Frykter Krekars karisma

Mullah Krekar har så stor karisma og innflytelse at han kan bli farlig for Norge, hevdet kommunalminister Erna Solberg da hun vitnet i saken Krekar har anlagt mot staten.

  • Forf>

Solberg ofret ikke så mye som et blikk i retning Krekar da hun passerte ham på et par meters hold på vei inn i rettssalen. I fire timer var hun i samme rom som Krekar og hans advokat, Brynjar Meling, uten at de hilste på hverandre. Kommunalministeren mener at organisasjonen som Krekar tidligere ledet, Ansar al Islam, er en del av et internasjonalt terroristnettverk, og at han er en fare for rikets sikkerhet. Hun kunne imidlertid ikke slå i bordet med klare bevis, men henviste til analyser og helheten i informasjonen. Krekar selv har understreket at han ikke er leder av organisasjonen.— Jeg mener at dette ikke kan vurderes i spørsmålet om formelt lederskap eller ikke. Spørsmålet er om en person med religiøs overbevisning, som tror på jihad (hellig krig, red.anm.), med ambisjoner om å være en politisk figur i Irak, med evne til å inspirere og karismatisk tale for sine fundamentale synspunkter, faktisk vil bidra til å gjøre handlinger som setter rikets sikkerhet i fare.Dette var et av kommunalministerens innholdsrike svar på spørsmål fra assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell. Det er nettopp hensynet til rikets sikkerhet som var bakgrunnen for at Solberg først instruerte Utlendingsdirektoratet og deretter Utlendingsnemnda om å utvise Krekar.

Rikets sikkerhet.

I Oslo tingrett viste Solberg til den utvidede forståelsen av "rikets sikkerhet", knyttet til våre alliansepartnere, blant annet USA.- Det blir et problem for oss hvis terrorangrep kan være initiert eller ledet fra norsk jord.Før det endelige vedtaket om utvisning ble fattet, hadde Solberg to møter med Politiets sikkerhetstjeneste. - De kunne ha informasjon som kunne være viktig for å få bekreftet eller avkreftet det vi mente lå i materialet. Samtalene har vært knyttet til hvilket materiale og informasjon de hadde som berører saken, men jeg har ikke lyst til å gå inn på arten og hvilken dokumentasjon man hadde.- Er det mulig å si om disse samtalene påvirket din beslutning?- De har bidratt til at jeg har følt meg mer sikker på at det vedtaket vi har fattet er riktig.Solberg er, etter vedtak i Regjeringen, bundet av taushetsplikt om informasjonen hun fikk fra PST.

Kurdiske Nord-Irak.

Ansar al Islam er en av flere konkurrerende organisasjoner i det kurdiske Nord-Irak.- Vår vurdering av organisasjonen Ansar al Islam er at den er del av det internasjonale nettverket av fraksjoner og grupperinger som, basert på fundamentalistiske islamske synspunkter og ikke minst bruk av militære og væpnede aksjonsformer, deltar i et arbeid med rekruttering av personer til aktiviteter både i Europa og andre steder.Solberg advarte om at terroraksjoner kan ramme Norge.- Norge kan i seg selv være et mål fordi vi deltar i arbeidet mot den samme typen organisasjoner, sa hun.Bakgrunnen for dette er at Norge er engasjert i kampen mot terror, gjennom deltagelse i de USA-ledede aksjonene i Afghanistan, og deltagelse i gjenoppbyggingen av Irak. I tillegg har irakske soldater og offiserer to ganger vært på opplæring i Norge. Solberg slo fast at Kommunal- og regionaldepartementet har samlet mye informasjon om Krekar og Ansar al Islam fra et stort antall uavhengige kilder.

Kildekritikk.

Krekars prosessfullmektig, advokat Brynjar Meling, konsentrerte mye av sin eksaminasjon av ministeren til spørsmålet hvorvidt departementet og Solberg har utøvd kildekritikk. En av kildene man har brukt er det åpne nettleksikonet Wikipedia.org, der hvem som helst kan legge inn informasjon.- Vet du hva Wikipedia er for noe, spurte Meling.- Nei, svarte Solberg.- Man har ikke undersøkt hvordan denne artikkelen er kommet på Wikipedia?- Det er jeg helt sikker på at noen på avdelingen har gjort. Men jeg vet altså ikke hva Wikipedia er.- Så dine kontrollspørsmål har ikke gått på hva Wikipedia er?- Mine kontrollspørsmål har gått på bredde i kildeomfanget.Meling viste til en annen artikkel, skrevet av en journalist som heter Karen Dabrowska. Ifølge Solberg skal hun være en journalist som arbeider med menneskerettsspørsmål. Meling viste da til at Dabrowska, ifølge det som står på hennes egen hjemmeside, arbeider som journalist for en turistguide.

Erna Solberg måtte redegjøre for Regjeringens vurderinger av mullah Krekar.