Fiskeriministeren fikk også lønn av fylkeskommunen – ber om få betale tilbake penger

Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) har mottatt 52.000 kroner fra fylkeskommunen samtidig som han fikk ordfører- og statssekretær- og senere statsrådslønn. Etter at Aftenposten tok kontakt, ber han om å få betale tilbake penger.

Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) fotografert på første dag som fiskeriminister 24. januar.

Dagbladet avslørte tidligere i februar at fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) har mottatt dobbel lønn som statssekretær og ordfører, og at han i tillegg søkte om etterlønn som ordfører selv om han hadde fulltidsjobb i regjeringsapparatet.

Etterlønnen skulle vært avkortet mot annen inntekt, men det skjedde ikke.

Aftenposten har sett nærmere på Sivertsens roller, og det viser seg at han i tillegg til dette er blitt sittende i det betalte vervet som fylkespolitiker i Troms og Finnmark. I perioden han har vært i regjeringsapparatet, har han mottatt 52.000 kroner fra fylkeskommunen.

Etter at Aftenposten tok kontakt om saken i helgen, begynte ting å skje i fylkeskommunen og i Nærings- og fiskeridepartementet.

Mandag morgen ringte statsråden til fylkeskommunen for å be om at søknaden om permisjon fra fylkestinget skal gis tilbakevirkende kraft og gjelde fra og med 24. januar.

Han vil også betale tilbake penger som er utbetalt etter dette, opplyser fylkeskommunens informasjonsavdeling.

Kommer i tillegg til annen offentlig millionlønn

At Sivertsen er blitt sittende i det fylkeskommunale vervet, har gitt ham ytterligere utbetalinger av offentlige midler, i tillegg til de nærmere to millioner kronene i årslønn han har kunnet heve i perioden der han har fått dobbel lønn.

Regjeringsmedlemmene plikter også å innrapportere verv til Stortingets register som skal gi oversikt over politikeres ulike roller og økonomiske interesser. Registeret er oppdatert 30. januar, og Sivertsen hadde da ikke innraportert sine verv og roller.

Kommunikasjonssjef for fiskeri- og sjømatministeren Martine Røiseland opplyser til Aftenposten at Sivertsen først nylig har meldt inn verv og roller til Stortinget.

Dette gjorde han i forrige uke, etter at DN hadde vært i kontakt med ham om at han ikke hadde meldt inn flere styreverv til registeret. Regjeringsmedlemmer har en måneds frist på seg til å melde inn slike verv. For Sivertsens del går fristen ut i dag, mandag 24. februar.

I regjeringspolitikernes eget regelverk heter det at «Regjeringsmedlemmer, statssekretærer eller politiske rådgivere må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan virke hemmende på deres ordinære arbeid, med mindre det foreligger særlig tillatelse, jf. reglement for politisk ledelse».

Videre vises det til at regjeringspolitikere som har fylkeskommunale verv, kan få fritak etter kommuneloven.

Les også

Dagbladet: Fiskeriministeren fikk dobbel lønn og feilinformerte kommunestyret

Ordførerlønn, regjeringslønn, etterlønn og fylkespolitikerlønn

Til tross for at Sivertsen noen uker før hadde gått inn i fulltidsjobben som statssekretær, er han 13. desember 2019 ifølge møtereferatet til stede under fylkestingsmøtet i Troms og Finnmark.

På møtet behandles det flere permisjonssøknader fra ulike fylkestingsmedlemmer som skal ha mer tidkrevende roller innen politikken, blant annet i fylkesrådet, som fungerer som fylkeskommunens regjering.

Men mannen som på dette tidspunktet både får lønn som ordfører og statssekretær i regjeringen, er ikke blant personene som søker permisjon fra fylkestinget.

Det gir ham en fortsatt rett på en grunnutbetaling på anslagsvis 164.000 kroner i året – i tillegg til 1.024.000 kroner i ordførerlønn og 944.000 i statssekretærlønn. Noen uker tidligere forfattet også Sivertsen en søknad om å få etterlønn som ordfører.

Denne e-posten viser at Sivertsen søkte kommunen om ordføreretterlønn 24. november. Da hadde han allerede mottatt lønn som statssekretær i 20 dager, selv om han skrev at han først tiltrådte «for fullt» 1. januar.

Torbjørn Røe Isaksen, som var næringsminister da Sivertsen var statssekretær, opplyser at han ikke hadde innvendinger mot at han hadde en rolle i fylkestinget så lenge dette ikke gikk utover jobben som statssekretær, men at han «forsto ham også slik at han ville søke om permisjon fra det nye fylkestinget».

Sivertsen søkte først om permisjon fra vervet som fylkespolitiker og komitémedlem med virkning fra 10. mars, viser et annet saksdokument fra fylkeskommunen.

Permisjonssøknaden ble sendt 13. februar, dagen før Dagbladet publiserte sin første avsløring, og nesten tre uker etter at Sivertsen hadde blitt utnevnt til statsråd.

Statsminister Erna Solberg sier til Aftenposten at hun mener at statsråder ikke bør sitte i fylkestinget samtidig.

– Har ikke tenkt på dette tidligere

Sivertsen sier til Aftenposten at han har brukt mandagen på Senja «for å rydde opp». Han har fått annulert den omstridte ordfører-etterlønnsavtalen og betalt tilbake penger til kommunen.

I helgen tok Aftenposten kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet for å få svar på spørsmål om statsrådens fylkeskommunale verv, og i dag har Sivertsen tatt grep for å stanse de fyleskommunale utbetalingene.

– Jeg har i dag også snakket med fylkeskommunen og bedt om at permisjonssøknaden min dateres fra 24. januar, da jeg ble statsråd, og bedt om jeg får betalte tilbake det som er utbetalt i godtgjørelse etter 1.1.2020, sier Sivertsen.

- Hvorfor gjorde du dette akkurat i dag?

- Jeg har ikke tenkt på det tidligere, men etter samtalene med fylkeskommunen i dag, ble vi enige om at datoen for permisjonen skulle settes fra 24. januar. Tidligere har jeg lagt til grunn at dette først kunne behandles av fylkestinget på neste møte, som er 10. mars.

– Fikk du tillatelse fra Erna Solberg om å bli sittende på fylkestinget til 10. mars?

- Avtalen med SMK (Statsministerens kontor, red. anm) var at jeg skulle ferdigstille arbeidet i de vervene jeg hadde i 2019, og at jeg skulle søke permisjon fra 2020. Jeg har lagt til grunn at permisjonssøknaden ikke kunne behandles før møtet i fylkestinget 10. mars, sier fiskeriministeren..

I sin permisjonssøknad skriver fiskeriministeren at det er tilstrekkelig med permisjon fra fylkestinget fra 10. mars, fire måneder etter at han gikk inn i regjeringsapparatet. Hans regjeringskollega Widar Skogan (KrF) ba om permisjon fra samme verv etter drøye to uker som statssekretær.

52.000 kroner utbetalt – ingen fylkestingsmøter siden desember

Sivertsens utsettelse av permisjonen betyr at han ville blitt sittende i vervet, som gir rett til ekstra månedlige utbetalinger fra skattebetalerne, i fire måneder samtidig som han har vært ordfører, statssekretær og senere statsråd.

Ifølge Troms og Finnmark fylkeskommune ligger det inne en fast utbetaling på 13.687 kroner i måneden til Sivertsen.

Dette kommer i tillegg til statsrådslønnen, som nå er 1,4 millioner kroner i året.

Fra desember til 10. mars er det ingen fylkestingsmøter.

KrF-politiker mente det var for krevende å kombinere fylkesverv med statssekretærrolle

Til sammenligning kommer det i det samme dokumentet frem at KrF-politiker Widar Skogan ba om permisjon med virkning fra 11. februar. Han ble utnevnt som statssekretær 22. januar.

I søknaden forklarer Skogan søknaden med at det er «arbeidsmessig krevende å kunne ivareta mitt verv som fylkestingspolitiker på en tilfredsstillende måte samtidig som jeg er statssekretær».

Likevel har altså Sivertsen kombinert jobben som fylkestingspolitiker og komitémedlem med en fulltidsjobb som ordfører og en fulltidsjobb som statssekretær og senere statsråd.

Aftenpostens presiserer: I den første publiserte versjonen av denne saken kom det ikke frem at Sivertsen har en tidsfrist på én måned på å innrapportere verv til Stortingets register. Dette ble lagt til klokken 14.52.