Tommelen ned for oljeleting

Havforskningsinstituttet fraråder oljevirksomhet i 39 av 100 nye utlyste blokker fordi de er viktige gytefelt for fisk.

Lars Haltbrekken.
  • Hilde Harbo

– Et viktig signal, sier leder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken.

Havforskningsinstituttets uttalelse er et ledd i høringsrunden som Olje— og energidepartementet inviterte til etter at det i mars foreslo å inkludere 100 blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet i den 21. konsesjonsrunden.

Havforskningsinstituttet sier i sin høringsuttalelse at det fraråder offshore petroleumsaktivitet i gyteområder, og viser til at fiskens egg og larvestadier er de som er mest sårbare for oljeforurensning. En rekke av områdene som er foreslått åpnet, ligger i områder der det er fiskelarver i perioden mellom mars og september.

Havforskningsinstituttet baserer sin anbefaling på kunnskap som er samlet over lang tid, og også helt ny kunnskap. Blant annet viser det til analyser knyttet til Forvaltningsplanen for Barentshavet, som viser at et verst tenkelig uhell med oljeutslipp kan føre til at over halvparten av en årsklasse med fisk dør. Instituttet understreker at sannsynligheten for et slikt uhell er svært liten, men at oljevirksomhet ikke bør tillates av føre-var-hensyn.

– Havforskerne sier klart ifra om at de fornybare ressursene bør prioriteres. Her har olje- og energiminister Terje Riis Johansen sjansen til å vise at Regjeringen ikke utelukkende har Statoils interesser i bakhodet når beslutninger skal tas, sier Haltbrekken.

Les mer: