Norge

Statsadvokatene i Oslo: - Kan ikke forklare sterk overrepresentasjon

  • Lene Li Dragland
  • Lene Skogstrøm
    Journalist
afp000868254-C5Yu348CIr.jpg
Escenic-maurud_Bmlm.jpg
  • Det er sikkert ulike faktorer som bidrar til det dystre resultatet som avtegnes, sier Busch til Aftenposten.

Lurer du på hvordan vi definerer «norsk» og «innvandrer»? Se nederst i saken!


Aftenposten har gått gjennom familievold-dommer ved Oslo tingrett de siste tre årene. Gjennomgangen tegner et vanskelig bilde:

  • Nesten ni av ti gjerningsmenn— og kvinner har minoritetsbakgrunn fra Asia eller Afrika.
  • Blant de 89 som er dømt for vold mot barn, er det bare syv voldsutøvere som ikke har innvandrerbakgrunn.

Gjennomgangen kan du lese her:

Les også

I 15 år var hverdagen til søstrene preget av vold og trusler. Gjerningsmannen var deres egen far.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har lagt merke til det samme:

— Vi har også merket oss den overrepresentasjon som Aftenposten fortjenestefullt retter søkelyset mot. Det er sikkert ulike faktorer som bidrar til det dystre resultatet som avtegnes, sier Busch til Aftenposten.

Han sier det ikke er noe som tyder på at politiet forskjellsbehandler ulike grupper i sin etterforskning.

— Blant annet gjennom vår klagebehandling har vi søkt å ha et våkent øye for om politiet synes å rette større oppmerksomhet og etterforskingsinnsats mot enkelte grupper enn andre. Det er intet i vårt materiale som underbygger en slik hypotese.

Han mener det er andre enn påtalemyndigheten som er nærmere til å forklare det bilde Aftenpostens undersøkelse tegner, og at det er viktig med god informasjon for å forebygge vold i nære relasjoner.

Statsadvokatene i Oslo: - Kan ikke forklare sterk overrepresentasjon

Det er statsadvokatene i Oslo som har tatt ut tiltaler i familievoldsakene som Oslo tingrett senere har avsagt dom i.

At det er en sterk representasjon av tiltalte med innvandrerbakgrunn, vil nok mange av statsadvokatene kunne nikke bekreftende til. Førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud

— Dommene Aftenposten har sett på, representerer på en måte toppen av pyramiden. Vi har ikke foretatt noen kartlegging av familievoldssakene med henblikk på etnisitet hos gjerningspersoner og fornærmede. Hvordan totalbildet vil se ut dersom man også studerer de sakene som er henlagt tør jeg ikke spekulere i, sier førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud ved Oslo statsadvokatembeter kan heller ikke forklare misforholdet.

Jørn Maurud, førstestatsadvokat i Oslo

— Vi får en innstilling fra politiet som har etterforsket saken. Statsadvokatens oppgave er deretter å gjennomgå sakens dokumenter og beviser og ta stilling til om det skal tas ut tiltale. Vi stiller de samme kravene til bevis i disse sakene som i andre saker, og fremmer ikke sakene for retten uten at vi selv er overbevist om skyld og at vi kan bevise gjerningspersonens skyld i domstolen, sier Maurud og fortsetter:

— At det er en sterk representasjon av tiltalte med innvandrerbakgrunn, vil nok mange av statsadvokatene kunne nikke bekreftende til. Men jeg kan ikke forklare hvorfor personer med innvandrerbakgrunn tilsynelatende er overrepresentert i Aftenpostens materiale.

Definisjoner:

Innvandrere: Aftenposten bruker SSBs definisjon. Innvandrere er personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.

Norskfødte med innvandrerforeldre: Personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.

Innvandrerbakgrunn: Samlebetegnelse for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Les mer om

  1. Vold mot barn