Tillitsvalgte frykter at de nye Oslo-sykehusene vil få for dårlig kapasitet. Slik svarer Helse Sør-Øst på kritikken.

Fagfolk, tillitsvalgte og politikere er bekymret for planene om å legge ned Ullevål sykehus og bygge ut på Gaustad og Aker. Helse Sør-Øst mener sykehusdekningen vil bli god nok.

Skissen viser inngangspartiet på det nye klinikkbygget på Radiumhospitalet. Klinikkbygget og protonsenteret skal stå ferdig i 2023.
  • Frøydis Braathen

Tirsdag var det åpen høring om Oslos fremtidige sykehus i bystyrets helse- og sosialkomité. Flere mente at det ikke vil være god nok plass til en voksende befolkning i Oslo dersom Ullevål sykehus legges ned, slik det er vedtatt (se fakta om planene nederst i saken).

Jan Frich, fagdirektør i Helse Sør-Øst, sier at de tar utgangspunkt i en nasjonal modell for fremskrivninger av kapasitet.

– Oslos befolkning trenger et styrket lokalsykehustilbud og nye sykehusbygg, og dette er grunnen til at vi planlegger omfattende utbygging i Oslo. Vi planlegger for rundt 20 prosent flere senger i Oslo frem til 2028. Oslo universitetssykehus vil utvides fra rundt 1870 senger pr. i dag til rundt 2300 senger i 2028, sier Frich.

En stor eldrebølge fremover

Christian Grimsgaard, konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst, er blant dem som mener sykehusplanene ikke vil demme opp for veksten i Oslo i årene som kommer.

– Etterkrigsgenerasjonene nærmer seg 75 år, og fremover vil vi oppleve en betydelig økning i antallet eldre, sier Grimsgaard.

Helse Sør-Øst gjennomfører nå en konseptfaseutredning av utbyggingen på Aker og Gaustad, som skal skje parallelt. Målet er å kunne starte bygging begge steder i 2021, med planlagt ferdigstillelse av første etappe i 2027.

På Gaustad ved Rikshospitalet skal det bygges et nytt sykehus, som skal fungere som regionsykehus, samt ha lokalsykehusfunksjoner.

Planlagte arealer for de nye sykehusene i første byggeetappe er 120.000 kvadratmeter på Aker og 80.000 kvadratmeter på Gaustad.

Hvor store arealer som skal bygges i andre etappe, er foreløpig ikke bestemt. Etappe to skal etter planen være gjennomført innen 2035.

– Ved planlegging av etappe to vil vi kunne vurdere behovet for arealer og sengeplasser ut fra nye prognoser for befolkningsutviklingen i Oslo, sier Frich.

Helse Sør-Øst: – At det er delte meninger om et så stort prosjekt, er å forvente

Ullevål sykehus skal avvikles og etter hvert legges ned. Under høringsrunden tirsdag uttrykte flere at Ullevål sykehus ikke er utredet godt nok som alternativ til Gaustad. Ullevål-tomten er større og egner seg bedre for utbygging enn tomten på Gaustad, mener de.

Frich peker på at en rekke ulike alternativer er blitt utredet gjennom en treårsperiode fra 2013 til 2016.

– At det er delte meninger om et så stort prosjekt, er å forvente. Det er utfordringer ved alle alternativene, og disse er blitt vurdert og risikovurdert. Målbildet, som innebærer utbygging på Gaustad og Aker parallelt, er vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF juni 2016, sier Frich.

På Aker sykehus skal det komme nytt lokalsykehus.

Dette er vedtatt om nye sykehus i Oslo:

  • Et samlet og komplett regionsykehus, inkludert lokalsykehusfunksjoner, på Gaustad.
  • Et lokalsykehus på Aker. Aker vil på sikt overta lokalsykehusfunksjonen for de tre bydelene som i dag tilhører Akershus universitetssykehus.
  • Et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. Nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet er prosjektet som er kommet lengst. Regjeringen har sørget for finansiering av klinikkbygget og protonsenteret, som skal stå ferdig i 2023.
  • Samlet innebærer planene for Radiumhospitalet og første etappe av utbygging på Aker og Gaustad investeringer for rundt 27 milliarder kroner.
  • Oslo universitetssykehus har i sin økonomiske langtidsplan anslått at full utbygging, inkludert begge etappene, vil koste 41,3 milliarder kroner. Etappe to er foreløpig ikke utredet eller kostnadsberegnet av Helse Sør-Øst.