Skulle undersøke påstander om ukultur og brudd på sikkerheten: Hun besøkte aldri fengselet.

Granskeren fant ikke noe kritikkverdig knyttet til regionslederen for Ringerike fengsel. Innholdet i rapporten holdes hemmelig.

Ringerike fengsel har høy sikkerhet og er et av Norges største. I februar kom det et varsel om flere sikkerhetsbrudd.

I slutten av februar kom det et varsel til norske fengselsmyndigheter. Det inneholdt påstander om flere sikkerhetsbrudd og en ukultur i Ringerike fengsel. Varselet var det tredje på kort tid mot Eirik Bergstedt, fungerende regiondirektør i Kriminalomsorgens region sør. Før han fikk den jobben, ledet han Ringerike fengsel.

Det ble bestemt at varselet skulle behandles av et eksternt fagmiljø med ekspertise på varslingssaker. Det var advokat Ingeborg Moen Borgerud fra Arntzen de Besche som fikk jobben. Og i starten av juni kom konklusjonen.

Huser 22. juli-terroristen

Ringerike fengsel har høy sikkerhet og er et av Norges største. Det har huset noen av norgeshistoriens verste kriminelle.

Det er også her en av verdens verste terrorister soner sin straff. Anders Behring Breivik (43) ble flyttet til Ringerike i vår. Fengselet ligger noen lange steinkast fra Utøya der han drepte 69 mennesker i 2011.

Anders Behring Breivik føres ut etter rettssaken der han begjærte seg prøveløslatt i januar. Terroristen soner sin forvaringsdom i Ringerike fengsel.

Ingeborg Moen Borgerud har ikke ønsket å svare på spørsmål fra Aftenposten. Heller ikke om hvordan hun har jobbet med å ettergå påstandene i varselet.

Hun fikk i oppgave å granske fire forhold som kom frem i varselet:

  • Var regelverket for utlysning og ansettelse fulgt ved ansettelse i lederstillinger ved Ringerike fengsel?
  • En påstand om brudd på taushetsplikt.
  • Behandlingen av sikkerhetsavvik.
  • Gjennomgå møtereferater fra lokale møter med tillitsvalgte og vernetjeneste.
Ringerike fengsel ligger ved Tyrifjorden, ikke langt fra Utøya.

– Ingen kritikkverdige forhold

Rapporten holdes hemmelig, og Aftenposten er nektet innsyn i den. Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) mener rapporten inneholder taushetsbelagte opplysninger.

Den eller de som varslet, mener det man nå ser i fengselet, er resultatet av Eirik Bergstedts tiltak som leder.

Ifølge KDI selv konkluderer rapporten med at det ikke ble funnet kritikkverdige forhold knyttet til Bergstedt.

Eirik Bergstedt, fungerende direktør for region sør i Kriminalomsorgen.

Kommunikasjonsdirektør Paal Espen Hambre skriver i en e-post at rapporten påpeker at «det var noe uryddighet ved saksbehandlingen knyttet til to midlertidige ansettelser».

I disse to tilfellene konkluderes det med at reglene i statsansatteloven og personalreglementet ikke var fulgt, ifølge Hambre.

Besøkte aldri i fengselet

Men det var ikke bare brudd på sikkerheten som ble påpekt i varselet. Varslerne mente frustrasjonen er stor blant flere av de ansatte i fengselet og det ble beskrevet en «ukultur».

Advokaten som gransket varselet, var imidlertid aldri inne i Ringerike fengsel for å intervjue ledere eller ansatte om driften i sine undersøkelser. Det bekrefter KDI.

Kommunikasjonsdirektør Paal Espen Hambre i Kriminalomsorgsdirektoratet svarer på e-post.

Grunnen var, ifølge KDI, at det som skulle undersøkes, var forhold knyttet til dokumentasjon av konkret saksbehandling og oppfølging av rutiner.

Derfor har granskningen bestått i å gå gjennom «en omfattende skriftlig dokumentasjon knyttet til forholdene på regionalt og lokalt nivå», skriver Hambre.

Siden varselet er anonymt, er det ikke mulig å kontakte varsler for å be om at påstander utdypes, mener Hambre.

Det gjør det ekstra krevende å undersøke de forholdene det er meldt fra om, ifølge ham.

Advokat Ingeborg Moen Borgerud fra Arntzen de Besche.

Brudd på sikkerheten

Aftenposten kjenner identiteten til den eller dem som har varslet. Ifølge varslet i februar har situasjonen i fengselet ført til flere hendelser de mener har gått ut over sikkerheten:

  • Det ble funnet en komplett stige som en innsatt klarte å smugle opp fra fengselets trevareverksted.
  • En annen innsatt hadde laget «håndjernnøkler» og oppbevart dette over lengre tid.
  • Innsatte lufter seg i luftegården uten tilsyn.
  • Innsatte er sammen på aktivitetsrom uten tilsyn.

Den eller de som har skrevet varselet, hevder at listen av slike eksempler på avvik er «uendelig lang». At dette kun er eksempler for å illustrere situasjonen.

Ifølge KDI konkluderer rapporten med at to avvik ikke var meldt inn i systemet. Hendelsene som sådan var imidlertid fulgt opp og håndtert lokalt og regionalt, ifølge Hambre.

Han skriver at KDI tar rapporten til etterretning, at funnene er fulgt opp og håndtert lokalt og regionalt.

Bråk også ved Bastøy fengsel

Aftenposten har tidligere omtalt hvordan det siste året har vært preget av bråk, uro og store konflikter i det historiske fengselet på Bastøy utenfor Horten.

Eirik Bergstedt ble, som ny leder i regionen, sendt til Bastøy for å rydde opp. Det endte med to nye varslingssaker og enda mer rabalder.

Mandag 7. mars valgte Bergstedt å trekke seg som kandidat til den permanente stillingen som kriminalomsorgens regiondirektør i region sør. I en e-post til Aftenposten skriver han at beslutningen ble tatt på eget initiativ etter en konkret helhetsvurdering.