselsministeren skal følge det rådet, vil det være en total omlegging av bompengepolitikken i Norge. I dag er spørsmålet om bompengefinansierte veier i realiteten opp til hver enkelt kommune eller fylke.

Disse avgjør ettersom bompengeprosjekter skal være et resultat av det som kalles lokalt initiativ.

Forbund bekrefter lange omveier

Dårlige veier og galopperende takster brukes som forklaring på at Oslo må bære en trafikkbelastning som egentlig burde vært et helt annet sted.

— Vi kjenner til at dette skjer i et visst omfang, men kan ikke si hvor mange vogntog det dreier seg om, sier Torbjørn Reigstad, nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF).

— Vi får rapporter om dette, og det er absolutt noe man må se på. Myndighetene har et ansvar for å legge til rette for at vi unngår konsekvensene, som de miljømessige, sier han.

NTF er det største fagforbundet innen transportbransjen. Også Logistikk og transportindustriens landsforening er kjent med slike lange omveier.

— Hvis det er dyrt å kjøre en strekning, velger man andre veier. Det er kjent at transportører kjører omveier for å spare penger, sier næringspolitisk rådgiver Lennart Hovland.

Oslos samferdselsbyråd Jøran Kallmyr (Frp) er selv fra Fræna nord for Molde og har bakgrunn som yrkessjåfør. – Mange lastebiler går fra Molde via Oslo når de skal sørvestover, sier Kallmyr.

- Hører denne transporten hjemme på ring 3?

— Nei. Med den dårlige veistandarden blir det slik. Jeg forstår godt at de velger å kjøre som de gjør. Hvor stor trafikkbelastningen i Oslo blir som følge av dette, er vi ikke sikre på. Men dette belyser at vi trenger et bedre veisystem. Det må komme en kyststamvei på Vestlandet. Hvert annet minutt passerer en lastebil på Dombås med eksportvarer fra Møre og Romsdal. Den trafikken burde gått på Vestlandet og helst på sjøen, sier Kallmyr.

En hovedårsak til dagens situasjon er fergetakstene, ifølge Øyvind Halleraker, samferdselspolitisk talsmann for Høyre.

— Så å si uten unntak har takstene økt hvert år, også i 2011. De har økt mer enn inflasjonen. Det var ikke tanken da man opprettet takstregulativet tilbake på 1960-tallet, sier Halleraker.

— Både de som produserer varer på Vestlandet, og de som frakter dem, taper. Så rammes nærområdene langs hovedveiene i Oslo av den ekstra miljøbelastningen, sier han.

- Uheldige forskjeller

Foto: Roald, Berit

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (bildet), (Sp), åpner for at Regjeringen kan drøfte å endre bompengepolitikken.Kleppa innrømmer at de store prisforskjellene på norske veier er et problem.

— Det er uheldig fordi deler av næringslivet betaler mange ganger mer for å få frem varene sine. Hvis transportører da velger å kjøre om Østlandet, så kan det handle om miljøomkostninger i tillegg. Det er ikke ønskelig. Men det finnes ikke dokumentasjon som viser at tungtransporten kjører om Østlandet på grunn av lavere kostnader, sier Kleppa.

Hun tror kostnadsforskjellene vil tvinge frem et sterkere behov for mer landfast forbindelse på Vestlandet.

— Fagetatene drøfter muligheten for bevisst statlig satsing for å utjevne de store prisforskjellene?

— Når Statens vegvesen skriver at de vil vurdere konsekvensene av slik bompengebelastning, så er det noe jeg imøteser. Neste fase her kan bli en drøfting i Regjeringen av en slik utredning, men jeg vil nok understreke at det er ulike holdninger til betaling av bompenger i ulike landsdeler, sier hun.

— Næringslivet på Vestlandet har lang erfaring med til dels høye bompengesatser, og det er faktisk fordi de ser en fergefri vei i den andre enden, sier samferdselsministeren.

Klikk på bildet for større versjon.