Reindriftsgruppe anser statens nye forslag som et overgrep

Det er liten bevegelse mellom regjeringen og reindriftssamene. – Ingen holdbar begrunnelse for å starte en utredning.

Storheia vindpark i Åfjord.

Regjeringen vil utrede spørsmålet om vindkraft og reindrift. Spørsmålet de vil ha svaret på, er om man kan finne tiltak som gjør at reindriften og vindkraften kan eksistere sammen.

Menneskene bak reindriften er uenige i alle tre hovedpunkter om utredningen:

  • At det skal utredes.
  • Hva som skal utredes.
  • At det kan finnes avbøtende tiltak.

Én reindriftsgruppe skriver rett ut at de anser forslaget til utredningsprogram «som et overgrep».

Nå prøver departementet å stable på beina nye dialogmøter mellom partene. Men veien videre er uklar.

– Vi arbeider med å få til nye konsultasjonsmøter med reindriften, men det er ikke fastlagt tidspunkt for dette ennå, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Olje- og energiminister Terje Aasland besøkte demonstrantene utenfor Olje- og energidepartementet i februar.

Dette la Høyesterett til grunn

Det er stor usikkerhet rundt om – eller hvor mye – reinsdyr påvirkers av vindturbiner og infrastruktur. Høyesterett legger til grunn at avviket er betydelig. Det er en konklusjonen som bygger på lagmannsrettens bevisvurdering.

Dommen i Høyesterett slår fast at 44 prosent av reinens beiteområde rundt vindturbinene på Fosen vil gå tapt. Aftenposten har tidligere dokumentert at denne utregningen stammer fra et sakkyndig vitne som er siktet for grovt bedrageri.

At nesten halvparten av beitet faller bort, krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse gjennom reindriften. Det slo Høyesterett fast i oktober 2021: Vindparkens konsesjon er ugyldig.

Eivind Smith er professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Han ser ikke bort fra at konklusjonen i dommen ville vært en annen hvis tallet 44 prosent hadde vært lavere. Andre sakkyndige i saken mener tallet ikke var 44, men et sted mellom 13- og 18 prosent.

Reindriften mener avgjørelsen er glassklar. Regjeringen mener at den er forpliktet til å opplyse saken før man igjen behandler konsesjonen.

Flere av reineierne på Fosen åpner for at de omstridte vindturbinene kan stå.

Men da må de fjernes før konsesjonstiden er over.

– Reindriften kan være villig til å inngå en avtale om en begrenset driftstid for vindkraftverket. Det vil si at man blir enige om at det skal få stå, men ikke ut konsesjonstiden på 25 år, sier reineiernes advokat Erik Brønner til Klassekampen.

Hittil har tonen i den verbale dragkampen vært nådeløs.

Omkamp

Reindriften på Fosen består av to reindriftsfellesskap: Nord- og Sør-gruppen. Reindriften oppfatter store deler av utkastet til utredningen som en omkamp av spørsmål Høyesterett allerede har avgjort.

– Vårt rettssystem tillater ikke at den tapende part (...) får sette i gang en omkamp etter å ha tapt i Høyesterett. Et forsøk på dette vil være et anslag mot maktfordelingsprinsippet, svarer Nord-Gruppen på invitasjon for nye utredninger.

Departementet skriver at de vil legge vekt på å finne løsninger som reineierne selv mener er forsvarlige.

– For å få til dette, er vi avhengige av at reineierne gir innspill til utredningene som skal gjennomføres og foreslår aktuelle tiltak, skriver departementet.

Reindriften vil ikke utrede såkalte avbøtende tiltak. De er klare på at dommen legger spørsmålet om slike tiltak dødt. Det finnes ingen avbøtende tiltak som er tilstrekkelige, ifølge Nord-gruppen.

At departementet ønsker å finne tiltak, ses derfor på som et angrep, skriver de. De vil derfor ikke delta i, eller stille beiteområdet til disposisjon for, slike utredninger.

Reindriften ser på en utredning som et angrep.

Reindriften i Nord sier at regjeringen må avgrense en utredning til kun å handle om alternative beiteområder.

Denne utvekslingen skjedde før aksjonister og Greta Thunberg sperret inngangen på en rekke offentlige bygg i Oslo.

Olje- og energiminister Aasland ønsker fortsatt en bred gjennomgang.

– Formålet med prosessen som er satt i gang, er å få kartlagt hva som skal til for å sikre reindriftens rettigheter og hvilke alternativer man har. Dommen fra Høyesterett avklarer ikke dette, sier Aasland.

Full splid

Til Aftenposten sier også Sør-gruppen at det vil være uaktuelt å akseptere nye utredninger hvis man skal gå inn i spørsmålene Høyesterett allerede har vurdert.

– Vi vil ikke akseptere en utredning om spørsmål som Høyesterett allerede har tatt stilling til. Arbeidet har stoppet opp fordi departementets forslag til utredning i all hovedsak gjelder spørsmål Høyesterett har tatt stilling til, sier Eirik Brønner.

Han er advokat for Sør-gruppen.

Han mener utredningsplikten Aasland viser til er grundig oppfylt gjennom rettssaken. Også Nord-gruppen sier at deres standpunkt er uendret.

– Vårt syn er det samme i dag. Det har ikke dukket opp noen nye avbøtende tiltak som kan erstatte det tapte vinterbeitet. Derfor er det etter vårt syn ikke gitt noen holdbar begrunnelse for å starte en utredning, sier Jon-Andreas Lange i Dalan Advokatfirma.