Oslo-sykehus: 9 av 10 somklaget, fikk behandling

Aftenpostens artikler om ventelistetriksingen 2., 3., 4. og 5. mars.
Aftenpostens artikler om ventelistetriksingen 2., 3., 4. og 5. mars.
Aftenpostens artikler om ventelistetriksingen 2., 3., 4. og 5. mars.
Aftenpostens artikler om ventelistetriksingen 2., 3., 4. og 5. mars.

Dette er den eneste måten å oppnå reell likhet i pasientkøen på, mener de to.

Tall fra HELFO viser at Oslo universitetssykehus likevel fant plass til nesten samtlige som klaget på å ha fått brutt behandlingsfristen i fjor.

Tilsammen henvendte 244 pasienter seg til HELFO fordi de hadde fått brutt fristen for behandling ved Oslo universitetssykehus.

228 av dem fikk behandling ved sykehuset innen 10 dager etter at HELFO tok kontakt og gjorde oppmerksom på bruddet.

Aftenposten presenterte forrige uke tallene for hele landet, og de viste at seks av 10 rykket frem i køen på eget sykehus da HELFO tok kontakt.

Både politikere og andre har uttrykt misnøye over at ressurssterke som presser på kommer raskere til behandling.

Bør slippe å klage

Professor ved institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo, Terje Hagen, mener det er umulig å komme unna at det vil være de høyt utdannede med store ressurser som klager og benytter seg av andre muligheter som fritt sykehusvalg.

– En løsning for å få mer likhet vil være at man ikke selv har ansvar for å kontakte HELFO når man opplever et fristbrudd, men at alle fristbrudd automatisk henvises til HELFO. Det vil bli dyrt, men da vil vi få likhet, sier Hagen.

Han får støtte av Lars E. Hanssen, direktør i Statens helsetilsyn.

– Det vil gi reell likhet. I dag bygger vi på at de som har fulgt med i timen og virkelig forstår regelverket har best sjanser, sier Hansen.

Samme dag som saken sprakk i mediene var dette et tema i Stortinget.

– Høyre forslo at det ikke er pasienten selv, men helsevesenet som har ansvar for å sørge retten til behandling blir fulgt opp, slik Hagen tar til orde for. Det fikk kun opposisjonens stemmer. Jeg håper de rødgrønne nå vil snu, sier Bent Høie, leder i Stortingets helse og omsorgskomité.

— Ikke så stor sak

Helseprofessor Terje Hagen mener ventelistetriksingen ved Oslo universitetssykehus har fått for store dimensjoner.

– Jeg mener dette ikke er en stor sak. Jeg ser at det vil være en ulikhet mellom de som tar kontakt og de som ikke gjør det. Men jeg mener det økonomiske problemet Oslo universitetssykehus får dersom disse heller får betalt behandling gjennom HELFO er verre, sier han.

Mye dyrere

I helgen gikk klinikkdirektør Olav Røise ved klinikk for kirurgi og nevrofag ut og bekreftet at de har valgt å behandle pasienter som klager for å unngå å måtte betale for at de får samme behandling mye dyrere på en privat klinikk. Han forteller at rekonstruksjon av bryst koster mer enn tre ganger så mye privat enn hvis Oslo universitetssykehus gjør operasjonen selv. Han mener dette legitimerer at de lar noen komme foran i køen.

Det mener Hagen er en rimelig argumentasjon.

– Hvis de skal bruke de begrensede midlene de har til å betale for svært dyre private operasjoner vil resultatet nødvendigvis bli at køene blir enda lenger. Det er et politisk spørsmål om dette er i orden eller ikke, og hvorvidt det faktisk er et brudd på pasientrettighetsloven som noen har hevdet, sier Hagen.

Innrømmer pasientforsinkelse

Administrerende direktør Bjørn Erikstein innrømmer at andre pasienter har fått forsinket sin behandling som resultat av at klagere kom foran i køen, men presiserer at ingen har fått avbestilt sin operasjon.

Erikstein opplyser at OUS så langt har avdekket at ni kvinner har fått rekonstruert bryst etter at de tok kontakt med HELFO, og derfor ble flyttet fremover i køen.

Ved ortopedisk avdeling har ca. 100 pasienter fått behandling etter kontakt med HELFO.

– Så langt jeg kan dette regelverket er det viktig at vi gir en pasient behandling basert på den medisinsk faglige vurderingen som er gjort i forhold til de rettigheter pasientene har fått, men det skal ikke gå ut over andre pasienter. Hvis det har gått ut over andre pasienter, er det beklagelig, sier han.

Blir undersøkt

Erikstein opplyser at Helse Sør-Østs konsernrevisjon allerede er koblet inn og gjør undersøkelser ved OUS.

– I tillegg vil vi gjerne hente inn kompetente fagpersoner fra en annen region for å bistå oss. Kanskje en doktor fra Helse Midt som kan vurdere det som er gjort hos oss. Vi har også en ny klinisk etikkomité som skal se på dette.

– Er det som har skjedd så alvorlig at noen må gå?

– Vi vil til bunns i denne saken, og vi går nå gjennom alt. Vi har 1,2 millioner pasientkontakter på et år. Foreløpig vet vi at det gjelder ni brystkreftrekonstruksjoner. Jeg kan ikke trekke noen klarere konklusjon nå.