Sykehusene leier inn vikarer for rundt 900 millioner årlig: – Går på bekostning av kvaliteten

Norske sykehus har brukt 4,3 milliarder kroner på å leie inn leger, sykepleiere og annet helsepersonell siden 2012.

Hovedtillitsvalgt Torgeir Birkeland ved Ahus frykter at bruk av vikarer og midlertidig ansatte går utover pasientsikkerheten.

Bruk av vikarer påvirker de ansattes hverdag, mener hovedtillitsvalgt Torgeir Birkeland ved Ahus. Han drøftet bruk av vikarer og midlertidig ansettelse med ledelsen like før jul.

I fjor lyste Ahus ut 371 sykepleierstillinger. Under halvparten var heltid.

Samtidig er Akershus Universitetssykehus blant helseforetakene som bruker aller mest på å leie inn sykepleiervikarer. Det viser tall fra Sykehusinnkjøp, som forvalter avtalene.

Ahus har siden 2012 leid inn sykepleiere, leger og annet helsepersonell for 312 millioner kroner. Bare landets største, Oslo universitetssykehus, har brukt mer penger på vikarer.

– På bekostning av kvaliteten

– Så stor bruk av vikarer går på bekostning av kvaliteten. Vikarer som jobber for en kortere periode, har ikke den samme kompetansen som fast ansatte sykepleiere har ervervet seg over tid, sier Birkeland.

I de fire siste kvartalene som det finnes tall for, til og med første halvår i fjor, har helseforetakene brukt vikarer for nesten 900 millioner kroner.

Som hovedtillitsvalgt er Birkeland frikjøpt og jobber ikke nå direkte med pasientene, men bruken av vikarer bekymrer hans kolleger som jobber i klinikken.

– Sykepleierne forteller oss at det er slitsomt stadig å lære opp nye vikarer i tillegg til nyansatte og studenter. De bruker mye av arbeidskapasiteten på dette, tid som skulle vært brukt på pasientene, hevder Birkeland.

Etter møtet mellom hovedtillitsvalgte og ledelsen før jul er Ahus nå i gang med et prosjekt for å etablere et eget bemanningssenter. Et av målene er økt bruk av egne og faste ansatte, mindre bruk av vikarer og ekstern innleie, og derav bedre kompetanse.

– For pasientene vil et bemanningssenter bidra til at de møter kompetente sykepleiere ved innleggelse og får en sikrere behandling, tror Birkeland.

Sykepleierforbundet: – Innleie misbrukes

Totalt har helseforetakene brukt 2,5 milliarder på innleie av sykepleiere, 1,6 milliarder på leger og 217 millioner på annet helsepersonell fra 2012 til og med annet kvartal 2017.

Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund mener tallene viser at adgangen til innleie av helsepersonell misbrukes.

– Innleie etter loven er ment å være en midlertidig løsning, sier hun.

– Mange sykehus operer med altfor lav grunnbemanning, noe som blant annet gir utslag i høyere sykefravær, redusert fleksibilitet i mulighet til ferieuttak og liten eller ingen tid til fagutvikling, sier hun.

Forbundslederen mener at det viktigste tiltaket for å redusere behovet for innleie, er å øke antallet sykepleierstillinger.

– Når de har råd til å kjøpe dyre løsninger fra vikarbyråer, forutsetter jeg også at de har råd til å ansette flere sykepleiere med gode lønns- og arbeidsvilkår, sier By.

Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund sier mange sykehus har for lav grunnbemanning, noe som blant annet gir utslag i et høyere sykefravær.

– A- og B-lag

Torgeir Birkeland ved Ahus sier bruken av deltid påvirker kvaliteten: Sykepleiere trenger mengdetrening og erfaring for å utvikle seg og bli bedre.

– Jobber man deltid, får man ikke samme mengdetrening. Dermed får vi et A- og B-lag, der A-laget jobber fulltid og får god trening i å observere og iverksette tiltak. Dessuten er både myndighetene og partene i arbeidslivet enige i at bruk av deltidsstillinger skal reduseres. Dessverre blir tillitsvalgte møtt med økonomi når dette tas opp lokalt. Men har vi egentlig råd til å la så mye sykepleiekompetanse stå ubrukt når vi vet hvilket behov vi vil få i fremtiden, spør Birkeland.

Torgeir Birkeland ved Ahus understreker at de som jobber deltid, ikke får samme mengdetrening som fast ansatte i full stilling.

– Vanskelig å rekruttere

HR-direktør Jan Inge Pettersen ved Ahus sier de har utfordringer med å rekruttere spesialsykepleiere innen sentrale fagområder som intensiv, anestesi og dialyse, samt legespesialister innenfor deler av psykisk helsevern.

– Derfor har vi hatt behov for å leie inn vikarer for å dekke dette behovet, noe som utgjør en stor andel av kostnadene til innleie.

HR-direktøren sier mye av innleien finner sted i sommerferien og i høytidene, men at deres mål er å ha så lav innleie som mulig

– Hvorfor ansetter dere ikke folk i faste stillinger i stedet?

– Det jobbes med tiltak for å rekruttere fast ansatte istedenfor å leie inn, også innen de faggrupper som det har vist seg vanskelig å rekruttere. Utfordringen er at det ikke er nok spesialsykepleiere å få tak i, og at den største andelen innleid personell er innen områder der det er krevende å rekruttere. Dermed vil ikke ansettelser i sykehuset totalt sett nødvendigvis kunne dekke opp fagområdene med høyest innleie, sier Pettersen.

– Når dere leier inn såpass mange vikarer, hvorfor ansetter dere kun halvparten i hele stillinger?

– Ahus ønsker å ansette så mange som mulig i hele stillinger. Samtidig må behovet for flere ansatte, i helger eller for å dekke «hull» i turnusen, hele tiden prioriteres innen den økonomiske rammen vi har.

– Mindre bruk av vikarer, men økt lønn

Helseminister Bent Høie er på vei til Canada, og statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) kommenterer derfor saken.

Hun sier at vikarbruken går ned, men at økning i beløp blant annet skyldes at vikarene i den nye avtalen skal ha like lønnsvilkår som fast ansatte.

– Det er viktig for den enkelte, og betyr at det ikke skal lønne seg å bruke vikarer av økonomiske grunner, skriver hun.

Erlandsen poengterer at Regjeringen vil ha et trygt og fleksibelt arbeidsmarked med lav arbeidsledighet og høy sysselsetting, og at fast ansettelse skal være hovedregel i arbeidsmiljøloven.

– Vi arbeider for å redusere bruken av midlertidige stillinger. Flest mulig ansatte i hele faste stillinger øker kvaliteten i pasientbehandlingen.