Lungekreft blir oversett eller feiltolket

Mange lungekreftpasienter dør for tidlig fordi prøvesvarene blir tolket feil.

Røntgenbilde av lungekreft (innringet).

Tre eksempler fra årene 2012–2015 viser hvordan lungekreftpasienter ikke har fått livsviktig behandling i tide:

  • En mann i 40-årene fikk forsinket diagnosen med 17 måneder fordi røntgenfunn ble oversett. Han døde raskt etter diagnosen.
  • En kvinne i 40-årene ble mye raskere alvorlig syk fordi diagnosen først ble stilt ett år etter at en synlig fortetning på lungen var mulig å se. Behandlingen ble tøffere, og kvinnen døde raskt.
  • En mann i 50-årene døde raskere enn nødvendig. Han ble feildiagnostisert med bronkitt etter mye hoste. Kunne vært diagnostisert to år tidligere.

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har gått gjennom hvor mange lungekreftpasienter som har fått medhold i sin klage: For perioden 2012–2015 gjaldt det 108 saker.

Gjennomgangen viser at mange lungekreftpasienter som klager til NPE, får medhold i at prøvesvarene er feiltolket.

– Vi har sett på kreftsakene våre, og fant interessante trender på lungekreftsakene spesielt, sier direktør i NPE, Rolf Gunnar Jørstad.

Pasientskadesaker som omhandler kreft, er den nest største gruppen med saker som blir behandlet i NPE.

Ved avdeling for kreftbehandling på Radiumhospitalet i Oslo blir prøver fra pasienter med blant annet lungekreft og brystkreft (bildet) tatt hånd om.
Pasientene blir utredet, men feilen gjøres i tolkningen. Funn blir oversett eller feiltolket. Rolf Gunnar Jørstad i Norsk Pasientskadeerstatning

Årsaker til medhold

  • I 34 prosent av sakene var feiltolkning av prøvesvar den viktigste årsaken til medhold i lungekreftsakene.
  • For alle kreftsaker er denne grunnen til medhold på 17 prosent.

– For kreftsakene generelt er den vanligste årsaken til medhold at funn ikke er fulgt opp eller at det har vært mangelfull utredning. Altså at pasienten ikke har fått tilstrekkelig oppfølging for å finne kreftsykdommen.

– For lungekreftpasienter derimot er den vanligste årsaken til medhold ikke at pasientene ikke blir utredet (bilder/prøver blir tatt, red.anm.), men at feilen gjøres i tolkningen. Funn blir oversett eller feiltolket, sier Jørstad.

Flere års forsinket kreftdiagnose

NPEs erfaring er at det viktig at pasienten får stilt riktig diagnose tidlig, og at helsetjenesten har god nok kompetanse på å tolke undersøkelser og prøver som blir tatt, for å unngå at pasienter får forsinket diagnose.

– Vi ser i sakene våre at flere pasienter har fått forsinket lungekreftdiagnose på flere år, og da ser man at overlevelsesraten synker drastisk. Oppdager man kreften tidlig, så er sannsynligheten for overlevelse mye større.

Prognosene for overlevelse etter fem år med lungekreft ligger for menn på 13,2 prosent, mens det for kvinner ligger på 19,2 prosent overlevelse etter 5 år. Til sammenligning har brystkreftpasienter en overlevelse på 88 prosent etter 5 år.

Svært dødelig kreftform

Ifølge Kreftregisteret døde 2158 personer av lungekreft i 2014; den mest dødelige kreftformen.

Kreftforeningen mener tallene er urovekkende, og at en feiltolkning av en prøve er alltid én for mye dersom det får fatale konsekvenser for den enkelte lungekreftpasient.

Odd Terje Brustugun, leder av Norsk lungecancergruppe, sier at det heldigvis er få som får for sen diagnose.

– Årsaken til at det skjer kan være at det er vanskelig å stille diagnosen. Det er få og vage symptomer på lungekreft. Det er ikke som for eksempel å finne en kul i brystet, sier Brustugun.

Han poengterer at det er komplisert å se om en skygge på røntgen er en uskyldig flekk, eller kreft.

For dårlig kapasitet

Dette er en kreftform med generelt lav overlevelse, så presis diagnostisering og tidlig behandling er ekstremt viktig. Anne-Lise Ryel, Kreftforeningen

Brustugun trekker frem for dårlig kapasitet på sykehusene som en annen årsak.

– Som en mulig forklaring kan det også være at kapasiteten i utredningen er for liten. Der er det knappe ressurser. Ting skal gå raskt, og det gjør at risikoen for at feil skjer kan øke. Hvis det viser seg at feil diagnose er økende er det ekstra ille, sier han.

Generalsekretær i Kreftforeningen sier tidlig diagnostisering er spesielt viktig for lungekreftpasienter.

– For alle kreftformer er tidlig og presis diagnose viktig for behandlingsresultatet, og dette gjelder spesielt for lungekreft. Dette er en kreftform med generelt lav overlevelse, så presis diagnostisering og tidlig behandling er ekstremt viktig, sier Anne-Lise Ryel.

Hun undrer seg om det skyldes for dårlige diagnoseverktøy eller mangel på kompetanse og personell.

– Årsakene må uansett kartlegges og tiltak settes i verk, for slik kan vi ikke ha det, sier Anne Lise Ryel.