Norge

NAV: Høy arbeidsinnvandring kan ha bidratt til å holde andelen uføre på et stabilt nivå

Høy arbeidsinnvandring kan ha bidratt til å holde andelen uføre på et stabilt nivå, mener arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

  • Siri Gedde-dahl

Men antall uføretrygdede øker.

Ved årsskiftet var det 310.000 uførepensjonister her i landet, en økning fra 307.000 året før. Økningen har nesten utelukkende kommet blant kvinner, og den kommer i takt med økende befolkning. Det er derfor Nav-sjefen tror arbeidsinnvandringen holder andelen uføre på et stabilt nivå.

Les også

Høyre vil innføre «Blått kort» for å få flere ikke- vestlige innvandrere

Andelen uføretrygdede, av hele befolkningen i alderen 18 til 67 år, ligger nemlig stabilt på 9,5 prosent.

— Økningen i antall skyldes i stor grad at mange som tidligere mottok en tidsbegrenset uførestønad nå har fått innvilget varig uførepensjon. At andelen uføre holder seg stabil, må ses i sammenheng med befolkningsveksten, sier Lystad.

Uføreandelen var oppe i 10,4 i 2004 og krøp jevnt nedover til 9,5 i 2009. Siden har andelen ligget der, mens befolkningen har vokst.

Færre eldre uføre

29.000 personer fikk innvilget uførepensjon i 2012. Det er 1600 færre enn i 2011. Flest nye uføre finner vi i aldersgruppen 55-59 år, hvor 5600 personer fikk innvilget varig uførepensjon i løpet av fjoråret.

For befolkningen i alderen 60-66 år har andelen uføre gått ned fra 2011 til 2012.

- Dette har vært en trend de siste årene. Trolig har både pensjonsreformen, et høyere utdanningsnivå og bedre helse blant dagens 60-åringer bidratt til denne utviklingen. Isolert sett skulle eldrebølgen ført til en økning, men det har ikke skjedd, sier Lystad.

Flere unge uføre

Det siste året har antallet unge uføre økt med 700 personer, slik at det nå til sammen er om lag 10.000 uføre i denne aldersgruppen.

Les også

Norsk ungdom er blitt for kravstore

Andelen uføre i alderen 18-29 år har holdt seg stabil på 1,2 prosent det siste året. En stor del av befolkningsveksten blant de unge skyldes arbeidsinnvandring.

De som blir uføre i ung alder risikerer et langt liv utenfor arbeidslivet.

I løpet av de neste to årene venter Nav at veksten i antallet uføre flater ut.

En viktig årsak til dette er at personer i de store etterkrigskullene passerer 67 år i løpet av de neste årene. Disse vil da gå over på alderspensjon. Mellom 2015 og 2017 ventes så en svak økning, i tråd med den demografiske utviklingen.