Norge

Vil straffe folk som tier om overgrep og vold mot barn

Det er straffbart ikke å si fra når du tror at barn er utsatt for vold og overgrep. Men ingen er noensinne dømt for det.

avverging-hxZZrbMXl7.jpg
  • Lene Skogstrøm
    Journalist

Kunne dødsfallet til tiåringen fra Mortensrud vært hindret? For første gang vil Oslo-politiet etterforske om noen har brutt avvergeplikten i straffeloven.

  1. august døde en ti år gammel gutt på Mortensrud i Oslo. Moren er siktet for grov omsorgssvikt med døden til følge. Den foreløpige obduksjonsrapporten konkluderte etter det Aftenposten erfarer med at gutten var kraftig underernært da han døde. Men kunne dødsfallet vært avverget? Samtidig som politiet etterforsker dødsfallet, undersøker de også om noen har brutt plikten alle har til å avverge en straffbar handling. Det er første gang Oslo-politiet etterforsker brudd på den såkalte avvergeplikten i straffelovens §139.
voldmotbarnlogo2-H6j6hkfl3x.jpg

Strafferamme: Ett års fengselI andre grove voldssaker mot barn har avvergeplikten ikke vært noe tema, eller blir bare kort nevnt i rettssaken etterpå, mange år etter at et mulig brudd på avvergeplikten er foreldet. Foreldelsesfristen er bare to år. Straffelovens paragraf 139 har en strafferamme på ett års fengsel for den som bryter avvergeplikten, men ingen er noensinne dømt for å ha brutt denne plikten.

I en sak som dette, hvor en ti år gammel gutt dør, er det naturlig å snakke med alle ansvarlige personer og se hvordan de har opptrådt. Hvordan kan dette skje? En ting er at mor har sviktet. Men vi har plikt til også å se på om noen har unnlatt å gjøre det skulle for gutten, sier politiadvokat ved voldsavsnittet, Pål-Fredrik Hjort Kraby.

— I den grad noen har unnlatt å gjøre det de hadde plikt til, vil vi åpne sak og igangsette etterforskning mot dem. Da vil deres overordnede bli varslet.

LES SAK OM 10-ÅRINGEN SOM DØDE I OSLO:

Les også

«I sommer ringte jeg på mange ganger, sikkert én gang i uken. Men moren sa «vi skal gå et sted». Hun sa alltid at de skulle gå et sted.»

Aftenposten har bedt om svar

I lengre tid har Aftenposten rettet spørsmål til politidistrikter og statsadvokater for å få klarhet i hvordan avvergeplikten blir håndtert, uten å få svar. Så tar Riksadvokaten affære. I slutten av oktober drøftet Riksadvokaten og lederne for de regionale statsadvokatembetene våre spørsmål:

  • Blir avvergeplikten tatt alvorlig nok, når ingen til nå er straffet for brudd på paragraf 139?
  • Kan det være aktuelt for Riksadvokaten å innskjerpe at brudd på bestemmelsen skal etterforskes, eller på annen måte medvirke til at avvergeplikten blir tatt alvorlig av offentlig ansatte som jobber med barn og ungdom?

Riksadvokaten gir politiet ordre

— Vi har konkludert med at det synes å være for liten oppmerksomhet mot denne bestemmelsen. Riksadvokaten ønsker at det rettes mer fokus mot paragraf 139 i etterforskningen av blant annet familievoldssaker. Det vil bli tatt inn i mål- og prioritetsrundskrivet for 2015, sier assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther.

Rundskrivet fra Riksadvokaten gir politi og påtalemyndighet direktiver om hvilke saksfelt som skal prioriteres fra år til år. I tidligere års rundskriv står det at familievoldssaker skal prioriteres.

Assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther

11 tiltales i FinlandMens brudd på avvergeplikten når det gjelder grov vold og overgrep mot barn til nå ikke har vært noe tema i Norge, etterforsker finske myndigheter slike lovbrudd. Etter at åtte år gamle Eerika ble slått ihjel og kvalt av sin far og sin stemor i 2011, ble de to dømt til livsvarig fengsel for mishandling og overlagt drap.

Etterpå har statsadvokaten i Helsinki tatt ut tiltale mot 11 offentlige tjenestemenn for tjenesteforsømmelse. Det er fire ansatte i barnevernet, to leger og to sykepleiere i primærhelsetjenesten og tre leger ved barne— og ungdomssykehuset i Helsinki. De tiltalte risikerer inntil tre års fengsel, eller inntil åtte år hvis retten finner at de er skyldige i grov tjenesteforsømmelse.

LES OGSÅ:

Les også

«Jeg har hørt rettsmedisinere fortelle om grov vold mot spebarn. Bare noen uker gamle.»

Strenge krav

Assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther understreker hvor viktig det er at politiet etterforsker brudd på avvergeplikten.

— Det er selvsagt meget viktig at alle er seg sitt ansvar bevisst, og melder fra dersom de har kunnskap om at familievold eller andre overgrep blir begått. Det er viktig med gode rutiner og et avklart forhold til taushetsplikten. Straffeloven §139 bidrar til å understreke den enkeltes ansvar for å melde fra.

For at noen skal kunne dømmes etter §139, er det blant annet et krav at man har utvist forsett – det vil si at man bevisst har unnlatt å varsle noe man har grunn til å tro er en straffbar handling, for eksempel grove overgrep mot barn.

— Disse strenge vilkår kan være en del av forklaringen på et lavt antall saker, sier Sæther.

Dette mener de om Riksadvokatens nye fokus på avvergeparagrafen:

- For kort foreldelsesfrist

afp000798642.jpg

Ada Sofie Austegard, daglig leder i Stine Sofies Stiftelse— Det er svært positivt at Riksadvokaten vil gi politiet beskjed om å ta dette mer alvorlig. Og det er fantastisk at Oslo-politiet etterforsker også mulig brudd på avvergeplikten. Det har jeg aldri hørt om tidligere. Denne paragrafen blir jo ellers aldri brukt. Den som bryter sin plikt til å hjelpe barna blir derfor aldri stilt til ansvar. Men en foreldelsesfrist på to år er for kort. Vi har foreslått for Justisdepartementet at foreldelsesfristen først må løpe fra barnet er 18 år, og dermed selv kan anmelde.

- Folk må bevisstgjøres

horne.pdf

Barne-, likestillings— og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP)- Lovverket er på plass for å ivareta barn som lever med voldelige foreldre. Men vi har eksempler på flere tragiske utfall fordi man ikke tar konsekvensen av det eksisterende lovverket. Det hjelper ikke å lage lover hvis de ikke blir fulgt. Det gjelder fagfolk innen skole, barnehage og helsestasjoner som er pålagt meldeplikt, men også vanlige mennesker som har mistanke om at barn lider. Hvis ikke «avvergeparagraf» 139 blir brukt, vil den heller ikke virke preventivt. Dette må vi bevisstgjøre folk om.

afp000798636.jpg

— Mange er usikre på om de skal melde Barneombud Anne Lindboe

— Det er bra at Riksadvokaten nå fokuserer på straffeloven §139. Plikten til å melde sin bekymring til politiet er et viktig signal om hvor alvorlige følger vold og seksuelle overgrep har for den enkelte og for samfunnet. Hvis bestemmelsen skal virke preventivt, må det ha en konsekvens ikke å melde fra. Det er imidlertid ikke mitt ønske at så mange som mulig skal straffes for ikke å ha meldt fra. Målsettingen må være at større bevissthet om avvergeplikten fører til at flere melder fra. Kunnskap om at man har en slik plikt kan gjøre at flere føler seg trygge på at det er riktig å melde til politiet. En del av problemet er at mange i dag er usikre på om de skal kontakte politiet.

Les også:

Les også

  1. Løft mot familievold kommer ikke av seg selv

  2. Politiet tar selvkritikk for treg etterforskning

  3. Se tiltalene om familievold her

Les mer om

  1. Vold mot barn