Norge

Barnetillegg og uføre: Her er kompromissene om statsbudsjettet

Det har vært strid rundt alt fra uførereformen og uføretrygdedes barnetillegg til overgangsstønaden for enslige forsørgere og foreldrebetaling i barnehage. Her er kompromissene:

AFT01723331-VmfzOluW5n.jpg
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

KrF og Venstre har krevet å reversere usosiale kutt:

Ba rnetillegget til uførepensjonerte

Dette ble resultatet : Det behovsprøvde barnetillegget på ca 35.000 kroner pr. barn under 18 år beholdes. Men det settes et tak på hvor mye man totalt kan få utbetalt i trygd og barnetillegg slik at man ikke skal få mer enn på 95 prosent av tidligere inntekt utbetalt tilsammen.

Dette var utgangspunktet før forhandlingene :

 • Regjeringen : Foreslo å erstatte det behovesprøvde barnetillegget for uføre med et standardisert tillegg for alle. Det innebar at man kunne tape inntil ca 28 000 kroner pr. barn under 18 år. Det foreslås at endringen trer i kraft fra 1. januar 2016, men det innføres en overgangsordning for dem som allerede mottar dagens tillegg ved årsskiftet 2015/2016. Det nominelle beløpet trappes ned til henholdsvis ¾ i 2016, ½ i 2017 og ¼ i 2018.
 • Venstre og KrF : Gikk imot dette.

Uførereformen

Dette ble resultatet : Uførereformen vil få mindre utslag for dem med høyest gjeld. Overgangsordningen forbedres. Det betyr at de som risikerte å tape mest på reformen, får mye høyere individuelt skattefradrag. Taket som var foreslått på 20.000 kroner, økest til 100.000 kroner. Tap inntil 6000 kroner vil likevel ikke bli kompensert.

Tapene skyldes at uføres pensjon gjøres om til trygd og skattlettes som inntekt.

Dette var utgangspunktet før forhandlingene :

 • Regjeringen la frem forslag til overgangsordning (et individuelt skattefradrag) som skulle forhindre at uføre taper for store summer når den nye uføretrygden skattlegges som inntekt fra januar neste år. Selv med overgangsordning ville 50 000 uføre komme dårligere ut neste år enn i år. 3000 av dem ville tape mer enn 6000 kroner. KrF mente Regjeringens forslag strider mot det et samlet storting ble enige om i uføreforliket, nemlig at uføre skulle komme noenlunde likt ut som i dag når reformen iverksettes.
 • KrF: Ønsket saken behandlet som egen sak og ikke som en del av statsbudsjettet.

Overgangsstønaden for enslige

Dette ble resultatet : Kuttene i overgangsstønaden for enslige forsørgere utsettes.

Dette var utgangspunktet før forhandlingene :

 • Regjeringen : Foreslo å endre hovedregelen om hvor lenge en enslig forsørger kan få overgangsstønad fra tre til ett år, eller til barnet får rett til barnehageplass etter barnehageloven. Endringen innføres for nye tilfeller fra 1. januar 2015. KrF og Venstre har gått mot dette.
 • KrF : Gikk imot dette
 • Venstre : Gikk i mot dette.

Barnefattigdom

 • Maksprisen i barnehage settes ikke opp før det innføres lavere pris for lavinntektsfamilier. Og grensen for hvem som får lavere oppholdspris økes. Fra familieinntekt på 405.000 kroner ( Regjeringens opprinnelige forslag) til 473.000 kroner. Flere familier får altså billigere barnehage enn makspris. Endringene skjer fra 1. mai.
 • Det foreslår flere andre tiltak mot barnefattigdom — bl.a styring av en tilskuddsordning med 20 millioner kroner.

Flere tiltaksplasser for vanskeligstilte

 • Det settes av 46 millioner kroner til 500 flere tiltaksplasser for vanskeligstilte. KrF og Venstre foreslo 1000 plasser.

Se alt de fire partiene ble enige om til slutt. Les hele avtalen her.

Her er oversikt over alle summene som er flyttet på.