Pasient kom til akuttmottak med feber - døde

Sykehus får kraftig kritikk for sen behandlingsstart.

Ingen ansatte kan klandres for dødsfallet. Men Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) får kritikk i rapporten fra Statens Helsetilsyn.
  • Ida Halvorsen Kemp

Les også:

Det var ikke bare i ett ledd det sviktet da den diabetessyke mannen hadde behov for helsehjelp. Seks og en halv time tok det fra han ankom akuttmottaket til behandling med antibiotika ble satt i gang.

I tillegg var journalføringen mangelfull, og de pårørende ble behandlet i strid med kravet til omsorgsfull hjelp.

I den knusende rapporten fra Helsetilsynet blir det avdekket at det er begrenset tilgang på legeressurser ved avdelingen, og at pasienter må vente på ledige undersøkelsesrom.

Legen måtte forlate rommet

Den mannlige pasienten hadde nyresvikt, og hadde vært i dialyse dagen før innleggelse. Det var pasientens sønn som tok kontakt med AMK og meldte fra om at faren hadde feber og var i dårlig form klokken 9.40.

En ambulanse ble rekvirert, med instruks om at pasienten skulle undersøkes av sin fastlege. Fastlegen sendte pasienten så videre til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø med en henvisning.

Ved ankomst til akuttmottaket klokken 12.30 ble det tatt blodprøver av pasienten, og blodkultur ble rekvirert.

Pasienten ble undersøkt av en assistentlege, som var vakthavende lege på dette tidspunktet, men fordi vedkommende flere ganger ble avbrutt og måtte forlate undersøkelsesrommet, var ikke undersøkelsen ferdig før klokken 15.

Fikk ikke beskjed om hjertestans

Det ble besluttet at pasienten skulle gis bredspektret antibiotika, og han ble meldt til infeksjons-medisinsk sengepost.

Ifølge den vakthavende legen ble det i et rapportmøte gitt beskjed om at pasienten skulle tilses på avdelingen snarlig. Likevel ble ikke første dose antibiotika gitt før klokken 19.

Da pasientens sønn kom for å besøke sin far klokken 20.15, fikk han beskjed om at faren trolig ikke ville overleve. Men da faren tre kvarter senere fikk hjertestans, og ble overflyttet til intensivavdeling, ble ikke de pårørende varslet.

Klokken 10.15 dagen etter døde pasienten uten å komme til bevissthet.

Får kritikk

Bakgrunnen for Helsetilsynets rapport er en skriftlig klage fra pasientens familie. De mener at AMK ikke tok henvendelsen deres alvorlig, at de fikk for lite informasjon om pasientens tilstand, og at antibiotikabehandlingen ble satt i gang for sent. Dessuten klager de på at det er mangelfull registrering på observasjonsskjema mellom klokken 14 og 17.

Rapporten frikjenner AMK og mener de håndterte henvendelsen riktig.

Følgende forhold er imidlertid kritikkverdige, ifølge rapporten:

  • Pasienten ble liggende i akuttmottak i ca 4 1/2 time, og pasientens alvorlighet ble underkjent i denne perioden.
  • At antibiotikabehandlingen ikke ble påbegynt før kl. 19.00 er i strid med kravet til forsvarlig helsehjelp.
  • Helsepersonellets handlemåte i forhold til de pårørende er i strid med kravet til hensynsfull hjelp.
  • Pasientens journal fra oppholdet i akuttmottaket er mangelfull.

— Ingen kan klandres

— Dette er en veldig alvorlig sak som vi derfor sendte over til Statens Helsetilsyn da vi hadde gjennomgått den, sier fylkeslege Caroline Olsborg i Troms.

Hun understreker at tilsynet kom frem til at ingen av de involverte sykehusansatte kunne klandres for dødsfallet.

— Helsetilsynet har sett på organiseringen på sykehusets akuttmottak, og hvordan akutt syke pasienter blir ivaretatt. De konkluderte med at det var uforsvarlig lang tidsbruk fra en pasienten kom inn og til han eller hun fikk behandling. Vi kommer til å følge opp dette videre, sier Olsborg.

Pasientmassen ved akuttmottaket har økt med nærmere 30 prosent i løpet av fem år uten at bemanningen er økt.

Glade for fokus

UNN har iverksatt en rekke tiltak for å hindre at man kommer i en så alvorlig situasjon igjen. Blant annet er det satt i gang et prosjekt for systematisk undersøkelse og hastegradsvurdering av alle pasienter som kommer inn til akuttmottaket.

Jon H. Mathisen, klinikksjef ved Akuttmedisinsk klinikk ved UNN sier han kjenner til hendelsen, og at sykehuset tar inn over seg det Helsetilsynet sier i sin konklusjon.

— UNN har pågående et stort og omfattende arbeid for å sikre gode og helhetlige pasientforløp. Det pågår en nasjonal pasientsikkerhetskampanje hvor vi er med, og vi er glade for at pasientsikkerhet får et økende fokus, sier Mathisen.

I en gjennomgang av 27 av landets 54 akuttmottak i 2008, slo Helsetilsynet fast at pasienter til tider får . Mangelfull styring og ledelse preget avdelingene. Ved et mottak viste journalene at en pasient med antatt hjerneslag måtte vente på legeundersøkelse i 6 timer og 10 minutter. Ved samme akuttmottak hadde en annen pasient med bevissthetstap ventet 3 timer og 40 minutter.