Oslo katolske bispedømme må betale tilbake millionstøtte

Bispedømmet tapte søksmålet om tilbakebetaling av 40 millioner kroner etter medlemsjukssaken.

Politiet gjennomførte i 2015 razzia mot Oslo katolske bispedømme. Nå slår retten fast at trossamfunnets medlemsverving var ulovlig.

Fra 2011 til 2014 brukte ansatte i den katolske kirken telefonkatalogen for å skaffe seg over 50.000 nye medlemmer de mente hadde «katolsk-klingende navn». Dermed fikk de tildelt mer i statsstøtte enn det reelle medlemstallet tilsa.

Nå har Oslo tingrett slått fast at staten frifinnes etter søksmålet fra Oslo katolske bispedømme, og at myndighetenes tilbakebetalingskrav på over 40 millioner er rettmessig,

«Vedtakene er ikke ugyldige på grunn av feil rettsanvendelse: Statsstøtte etter trossamfunnsloven er betinget av at vedkommende «medlem» aktivt har sluttet seg til vedkommende trossamfunn», heter det i dommen fra Oslo tingrett.

Tiltalt og millionbot

Fylkesmannen politianmeldte i februar 2015 bispedømmet for medlemsjuks og bedrageri av statsstøtte.

I november i fjor besluttet statsadvokaten å ilegge Oslo katolske bispedømme foretaksstraff på 1 million kroner. Daglig leder bispedømme ble tiltalt for bedrageri, mens saken mot biskop Bernt Eidsvig ble henlagt.

TIDSLINJE OVER HENDELSENE I MEDLEMSJUKS-SAKEN:

Tapte søksmålet

Men bispedømmet nektet å vedta millionboten og gikk samtidig til sivilt søksmål for å slippe å tilbakebetale rundt 40 millioner kroner av statsstøtten de mottok i den aktuelle perioden.

I begynnelsen av desember i fjor møttes partene i Oslo tingrett. I dag falt dommen.

Der vant ikke bispedømmet frem, og staten ved Kulturdepartementet ble frifunnet

Tingretten peker på at trossamfunnet drev medlemsjuks da man registrerte medlemmer basert på at de hadde «katolske» etternavn og at statsstøtte må tilbakebetales. Tingretten mener at et minimumskrav for å få statsstøtte for et medlem er at det har vært kontakt med medlemmet.

«Tingretten må etter hovedforhandlingen bygge på at intet norsk trossamfunn tidligere har benyttet telefonkatalog-metoden på en slik måte, i et slikt omfang og over så lang tid som OKB. Reglene om forskjellsbehandling og/eller myndighetsmisbruk kommer da til kort, fordi det hverken foreligger noe tidligere sammenlignbart enkelt-tilfelle, eller noen tidligere sammenlignbar praksis av nødvendig ensartethet, varighet og omfang», skriver Oslo tingrett.

Kravet kan bli doblet

Med tingrettens avgjørelse kan Oslo katolske bispedømme vente seg flere millionkrav. Flere kommuner har varslet at de vil kreve penger tilbake etter at kirken har fått utbetalt for mye offentlig støtte basert på oppblåste medlemslister.

Alle tros- og livssynssamfunn har nemlig rett på offentlig støtte fra både stat og kommune, og det utbetales støtte pr. medlem. Satsene for statlig og kommunal støtte er på omtrent samme nivå – tilsammen rundt 900 kroner pr. medlem.

En opptelling i Vårt Land avdekket at så mange som 384 kommuner kan fremme egne krav mot kirken.

Oslo klar med krav

Etter det Aftenposten kjenner til vil Oslo kommune allerede onsdag sende bispedømmet et krav på flere millioner kroner.

– Nå som staten har fått medhold i saken, er det naturlig at vi ber om å få tilbakebetalt tilskuddet, og vi vil ta opp dette med Oslo katolske bispedømme, uttaler byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, Rina Mariann Hansen (Ap) til Aftenposten.

Hun mener saken er alvorlig både fordi man har bemektiget seg med fellesskapets midler og samtidig trampet på enkeltmenneskers grunnleggende rettigheter.

– Ikke bare er det alvorlig å melde inn mennesker inn i trossamfunn uten at man er klar over det, som er i strid med menneskerettighetene for dem det gjelder. Dette er tross alt fellesskapets midler, og jeg ser det som svært alvorlig at man på uærlig vis har fått mer penger enn man har krav på.

Vet ikke hvor mye de skal ha tilbake

Oslo kommune betaler ut tilskudd, men det staten som beregner hvilke tros- og livssynssamfunn som skal få og hvor mange tilskuddet skal baseres på.

– Det har derfor vært naturlig for oss å avvente dom i denne saken, da vi i realiteten har lite vi skulle ha sagt med tanke på hvem som får og ikke får. Vi har heller ikke nye medlemstall for de aktuelle årene 2011- 2014 – så foreløpig vet vi ikke akkurat hvor mye penger det er snakk om. Men vi vet det er snakk om flere millioner – altså veldig mange penger, sier Hansen.

Omkamp om foretaksbot

Det ventes også en straffesak etter at bispedømmet på tiltalebenken sammen med økonomisjef og daglig leder i bispedømmet.

Saken mot biskop Bernt Eidsvig ble henlagt fordi statsadvokaten mente det ikke kan bevises at han hadde kjennskap til det som foregikk under hans ledelse.

– Skuffet

– Vi er skuffet over dommen, men tar den til etterretning og skal nå bruke den nærmeste tiden til å lese domspremissene grundig, sier Lisa Wade, administrativ leder i Oslo katolske bispedømme, i en pressemelding.

Hun påpeker at bispedømmet ikke gikk til sak mot staten for å forsvare den såkalte «telefonkatalogmetoden», som ble brukt i en periode og som bispedømmet har beklaget ved gjentatte anledninger. Siden høsten 2014 er ingen i OKB blitt registrert som medlemmer uten å ha gitt sitt samtykke.

– Vi gikk til sak mot staten fordi vi mener vi ikke fikk utbetalt for mye statstilskudd i perioden. Vår oppfatning er at staten satte til side samtykker som allerede var gitt, sier Lisa Wade.