Helsetilsynet reiser til Sandnessjøen sykehus etter bråk om kreftkirurgi

Helsetilsynet har bestemt seg for å reise til Helgelandssykehuset og foreta et tilsyn etter varsel om kreftkirurgi-sakene ved Sandnessjøen sykehus.

Helsetilsynet har besluttet å reise til Helgelandssykehuset Sandnessjøen for å se nærmere på tykktarmskreft-operasjonene der.

Dette bekrefter kommunikasjonssjef Nina Vedholm i Helsetilsynet til Aftenposten.

– Vi sender i dag et brev til sykehuset om at Helsetilsynet vil dra på stedlig tilsyn til Sandnessjøen HF. Det er ikke bestemt når tilsynet vil skje, så vi har ikke noen flere kommentarer foreløpig, skriver hun i en e-post.

I mange år har risikoen for død vært langt høyere for tykktarmskreftpasienter ved Sandnessjøen sykehus enn for landsgjennomsnittet, målt innen 100 dager etter operasjon.

Kreftregisteret har presisert at tallene for Sandnessjøen er små, og at statistikken må tolkes med varsomhet fordi tilfeldigheter kan gi store utslag. Likevel ba Kreftregisteret sykehuset om å se hva statistikken fra 2016–2018 kunne skyldes.

Alvorlig hendelse = dødsfall eller betydelig skade

Torsdag i forrige uke sendte Helgelandssykehuset selv et varsel til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser ved sykehuset. Helsetilsynet har innhentet ytterligere opplysninger om hendelsene som ligger til grunn for varselet, og reiser på grunnlag av dette til Sandnessjøen.

Helsetilsynet gjennomfører tilsyn hvis de vurderer at en alvorlig hendelse kan ha skjedd.

Stedlig tilsyn er en metode Statens helsetilsyn benytter for å kartlegge og vurdere hendelsen, bakenforliggende årsaker og hvordan virksomheten har lagt til rette for forsvarlig helsehjelp.

Ifølge Helsetilsynet er en alvorlig hendelse dødsfall eller betydelig skade på pasient, hvor utfallet er særlig uventet i forhold til påregnelig risiko.

Helsetilsynet har brukt denne uken på å gå gjennom rapportene som er utarbeidet om sikkerhet og kvalitet for pasientgruppen. De har også bedt om kopi av all korrespondanse og møtereferater der signaler om mulig redusert kvalitet og pasientsikkerhet har vært tema.

Les også

Fagsjefen reagerte på de høye dødelighetstallene, og kreftkirurgien ble stengt – i en uke. Nå konkluderer eksterne rapporter med grunn til bekymring.

Viktig rapport utsatt

Torsdag ettermiddag var det felles møte med de tarmkirurgiske fagmiljøene og lederne for den kirurgiske virksomheten ved Helgelandssykehuset. På dagsordenen sto hva som skal skje med tykktarmskreftoperasjonene ved sykehuset fremover.

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdóttir har sagt at sykehusene nå skal etablere en felles faglig ledelse for kreftkirurgien.

De diskuterte den sammenfattede rapporten som er laget etter de eksterne ekspertvurderingene fra Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), St. Olavs hospital og Oslo universitetssykehus (OUS), som Aftenposten skrev om onsdag i forrige uke.

På dette møtet skulle også legene ved Sandnessjøen komme med innspill til rapporten, og man skulle komme til enighet om en revidert rapport om hvordan kreftkirurgien skal organiseres i fremtiden.

Denne sluttrapporten skulle i utgangspunktet legges frem torsdag eller fredag.

Men ifølge kommunikasjonssjef ved Helgelandssykehuset, Tore Bratt, er den nå utsatt til mandag.

Fagsjef Ida Bukholm reagerte på de høye tallene for dødelighet for tarmkreft-opererte ved Sandnessjøen sykehus.

Ekspertrapportene har gjennomgått operasjoner av tykktarmskreftpasienter ved Sandnessjøen sykehus.

To av tre eksterne rapporter (fra St. Olav og OUS) har avdekket til dels alvorlige avvik og gir uttrykk for bekymring når det gjelder både kvalitet og dødelighet.

Rapporten fra UNN konkluderer med at virksomheten er forsvarlig.

De ansatte har reagert på at de ikke ble orientert om innholdet i rapportene før konklusjonene ble omtalt i lokal- og riksmediene.

For små tall

Nylig kom årsrapporten for 2019 fra Nasjonalt kvalitetsregister for
tykk- og endetarmskreft. I fjor ble det utført 15 tykktarmskreftoperasjoner ved Sandnessjøen. Men i den nye rapporten er ikke grafer over dødelighetsraten for Sandnessjøen med.

Behandlingsvolumet er for lavt i den aktuelle perioden grafene vises for, årene 2017–2019. Det vil si at det i gjennomsnitt er under ti operasjoner pr. år i perioden.