Terrorister er nesten alltid menn, men det nevner ikke PST med ett ord i sin trusselvurdering

PST-sjefens forklaring: – Det er ikke plass til å redegjøre for alt.

Assisterene etterretningssjef Lars Nordrum (fra venstre), PST-sjef Beate Gangås og NSM-sjef Sofie Nystrøm la frem sikkerhetstjenestenes nasjonale sikkerhetsvurderinger mandag denne uken.

Det er en «moderat» trussel for at det skal skje et terrorangrep i Norge i år, mener Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Skjer det, vil det trolig være høyreekstreme eller ekstreme islamister som står bak.

Det skriver PST i den nye nasjonale trusselvurderingen. Den vurderer faren for politisk vold og terror i 2023. Den gir en kort oversikt over religiøse, politiske og sosiale faktorer som kan spille inn.

Trusselen for ekstrem islamistisk terror kommer først og fremst «fra personer som er inspirert av ideologien og budskapet til terrororganisasjonene ISIL og Al Qaida». For høyreekstreme preges trusselbildet av «unge voksne og mindreårige».

I begge tilfellene kan radikalisering skje på internett. Begge deler et hat mot LHBT+-personer.

Men én ting nevnes ikke.

Kjønn.

Det til tross for kvinner sjelden begår terror.

– Det er jo ikke bare «unge voksne og mindreårige» som radikaliseres her. Det er unge og voksne menn, sier Cathrine Thorleifsson. Hun er leder for Ekstremismekommisjonen og forsker på ekstremisme og politisk vold ved Universitetet i Oslo (UiO).

– Nesten all terror blir begått av menn, understreker hun.

Det vet PST godt. Les forklaringen lenger ned.

Forener nynazister og islamister

Kjønnsdimensjonen var blant annet med i en rapport om høyreekstremisme fra i fjor. Der skriver PST:

  • De «fleste høyreekstreme er menn».
  • Kvinnehat «gjennomsyrer de fleste høyreekstreme retninger».
  • Terrorhandlinger kan begås i et forsøk på «gjenopprettelse av tapt maskulinitet».

Ideologien setter kjønnsforskjeller sentralt. Høyreekstreme er motstandere av likestilling og rettigheter for LHBT+-personer.

Folk minnes ofrene etter skytingen utenfor Per på hjørnet og LHBT+-utestedet London pub i Oslo i juni. To personer ble drept og over 20 skadet i angrepet, som regnes som et terrorangrep knyttet til ekstrem islamisme.

– Både i høyreekstremisme og ekstrem islamisme så er det en idé om at det finnes naturlige kjønnsroller, og at kjønnene er et resultat av biologi. Kvinner bør derfor påta seg tradisjonelle omsorgsoppgaver, sier Thorleifsson.

Likevel er ikke dette med når PST beskriver ideologiene i den nye trusselvurderingen. Den peker på trusselen mot LHBT+-personer, men nevner ikke at det er fordi skeive bryter med tradisjonelle kjønnsnormer.

– LHBT+-personer er med i både det høyreekstreme og det islamistiske fiendebildet. Det er det avgjørende å forstå. Og det er selvfølgelig helt avgjørende i en trusselvurdering, sier Thorleifsson.

Spektakulær vold

PSTs trusselvurdering beskriver også høyreekstremismens fokus på etnisk nasjonalisme. Men såkalt «kjønnsideologi» og den «flerkulturelle agendaen» er også sentrale element, ifølge Thorleifsson.

Det nevnes ikke.

– Det som driver dem, er en motstand mot angivelig hvitt folkemord. Den vestlige sivilisasjonen er truet av synkende fødselstall og hvite menns manglende evne til å kontrollere hvite kvinners reproduksjon, sier Thorleifsson.

Hun mener trusselvurderingen kunne hatt med noen setninger om rollen maskulinitet har i rekruttering og propaganda.

Cathrine Thorleifsson leder regjeringens ekstremismekommisjon. Hun mener det er viktig å forså hvordan ekstreme ideer knyttet til maskulinitet kan virke mobiliserende og inspirere til terror.

– Heroisk maskulinitet er sentralt i mobilisering på og utenfor internett, sier hun.

– Det som motiverer, er ideen om berømmelse via spektakulær vold. Og maskulinitet er en helt sentral driver i denne subkulturen.

Tradwifes og incels

Heller ikke Lasse Josephsen er i tvil om at kjønn er viktig for å forstå høyreekstremisme. Josephsen er journalist og forfatter og har fulgt de høyreekstreme nettmiljøene tett. Han forteller at de består nesten utelukkende av menn.

– Hele subkulturen er gjennomsyret av kvinnehat. Som kvinne skal man helst være såkalt «tradwife» og lydig overfor mannen. Det er ikke spesielt tiltrekkende for kvinner, sier han.

Han mener kjønnsperspektivet er viktig når man jobber med ekstremisme og politisk vold. Konsepter fra internetts «mannosfære» finner man igjen i en mange ekstreme retninger.

Journalist og forfatter Lasse Josephsen har tilbrakt mange timer på høyreekstreme nettforum. Han forteller at ekstremister ofte er svært opptatt av kjønn.

– Spørsmål om kjønn er definitivt noe å ha i bakhodet når man jobber i dette landskapet. Enten en gjerningsmann er incel, nynazist eller islamist, har de ofte et visst oppheng i dette med kjønn, sier han.

Josephsen understreker at kjønnselementet også forklarer hatet mot LHBT+-personer.

– Skeive representerer Vestens sammenbrudd og oppløsningen av klassiske kjønnsroller, sier han.

Mange temaer på få sider

PST-sjef Beate Gangås forteller at kjønnsperspektiv ikke er inkludert i den nasjonale risikovurderingen. Men PST har tidligere laget andre rapporter som går i dybden på temaet. Det er også blitt tydelig kommunisert til beslutningstagere.

– Det er nesten bare menn som begår terror. Høyreekstreme miljø på internett består nesten bare av menn og gutter. Hvorfor er ikke dette med i rapporten?

– Det er ingen hensikt å underkommunisere faktaopplysninger som handler om kjønn i denne rapporten. Men det er ikke plass til å redegjøre for alt i denne vurderingen, sier Gangås.

PST-sjef Beate Gangås vedgår at kjønn ikke er del av PSTs nye trusselvurderingen. Årsaken er blant annet at det ikke er plass til å gå tilstrekkelig i dybden på temaet i rapporten.

I tillegg finnes det eksempler på at også kvinner har begått terror, påpeker hun, selv om det er sjelden. Dessuten kan kvinner ha en viktig rolle i å oppfordre til terror og spre propaganda.

– Man skal ikke gi informasjon som gjør at man blir blind på det ene øyet. Menn og kvinner har ulike roller i både radikalisering og planlegging, sier Gangås.

– Det er viktig å ikke tegne et bilde som er så rigid at vi mister fokus på at det også kan være kvinner som deltar i oppgaver som gjelder radikalisering, føyer hun til.

PST vurderer mange faktorer når de vurderer terrortrusselen. I tillegg til kjønn, nevner Gangås at det kan handle om alder, oppvekstvilkår og utenforskap.

– Det er viktig for meg at informasjonen vi deler i den åpne nasjonale trusselvurderingen skal hjelpe folk å forstå og iverksette tiltak for å bidra til å forebygge og avverge angrep, sier hun.

– Terrorister kan ty til vold for å gjenopprette tapt maskulinitet. Hvorfor er ikke dette nevnt i rapporten?

– Det handler jo om synet på kjønn som nå diskuteres. Man opererer med flere enn to kjønn, for eksempel. Så det er jo flere ting innenfor det som gjelder kjønn og kjønnsperspektiv som kunne vært omhandlet, men kanskje fortjener det en egen rapport, sier Gangås.

Hvorfor nevner ikke trusselvurderingen at årsaken til at det er større terrortrussel mot LHBT+-personer, både fra ekstreme islamister og høyreekstreme, er fordi skeive bryter med tradisjonelle kjønnsroller?

– Årsaken går litt inn i det vi har snakket om. Det er en mer utdypende forklaring, sier PST-sjefen, og føyer til:

– Jeg tar det med meg. Så vil vi vurdere om det er på sin plass å utarbeide en egen temarapport på det. Uavhengig av om vi har denne ene nasjonale trusselvurderingen som skal favne om veldig mange temaer på veldig få sider.