Norge

En av fem blir syke av jobben

En av fem norske arbeidstagere har levert sykmelding fra lege på grunn av dårlig arbeidsmiljø og ledelse.

Dårlig arbeidsmiljø og ledelse fører til mer sykefravær.
  • Kristin Jonassen Nordby

Trivselsproblemer og høyt sykefravær henger tett sammen.

21 prosent av norske arbeidstagere har levert sykmelding fra lege som følge av dårlig arbeidsmiljø og ledelse.

Blant disse ble ti prosent sykmeldt på grunn av dårlig arbeidsmiljø, seks prosent på grunn av dårlig ledelse og fem prosent på grunn av både dårlig arbeidsmiljø og dårlig ledelse.

Det viser en ny undersøkelse fra bemanningsbyrået Xtra personnel.

— Generelt sett viser det at det er mye dårlig ledelse og dårlig arbeidsmiljø på norske arbeidsplasser. Men et annet moment er at det trolig har blitt lettere å bli sykmeldt enn før, sier administrerende direktør i Xtra personell Kristian Fæste.

Sykefraværet koster det norske samfunnet rundt 37 milliarder kroner i året hvis man inkluderer alle grupper folketrygden betaler sykelønn for.

Verst blant unge

Ifølge undersøkelsen, er det spesielt de unge arbeidstagere mellom 18 og 24 år som blir syke på grunn av jobben. Hele 32,5 prosent har blitt sykemeldt på grunn av sjefen og arbeidsmijøet på jobben.

Den laveste andelen finner man blant arbeidstagere over 60 år der kun 17 prosent sier det samme.

— Jeg vil vel tro at dette skyldes at at mange unge jobber i bransjer hvor også lederne er uerfarne og derfor dårligere til å håndtere konflikter. Det kan også skyldes at mange unge har et kort perspektiv på jobben de er i, og at dette fører til at de tar letteste utvei og blir sykmeldt snarere enn å rydde opp i konflikten på jobb. Folk ønsker ikke lenger å ha samme jobben hele livet og bryr seg derfor mindre om jobben, sier Fæste.

Han legger til at den høye andelen sykmeldte på grunn av mistrivsel trolig også skyldes holdninger.

— Mye tyder på at yngre arbeidstagere har lettere for å skulke enn eldre. I tillegg har jeg inntrykk av at også leger har lettere for å sykmelde enn før. Det er veldig illustrerende at «jeg sykmelder meg» har blitt et vanlig uttrykk.

- Ta opp problemene

Fæste oppfordrer både arbeidsgivere og arbeidstagere til å gjøre sitt for å forbedre arbeidsmiljøet.

— Arbeidsgivere bør ta arbeidsmiljø på alvor, spesielt hvis de har mange unge ansatte. Arbeidstagere som opplever dårlig arbeidsmiljø og ledelse bør ta det opp med verneombudet eller lederen. Det er viktig at alle våger å si fra hvis det er problemer. Det vil alle tjene på, sier han.

Undersøkelsen viser videre at det er små forskjeller mellom regionene og mellom offentlig og privat sektor. I privat sektor sier 20 prosent at arbeidsmiljø og ledelse har medført sykmelding, mens i offentlig sektor sier 22 prosent det samme.

Dersom man har en deltidsstilling er risikoen for dårlig trivsel betydelig større enn hvis man har en fulltidsstilling.

Blant de deltidsansatte sier 23 prosent at de har blitt sykmeldt på grunn av dårlig ledelse og arbeidsmiljø, mens 17 prosent av de heltidsansatte sier det samme.

Yrkesforskjeller

Overlege ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, Ingrid Sivesind Mehlum, forsker på arbeidsrelatert sykefravær. Hun tror det høye selvrapporterte arbeidsrelaterte sykefraværet blant de unge skyldes at de som begynner i jobb tidlig, ofte har det tøffeste arbeidsmiljøet.

- Det vil som regel dreie seg om ufaglært arbeid og mer belastende manuelt arbeid som krever kortere utdannelse. En stor andel unge vil fortsatt studere i denne alderen, og vil først senere komme ut i arbeidslivet. Eventuelt vil de ha en deltidsjobb ved siden av studiene, men da vil også dette som regel være ufaglært arbeid, sier Mehlum.

Hun påpeker at SSB har stilt et lignende spørsmål, men som da er begrenset til å gjelde sykefravær på over 14 dager de siste 12 månedene som skyldes arbeidsforhold.

— Da svarer syv prosent at de har hatt arbeidsrelatert sykefravær. SSB-undersøkelsen viser at det er stor forskjell på slikt fravær etter yrker. Renholdere og kjøkkenpersonale har høyest sykefravær som skyldes arbeidsrelaterte forhold, sier Mehlum.

Unge ikke et offer

Professor Harald Dale-Olsen ved institutt for samfunnsforskning forsker blant annet på normers betydning for de ansattes sykefravær. Han tror ikke det er noen grunn til å tro at unge mennesker behandles verre i arbeidslivet enn andre.

- Men de yngre arbeidstagerne er oftere på bunn i stillingshierarkiet og således har de dårligere vilkår. Men på den annen side har eldre som regel dårligere fysisk helse, sier han.

Ifølge Dale-Olsen er det lite forskning rundt nordmenns holdninger og holdningsendringer når det gjelder sykefravær.

— Derfor er det vanskelig å si om de unges høye selvrapporterte fravær på grunn av dårlig arbeidsmiljø skyldes dårlige holdninger, sier han.

Sykeliggjøring

Aftenpostens jobbekspert og HR-direktør i Manpower, Thor Simonsen, har også erfart at dårlig trivsel gir sykemeldinger. Han anbefaler både ledelse og ansatte til å tenke gjennom hva de kan gjøre for arbeidsmiljøet.

— Jeg vet om ansatte som sykmelder seg på grunn av sjefen. Det er viktig at den ansatte ikke legger alt ansvar på ledelsen. Er det sjefen man er misfornøyd med, så bør man kanskje vurdere å bytte jobb. For mange sykeliggjør seg selv i stedet for å ta ansvar for sin egen situasjon, har han tidligere sagt til Aftenposten.no.