14.000 utlendinger registrert med ulovlig opphold i Norge

Utlendinger med falsk eller ukjent identitet som oppholder seg i Norge er et sikkerhetsproblem, mener norske myndigheter.

Det er politiet som har ansvar for å iverksette retur av personer uten lovlig opphold dersom vedkommende ikke returnerer på egen hånd. I fjor gjennomførte politiet 5 966 uttransporteringer, som her i november i fjor. I år har Regjeringen stilt krav om 7100.

De 14 000 har fått pålegg om å reise fra Norge, men oppholder seg i landet uten lovlig opphold. Mange av dem aner ikke politiet hvor er.

Svært mange av dem vet politiet heller ikke sikkert hvem er. Årsaken er at mange har oppgitt en identitet som politiet er i tvil om.

I registrene til Politiets Utlendingsenhets (PU) finnes det 14.000 utlendinger registrert med oversittet utreisefrist og som derfor oppholder seg i Norge uten lovlig opphold.

De fleste av dem er vanlige asylsøkere som har fått avslag. I bunken ligger også 550 straffedømte utlendinger som skulle vært bortvist fra landet.

Vet ikke hvor

Over 5000 utreisepliktige utlendinger sitter i norske asylmottak. Politiet vil ikke si om de vet hvor de resterende 9000 som er ulovlig i Norge er.

— Men jeg kan si at det er mange som vi til enhver tid ikke vet hvor er. Mange av disse flytter mye på seg, sier Cecilie Johansen, kommunikasjonssjef i Politiets utlendingsenhet.

Kriminalitet og utnytting

I en såkalt «returrapport» utarbeidet av Utlendingsdirektoratet (UDI), Politiets utlendingsenhet (PU) og Kriminalomsorgsdirektoratet, skriver de at det er et sikkerhetsproblem for myndighetene at et ukjent antall utlendinger med falsk eller ukjent identitet oppholder seg i Norge.

Personer som skal sendes ut av Norge venter før avreise i november 2013.

PU sier de ikke har tall på hvor mange av de 14.000 oversitterne de mener har falsk eller ukjent identitet.Ifølge rapporten ser myndighetene det som sannsynlig at mange personer som ikke er registrert eller som har unndratt seg å reise ut og ikke lenger har kontakt med myndighetene, kan knyttes til ulike kriminalitetsområder, både som ofre og gjerningspersoner.

De mener personer uten rettigheter vil kunne være sårbare for utnytting, som sosial dumping.

Les også:

Les også

Pengekrise i UDI gjør at Kriminelle utlendinger blir lenger i Norge

Sendt ut

Sist fredag skrevDagbladet at 20 islamister – asylsøkere og personer som oppholdt seg ulovlig i Norge – ble utvist fra Norge i sommer i forbindelse med trusselen om terrorangrep på norsk jord.

Flere av personene skal ha ligget i bunken hos Politiets utlendingsenhet sammen med de rundt 14.000 utlendinger som skulle ha forlatt Norge.

Politiets utlendingsenhet vil ikke kommentere saken, og vil heller ikke si til hvilke land Norge har sendt dem til.

Les også:

Les også

«Ulovlig» utlending betyr ikke farlig utlending

Nytt anslag

Det finnes ingen fullstendig oversikt over hvor mange utlendinger som befinner seg i Norge uten lovlig opphold. I 2006 kom Statistisk sentralbyrå med et estimat på 18.000 personer.

Tallet er nå under revidering av UDI, som jobber med en rapport om kriminalitet blant asylsøkere og personer uten lovlig opphold.

Per i dag sitter over 5 000 utreisepliktige utlendinger i norske asylmottak, som her på Trandum. UDI har ansvaret for å fatte vedtak i utlendingssaker.

Politiet innrømmer at kvaliteten på dataene er dårlig og mener tallet kan være lavere enn de selv har oppgitt.— Mange av disse sakene er gamle saker, og en del har nok forlatt landet på egen hånd eller fått opphold på annet grunnlag, så tallet er nok faktisk lavere, sier Cecilie Johansen.

På den annen side er det også utlendinger som aldri er blitt registrert i noen registre, selv om de oppholder seg i Norge.

— Anslaget på antall ulovlige personer i Norge vil være noe usikkert, ettersom det ikke er indre grensekontroll i Schengen og det dermed ikke er eksakte oversikter over alle som har forlatt Norge på egenhånd, sier Himanshu Gulati (Frp), statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.

Kriminalitet

PU mener de ser at ulovlig opphold i landet kan gi grobunn til kriminalitet og kaller det bekymringsfullt.

— Derfor er vårt hovedfokus å øke antall uttransporter. I 2013 uttransporterte vi 18 prosent flere enn året før og økningen blant straffede var på hele 64 prosent, sier Johansen.

Himanshu Gulati sier retur av utlendinger uten lovlig opphold har vært en prioritering fra dag én for Regjeringen.

— Det er lagt opp til cirka 45 prosent flere uttransporteringer i år sammenlignet med forrige regjering, sier statssekretæren.

Les også:

Les også

Ventet ett år i Norge på å sone 12 dager i Romania

NOAS: Fullstendig misvisende å si de utgjør en sikkerhetsrisiko

Generalsekretær Ann-Magrit Austenå i Norsk Organisasjon for Asyl-søkere (NOAS)

At norske myndigheter mener personer uten kjent identitet representerer et sikkerhetsproblem får Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) til å steile.— Disse 14 000 personene er definitivt en sammensatt gruppe, blant annet er det her barnefamilier som kan være aktuelle for engangsløsning for langtidsboende barn og den nye forskriften om varige løsninger. Å snakke generelt om at personer uten dokumentert identitet utgjør en form for sikkerhetsrisiko er fullstendig misvisende, sier Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS.

- Burde vært samkjørt

— Det er heller ikke slik at politiet ikke aner hvem dette er. Selv om de ikke har lagt frem dokumenter som verifiserer deres identitet ut ifra de strenge dokumentkravene utlendingsmyndighetene opererer med, er det veldig mange som har sannsynliggjort sin identitet, sier Austenå.

Hun mener det hadde vært en fordel for diskusjonen om utlendingsmyndighetene hadde vært mer samkjørt i hvordan man omtaler denne gruppen personer.

— Politiet er konsekvente på at alle som ikke har dokumentert identitet med pass eller tilsvarende verifiserbare reisedokument omtales med ukjent identitet. Det blir helt feilaktig å si at man ikke kjenner identiteten til disse, sier generalsekretæren.

- En overdrivelse

- Myndighetene mener det er et sikkerhetsproblem at et ukjent antall utlendinger med falsk identitet eller ukjent identitet oppholder seg i Norge?

— Det er en overdrivelse. Noen kan representere en sikkerhetsrisiko, sett fra politiet og sikkerhetsmyndigheters side. Men at denne sammensatte gruppen i seg selv utgjør en sikkerhetsrisiko, er ikke riktig, slik vi i NOAS kjenner gruppen, sier hun.

Les også:

Les også

Slik skal Norge sende flere asylsøkere ut av landet

Les også:

Les også

Kriminelle utlendinger slipper utvisning fra Norge