Partiene byr om kapp i kampen om småbarnsforeldrene

Venstre vil innføre kun én måneds ventetid på barnehage i Oslo.- De klarer ikke engang å dekke dagens behov, svarer Ap.

Venstre-leder Trine Skei Grande besøkte Baglerbyen FUS barnehage i Gamle Oslo med førstekandidat i Oslo, Guri Melby. F.h. Emmet Bergfjord-Oxley (4), Lucas Kristiansen (4) og Anna Elida Bolseth (3 1/2).

Mandag avgjøres det som er spådd å bli et thrillervalg i Oslo. Hver stemme teller, og partiene kniver selvfølgelig også om småbarnsforeldrenes gunst.

Aftenposten var med da toppkandidat Guri Melby og Venstre-leder Trine Skei Grande presenterte en barnehagepakke med etter— og videreutdanning, gratis kjernetid og krav om begrensning av testing og kartlegging (se fakta).

Partiet vil også bygge minst 1600 nye plasser i Oslo de neste fire årene, slik at man kun må vente én måned. Men er dette realistisk?

Behov for 5400 nye plasser hvis alle vil ha

Først noen ferske tall:

•940 barn står kø i Oslo i dag (pr. 8. september).

•For å kunne gi disse plass, måtte Oslo hatt 1200 plasser ekstra (man trenger flere plasser enn antall barn fordi et barn på 0–2 år trenger mer plass enn de større barna).

•Skal man i 2015/2016 ha plass til absolutt alle barn i barnehagealder (som er over ett år), er det behov for 5400 nye plasser, opplyser byrådsavdeling for kunnskap og utdanning. Antall barn i aldersgruppen er 3700.

•Dette tilsvarer 75 fireavdelingsbarnehager. Bare investeringskostnadene ligger på 2,6-3 milliarder kroner.

Vil ikke garantere ventetid på én måned

Etter budsjettforhandlingene med Frp i fjor, ville det borgerlige flertallet kun bygge plasser i privat regi i Oslo. Men både Høyre, Venstre og KrF går nå til valg på at de vil bygge en blanding av kommunale og private barnehager (se hva partiene lover nederst i saken).

— Vi er ikke så opptatt av hvem som bygger, men ønsker å oppheve dette med at kommunen ikke bygger. Alle som har lovfestet rett til plass, får plass, men hvis ikke risikerer du å måtte vente i ganske mange måneder, sier Melby.

Guri Melby (V) med Alvin Sanne (5), Emmet Bergfjord Oxley (4) og Lucas Kristiansen (4) i Baglerbyen FUS barnehage i Gamle Oslo.

Hun erkjenner imidlertid at de 1600 plassene de nå lover, er plasser bystyret allerede er enige om å bygge.

— Men det må gjennomføres, og vi vil jobbe for at det blir bygget flere. Jeg mener også staten må være med å spleise, sier Venstres førstekandidat.

- Hvordan kan dere love en måneds ventetid når dere bare bygger 1600 plasser?

— Det er det som er målet vårt, at vi skal ha en ventetid på maks en måned, men jeg kan ikke garantere at det vil gi det.

Er du i tvil om hvilket parti som skal få din stemme?Se om du kommer nærmere et svar etter å ha testet denne.

Ap: — Garanterer plass til alle som søker

Mens Oslo Ap vil innføre eiendomsskatt, og bruke pengene på flere hender i eldreomsorgen og 3000 nye barnehageplasser, går Høyre til valg på løpende opptak og at man skal få plass i barnehage «når man har behov for det».

Arbeiderpartiets ordførerkandidat kaller det en gedigen bløff.

— De er ikke i nærheten av å innfri et sånt løfte. De har heller ikke penger til det. Bystyret er allerede enige om de 1600 plassene, men vi vet jo at det ikke er nok, sier Tone Tellevik Dahl.

Tone Tellevik Dahl, Arbeiderpartiets ordførerkanidat i Oslo.

— Venstre lover 1600 nye plasser og ventetid på én måned.

— Det blir ikke full barnehagedekning av det. De klarer ikke engang å dekke dagens behov. Man må minst opp på 3000 nye plasser for å kunne innfri et slikt løfte.

- Men 3000 er heller ikke nok, viser tallene?

— Det er urealistisk å tro at 100 prosent av alle barn mellom 1–6 søker barnehageplass.Vi garanterer plass til alle som søker. 3000 nye plasser vil innfri et slikt mål, svarer Tellevik Dahl.

Interessert i skole- og barnehagepolitikk? Fere ønsker nå en gjennomgang av testene i Oslo-skolen.

En barnehagebløff, Røsland?

Høyres står fast ved at Oslo har, og fortsatt vil ha, løpende opptak på alle ledige plasser. På spørsmål om hvor lenge etter søknad man bør vente på plass, svarer partiet at de ønsker at man skal få plass i barnehage når man har behov.

- Ap kaller løpende opptak med ønske om at man skal få plass ved behov for ren bløff når dere bare vil bygge 1600 nye plasser?

— Alle barn med rett til plass får barnehageplass i Oslo. I tillegg får stadig flere uten rett også plass. Jeg mener staten bør vurdere en barnehagereform to der man utvider rettighetene til barnehageplass, og sikrer finansiering av en slik reform for kommunene, slik man gjorde i barnehageløftet, svarer byrådsleder Stian Berger Røsland (H).


Dette lover partiene

1. Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for Oslo-barnehagen?

2. Hvor mange nye plasser bør bygges i kommunal regi den neste fireårsperioden?

3. Hvor lenge bør man vente på plass?

*Se Venstres løfter i faktaboksen lenger opp i saken.

Andreas Halse (Ap).

Arbeiderpartiet1. Bygge 3000 nye plasser og ansette og etterutdannelangt flere fagfolk i barnehagen.

 1. Vi vil bygge både kommunale og private plasser. Vi har ikke bestemt fordelingen mellom disse. ​
 2. Målet er at en ettåring får plass innen to måneder etter søknaden er sendt.
Marianne Borgen (SV).

SV1. SV mener bemanningen i barnehagene minst må være tråd med normen om tre ansatte pr. ni barn under tre år og tre ansatte pr. 18 barn over tre år. Det skal innføres mål om at 50 prosent av de ansatte i Oslobarnehagen skal ha barnehagelærerutdanning. Det skal innføres mål om at 25 prosent av personalet skal ha fagutdanning. Barnehagen skal ikke være en skole for de minste.

 1. SVs mål er at alle barn som trenger det og ønsker skal få plass raskest mulig i barnehage. Da trengs det en storstilt utbygging av barnehager. I første omgang vil vi trenge 3000–4000 nye plasser.

3 Målet bør være at ingen skal vente mer enn i to til tre måneder før de sikres plass.

Erik Lunde (KrF).

KrF1. Øke voksentettheten, ansette flere pedagoger og pusse opp kommunale barnehager.

 1. Vi bør bygge tilstrekkelig antall barnehageplasser, både i kommunal og privat regi. Vi har ikke programfestet noe nøyaktig tall.
 2. KrF ønsker å innføre to årlige barnehageopptak. Vårt mål er at alle barn skal få barnehageplass det året defyller ett år.
Harald Nissen (MDG).

MDG1. Vi vil sikre bemanningsnormen og øke pedagogtettheten i barnehagene til minst to pedagoger pr. atten barn på storbarnsavdelingen og pr. ni barn på småbarnsavdeling.

 1. Vi har ikke regnet på det nøyaktige antallet, men det er klart at kapasiteten må utvides slik at alle får plass.
 2. Vi vil ha ett hovedopptak, etterfulgt av løpende opptak gjennom hele året.
Bjørnar Moxnes (Rødt).

Rødt1. Vi må sørge for at det er nok kompetente voksne på jobb til enhver tid, slik at vi ivaretar sikkerheten til barna og kvaliteten på tilbudet. Det betyr økning av den pedagogiske bemanningen og at barnehagene må få vikarbudsjetter.

 1. Vi syns det er meningsløst at de borgerlige har vedtatt at Oslo kommune ikke skal bygge nye barnehager. Vi mener at nye barnehager skal bygges av kommunen og av ideelle private aktører.
 2. Vi vil gjøre slutt på at Oslo har Norges lengste barnehagekø, derfor vil vi bygge nye barnehager og ha løpende opptak. Målet er at barna skal få plass fra den datoen det søkes om.
Camilla Wilhelmsen (Frp).

Frp1. Sørge for at alle barn i barnehagealder, lærer seg norsk. Vi ønsker en modell som den danske «dagtilbudsloven» som systematisk sikrer at barna fanges opp og lærer seg språket før de begynner på skolen. Språket vurderes i treårsalder, og de barn som har behov for det, får språkstimulering. Det må snakkes norsk i barnehagen.

 1. Det bør kun bygges nye plasser i privat regi, de private driver både bedre og rimeligere enn kommunen.
 2. Alle barn bør ha rett til barnehageplass, uavhengig av når på året de er født. Det bør være ett hovedopptak og deretter løpende opptak. Løpende opptak betyr for oss at man bør få plass så snart som mulig.
Stian Berger Røsland (H).

Høyre1. Vi skal øke kvaliteten i Oslobarnehagen ved å sørge for at alle barn som går i barnehage kan norsk når de begynner på skolen gjennom egne læringsmål i barnehagen. Vi vil rekruttere og beholde kompetente og dyktige ansatte, og videreutvikle gode pedagogiske tilbud som inspirerer barnas nysgjerrighet og læringslyst.

 1. Høyre vil at det skal bygges både kommunale og private barnehager, og at det bygges nok plasser til at flere enn de med lovfestet rett til plass får et barnehagetilbud. I perioden 2015–2018 har byrådet gått inn for å bygge 1610 nye plasser totalt sett.
 2. Ingen plasser skal stå tomme. Derfor har vi, og vil fortsatt ha, løpende opptak på alle ledige plasser. Vi ønsker at man skal få plass i barnehage når man har behov for det.