Bekymringsmelding fra tillitsvalgte på OUS: Sterk økning av barn med spiseforstyrrelser har skapt krise

– Vi har aldri opplevd situasjonen som så kritisk og alvorlig som den er nå, sier en av de tillitsvalgte. De krever hastetiltak.

Tillitsvalgte og verneombud går ut med sterk bekymring for forholdene i barne- og ungdomspsykiatrien ved Oslo universitetssykehus. F.v. Anne M.N. Øslebø (Fellesorganisasjonen FO), Birgit Aanderaa (Psykologforeningen), Ellinor Lønnå (Fagforbundet), Ian Thomas Small (Legeforeningen), Brith Dybing, vara hovedverneombud.

Klinikktillitsvalgte og hovedverneombud er svært bekymret for forholdene ved Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri ved Oslo universitetssykehus (OUS).

I bekymringsmeldingen Aftenposten har fått innsyn i, slår de tillitsvalgte alarm om:

  • En stor økning i antall svært syke barn og ungdommer med spiseforstyrrelser har skapt krise.
  • De ansatte er hverken mange nok eller har nok kompetanse til å takle det økte presset.
  • Overtidsbruk, ekstravakter, sykefravær og avvik har skutt i været.

De skriver at henvisninger og døgnbelegg i avdelingen har gått drastisk opp, og at ansatte har stått under et voldsomt press.

Sykefraværet skyter i været

I bekymringsmeldingen kommer det frem hvordan mange ansatte blir sykmeldt eller sier opp etter å ha vært presset over lengre tid. Og det er vanskelig å få rekruttert nye.

Stedfortredende klinikkhovedverneombud Brith Dybing har lest avvik som ansatte har meldt inn. Hun mener det haster å iverksette tilstrekkelige tiltak.

– De avvikene er slik at jeg lurer på hvordan folk orker å stå i jobben, sier hun og forteller om ansatte som gruer seg til å gå på jobb og gruer seg til å bli skadet.

– Mange vurderer om de skal slutte. De orker ikke dette lenger. De vil hjelpe, men de vil heller jobbe på en annen måte.

Torsdag skrev Aftenposten at over 6000 flere barn og unge er blitt henvist til barne- og ungdomspsykiatrien i 2021. Det er en økning på 20 prosent på landsbasis.

De tillitsvalgte ved klinikk for psykisk helse og avhengighet har sagt fra om situasjonen før. Men med en økning på 73 prosent i pasienter med spiseforstyrrelser siden 2019, knyttet til avdelingen, slår de nå alarm.

– Vi har aldri opplevd situasjonen som så kritisk og alvorlig som den er nå. Det sier Ellinor Lønnå, som er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet.

– Det er vårt samfunnsansvar å si fra om dette. Vi er ikke rigget for å håndtere det som treffer oss nå, sier Birgit Aanderaa. Hun representerer Psykologforeningen.

Mangler kunnskap om å behandle spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser som diagnose viser en økning på landsbasis på 38 prosent. Også på OUS har de merket hvordan det utfordrer sammensetningen av kompetanse hos ansatte i avdelingen.

I meldingen står det at klinikken ved OUS ikke har hatt ressurser til nødvendig og rask nok kompetanseheving.

– Vi opplever at det har kommet noen ekstra ressurser, men det er ikke tilstrekkelig og treffer ikke den mest alvorlige gruppen, sier Aanderaa.

I fjor ble det opprettet en dagenhet knyttet til spiseforstyrrelser ved OUS. Det skjedde etter at avdelingslederen slo alarm om situasjonen.

De tillitsvalgte påpeker at det er tilført en del midler, men ikke nok.

– Løsningen nå er at det settes av mer penger, hastebevilgninger som når barna og de ansatte, sier Lønnå.

De tillitsvalgte forteller at man kan ende opp med å skrive ut pasienter for tidlig, fordi man må ta inn nye.

Men det kan gjøre at pasientene blir dårligere. Og pasienter, familier og behandler mister forutsigbarhet.

– Vårt system er ikke rigget for de som trenger hjelp over lengre tid. De får brannslukkingshjelp, men vi har ikke et godt nok system for veien videre, sier Anne Øslebø, foretakstillitsvalgt for Fellesorganisasjonen FO.

De tillitsvalgte peker på at kostnadene ved ikke å hjelpe barna nå blir høyere på lang sikt.

– Jo lenger du går med slike lidelser, jo lengre tid tar det å bli frisk, sier Aanderaa.

Klinikkleder: – Alvorlig

– Det er en alvorlig melding om at situasjonen er krevende på Bup, svarer Marit Bjartveit, leder for Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Hun sier at de har vært klar over dette. Det er bevilget ekstra ressurser til arbeidet, tiltak for mer enn 31 millioner kroner.

– Vi ser imidlertid at det er behov for ytterligere tiltak, og vi jobber med å finne ut hvor man skal sette disse inn for å avhjelpe situasjonen som har oppstått.

Bjartveit understreker at det er en tøff jobb de ansatte på Bup står overfor med økningen i alvorlig syke barn som trenger hjelp.

– De ansatte har gjort en enestående innsats, sier hun.

– Vi vil jobbe videre med denne bekymringsmeldingen i nært samarbeid med tillitsvalgte og ansatte, blant annet med kompetanseheving og rekruttering.

Hun sier de får bistand til å utarbeide instruksjonsvideoer i forbindelse med sondeernæring og selvmords-risikovurdering til ansatte som trenger det for å behandle pasienter.

– Nå vurderer vi dessuten et nytt 7-døgns behandlingstilbud for barn opptil 14 år. Vi vurderer også å styrke tilbud ved Dagenhet Spis, opplyser Bjartveit.