Flere fikk økonomisk erstatning etter behandlingsfeil

I 80 prosent av sakene er pasienten feilbehandlet eller har fått feil diagnose. Gjennomsnittsutbetalingen er på 750.000 kroner.

grafikkny2-lL4C0HtZlF.jpg

— Årsaken til svikten kan være alt fra nokså beskjedne til svært alvorlige feil og mangler ved helsehjelpen. Vi ser hele spekteret i de sakene vi behandler, sier direktør i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), Rolf Gunnar Jørstad.

I fjor utbetalte NPE 1062 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende. I 2013 ble det utbetalt 946 millioner kroner. NPE tilkjente videre erstatning til flere i fjor enn noensinne tidligere: 1504 erstatningssøkere fikk medhold i erstatningssaken sin, noe som er en økning på drøye seks prosent fra 2013. 46 av pasientene fikk erstatning på mer enn tre millioner kroner i fjor. Året før fikk 13 tilsvarende erstatningsbeløp.

Pasientskader får samfunnsmessige konsekvenser

Rolf Gunnar Jørstad.sier tallene alene ikke sier noe om totalt antall feilbehandlinger, men de gir en pekepinn på risikofaktorer som utløser pasientskader. NPE sitter på et stort datamateriale som i enda større grad bør brukes til å analysere hva som går galt og benyttes i forbedringsarbeid i helsetjenesten.

NPE legger nå mer ressurser inn på kontakten med både helsemyndigheter og helsetjenesten, for å gi bedre kunnskap om hvordan NPEs datamateriale kan utnyttes i forbedringsarbeid.

– Vi opplever en økende interesse for å bruke erfaringer fra erstatningssaker i helsetjenesten, og det er veldig positivt, sier Jørstad.

Ø kning i antall meldte saker

NPE mottok 5217 saker i 2014, noe som er en økning på tre prosent fra 2013. Det er i hovedsak saker som gjelder behandling i privat helsetjeneste som har ført til økningen. – Vi har forventet en økning i privat helsetjeneste, etter som det er blitt mer kjent at man også kan søke om erstatning hos NPE etter feilbehandling i privat helsetjeneste, påpeker Jørstad.

Gjennomsnittsutbetalingen i avsluttede saker økte i 2014 og var på drøyt kr 750.000. Selv om gjennomsnittlig utbetaling varierer noe fra år til år, var utbetalingene i fjor noe høyere enn tidligere år.

NPE har avsluttet langt flere større saker i 2014 enn i 2013. I 2013 var det 17 saker som ble avsluttet med utbetalinger større enn tre millioner kroner, mens det samme tallet for 2014 var 46 saker. Dette er med på å forklare økningen i utbetalinger i 2014 mot 2013.

Barn med narkolepsi

Mange barn og unge har fått erstatning etter at de fikk sovesyken narkolepsi etter vaksinering mot svineinfluensa.

— Vi utbetalte erstatninger i et ganske stort antall pandemrixsaker i fjor, og de fleste av de sakene gjaldt barn og unge som har fått narkolepsi etter svineinfluensavaksinen. I de sakene ligger gjennomsnittsutbetalingene så langt på i overkant av to millioner kroner, og dette påvirker både de samlede utbetalingene og gjennomsnittsutbetalingene samlet for året.

- Frykter dere at økningen forsetter?

— Vi regner med en viss økning i utbetalingene også i år. En av grunnene til det er at Høyesterett i en prinsippavgjørelse fattet i desember i fjor endret kapitaliseringsrenten som benyttes ved behandlingen av personskadesaker (ikke bare pasientskadesaker) fra fem til fire prosent. Denne endringen innebærer at menerstatninger og erstatningen for fremtidstap (tap skadelidte har etter oppgjørstidspunktet) vil øke sammenlignet med erstatningsnivået før denne endringen.

Les mer:

Les også

Astri og 90 andre har fått millionerstatning

Les mer: