Riksrevisjonen slår alarm om svikt i regjeringens beredskapsarbeid

Riksrevisjonen retter så alvorlig kritikk de kan mot de mest sentrale departementene med ansvar for beredskap og sikkerhet.

Siden 2012 har politiet og Forsvaret sammen gjennomført antiterrorøvelser. Men samarbeidet mellom de to etatene fungerer fremdeles dårlig, mener Riksrevisjonen.

Riksrevisor Per-Kristian Foss retter sviende kritikk mot Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet.

De samarbeider ikke ikke godt nok om beskyttelse av viktige, nasjonale institusjoner.

– Både dette og for dårlig sikring av informasjonssystemer gir risiko for at viktige samfunnsfunksjoner kan bli satt ut av drift, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

De to etatene har som oppgave å beskytte offentlige eiendommer permanent med fysiske tiltak eller med sikringsstyrker når situasjonen tilsier det.

Rivalisering og konfliktnivået har vært så høy mellom de to etatene at de ikke engang har klart å gjennomføre en felles kontraterrorøvelse, skrev VG forrige uke. De to etatene er uenige om hvem som skal ha ansvaret for terrorbekjempelse til havs, og en store årlige fellesøvelsen Gemini måtte deles i to separate øvelser.

Bruker betegnelsen «svært alvorlig»

– Her er viktige tiltak ikke utført. Vi ser det som svært alvorlig at Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet ikke har sørget for å styrke og bedre samarbeidet. Det er risiko for at politiet og Forsvaret, sammen eller hver for seg, ikke vil være i stand til å gi viktige objekter god nok beskyttelse og sikring i en trusselsituasjon, konstaterer Foss.

Det er kun unntaksvis Riksrevisjonen bruker betegnelsen «svært alvorlig». Det kan skje når de for eksempel avdekker risiko for liv eller helse.

KrF-leder Knut Arild Haride ledet 22. juli-gjennomgangen på Stortinget.

Hareide: Forventer at Regjeringen rydder opp

KrF-leder Knut Arild Hareide, som ledet 22. juli-gjennomgangen på Stortinget, mener Riksrevisjonens kritikk er alvorlig.

– Manglende samvirke mellom politi og Forsvaret kan få svært alvorlige følger. Mer samvirke og bedre samvirke var noe den særskilte 22. juli-komiteen pekte på, sier Hareide til Aftenposten.

– Her forventer jeg at justisministeren og forsvarsministeren rydder opp. Dette har også KrF tatt opp i etterkant, sier Hareide.

Han viser til at det har gått lang tid siden Stortinget vedtok dette, og mener utviklingen går i negativ retning.

Alexandra Bech Gjørv, som ledet 22.juli-kommisjonen, ønsker ikke å kommentere Riksrevisjonens funn.

Pekte på lignende forhold for ett år siden

Riksrevisjonen påpeker videre at de to departementene heller ikke har sørget for å få på plass permanent sikring av egne bygg slik det er krav om i sikkerhetsloven og forskrift om objektsikkerhet, og at Kommunal- og moderniseringsdepartementets tiltak for departementenes lokaler er forsinket og fortsatt ikke ferdig.

Riksrevisjonen understreker at påpekninger om sviktende beredskap er en gjenganger, og at lignende forhold også ble påpekt for ett år siden.

Riksrevisor Per-Kristian Foss legger tirsdag fram sine rapporter for 240 offentlige virksomheter. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Riksrevisjonen har oversendt en separat, sikkerhetsgradert rapport om politiets og Forsvarets arbeid med objektsikring til Stortinget.

Det fremkommer i Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2015. Her er noen av hovedfunnene til Riksrevisjonen:

  • Viktige offentlige bygg og samfunnsfunksjoner er ikke beskyttet godt nok av sikringsstyrker og permanente fysiske tiltak.
  • Flere sentrale statlige datasystemer har ikke god nok sikring av sensitiv informasjon og mot å bli satt ut av funksjon. Innenlands helikoptersikkerhet følges ikke opp godt nok av Luftfartstilsynet.
  • Statens vegvesen utfører varierende kontroll med kvaliteten på vegnettet, noe som kan svekke trafikksikkerheten.
  • Betydelige statlige midler går tapt fordi NAV ikke avdekker og ikke krever tilbake feilutbetalinger av trygdeytelser før forholdet er foreldet.
  • Veterinærinstituttets regnskap har store feil og mangler for tredje år på rad.
  • NAV følger ikke opp godt nok at mange barn ikke får de barnebidragene de har krav på, og Barne-, ungdoms- og familieetaten gir ikke fosterforeldre god nok opplæring og oppfølging i å ta vare på barn med spesielle behov.

Riksrevisjonen har i flere år tatt opp at data- og informasjonssystemene i en rekke statlige virksomheter ikke har god nok sikkerhet.

Datasikkerhet bekymrer

– Dette gjelder også flere store og dataintensive statlige virksomheter, og det er etter vårt syn nå alvorlig for arbeids- og velferdsetaten og Brønnøysundregistrene, sier Foss. Andre etater som nevnes spesielt er Barne- ungdoms- og familieetaten, Departementenes sikkerhets- og service-organisasjon, Norsk Polarinstitutt, Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet, men det er også avdekket svakheter ved informasjonssikkerheten i flere andre virksomheter.

– Dette gir risiko for at både viktig og personsensitiv informasjon kan komme på avveie, og for at viktige tjenester kan bli satt ut av funksjon, sier Per-Kristian Foss.

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide erkjenner overfor Riksrevisjonen at kritikken og situasjonen «er svært alvorlig».

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H).

Hun lover å gi Forsvaret pålegg om å forbedre samarbeidet med Politiet og sikring av egne anlegg og bygninger.

Misfornøyd med svarene

Riksrevisjonen er imidlertid ikke fornøyd med statsrådens svar og skriver at «statsråden ikke gir fullgod forklaring om årsakene til at arbeidet med objektsikring og grunnsikring ikke er gitt nødvendig prioritet.»

Også justis- og beredskapsminister Anders Anundsen tar selvkritikk. Han «ser svært alvorlig på Riksrevisjonens merknader og funn, de svakhetene som påpekes og det faktum at instruks om sikring og beskyttelse av objekter ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig ikke er fulgt opp av Politidirektoratet (POD) og Justis- og beredskapsdepartementet på en fullt ut tilfredsstillende måte.»

Men også Anundsen blir irettesatt av Riksrevisjonen som igjen skriver at «statsråden ikke gir fullgod forklaring om årsakene til at arbeidet med objektsikring og grunnsikring ikke er gitt nødvendig prioritet.»