Her er budsjettvinnerne

Norge går så det suser. Derfor bruker finansminister Sigbjørn Johnsen anledningen til å stramme inn pengebruken.

Finansminister Sigbjørn Johnsen la fredag fram revidert nasjonalbudsjett.

Se oversikten:

Les også

Disse veiene får mer penger

— Det reviderte budsjettet som vi nå legger frem viser at regjeringen fører en ansvarlig politikk for å sikre verdiskapning, velferd og sysselsetting, sa finansminister Sigbjørn Johnsen da han la frem revidert nasjonalbudsjett fredag.

Norsk økonomi går langt bedre enn det Regjeringen forventet da de i høst la frem statsbudsjettet. Både skatte- og utbytteinntektene til staten øker så mye at Regjeringen får mye større handlingsrom enn ventet.

Samtidig faller arbeidsledigheten mer enn det som var forventet i fjor høst, noe som også taler for at Regjeringen strammer inn pengebruken for å unngå et særnorskt høyt rentenivå.

— Hovedbildet er at det går bra i Norge. Norge hadde som mange andre land en nedtur på grunn av finanskrinse, men der har vi kommet oss raskere enn mange andre land. Arbeidsledigheten er lav, og har gått ned. Samtidig er det veldig gledelig at sysselsettingen nå øker raskere en det vi så for oss i fjor høst. Vi regner med økning på 30.000 personer fra 2010 til 2011 slik tallene ser ut nå, sa Sigbjørn Johnsen.

- Men det er ittno' som kjæm ta seg sjøl. Dette er resultater av en politikk over et langt tidsrom, legger han til.

Strammer inn

Nå benytter finansminister Sigbjørn Johnsen anledningen og strammer inn bruken av oljepenger med 15,2 milliarder kroner. Totalt vil Regjeringen bruke 112,9 milliarder oljekroner i år, mens det i det vedtatte budsjettet før jul var avsatt 128,1 milliarder kroner.

Han viser til at en stadig eldre befolkning vil gi store budsjettutfordringer fremover.

- Vi skal ivareta generasjonskontrakten og innrette oss slik at det ikke blir vanskeligere for våre barn å ivareta vårt velferdssamfunn, sa Johnsen.

Han sier budsjettet nå er strammere enn det som ble lagt frem i oktober i fjor.

- Det er et viktig signal, som viser at denne Regjeringen legger stor vekt på å føre en ansvarlig økonomisk politikk, sier han.

Jernbanen blir styrket med 40 millioner kroner til vedlikeholdsoppgaver på jernbanen blant annet på strekningene Vestfoldbanen, Sørlandsbanen og Østfoldbanen. FOTO: SCANPIX

Mer til vei og bane

Allerede før revidert budsjettet ble lagt frem, var det klart at samferdsel blir en av de store vinnerne. Regjeringen plusser 186 millioner kroner på samferdselsbudsjettet, som allerede var på 29,4 milliarder kroner. Dette innebar allerede en vekst på 10,6 prosent sammenlignet med budsjettet for 2010.

De økte bevilgningene skal brukes til oppfølging av Nasjonal transportplan. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til riksveiinvesteringer med 110 millioner kroner, som skal gi mer midler til planlegging, bedre veibelysning, midtdelere og utbedring av svinger på utsatte områder.

Jernbanen blir styrket med 40 millioner kroner til vedlikeholdsoppgaver på jernbanen blant annet på strekningene Vestfoldbanen, Sørlandsbanen og Østfoldbanen.

Flere flyktninger

En annen budsjettvinner er politiets antiterrorstyrke, som får 20 millioner kroner ekstra å rutte med. Denne nyheten sendte Justisdepartementet torsdag ut ved en feiltakelse.

Fra før er det kjent at de rødgrønne vil bevilge mer penger til norske operasjoner i Libya i revidert budsjett. Operasjonene har allerede kostet skattebetalerne 261 millioner kroner mer enn beregnet.

I tillegg er det lagt inn 42 millioner for å dekke utgiftene for de 250 FN-flyktningene justisminister Knut Storberget i forrige uke varslet at Norge vil ta imot fra Nord-Afrika.

Regjeringen setter også av 162 millioner kroner til kartlegging i nordområdene. 62 millioner av disse skal gå til å hente inn mer kunnskap i forbindelse med den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten, mens 100 millioner går til geologisk kartlegging av nordområdene.

Politiets elitestyrke mot terror, beredskapstroppen, skal få ekstra penger. FOTO: SCANPIX

Økt pott

Disse får også mer penger:

  • 90 millioner kroner til flere plasser på omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere
  • 135 millioner kroner ekstra til folketrygden for å dekke økte utgifter til alderspensjon, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon.
  • 67 millioner kroner er satt av til arbeidsmarkedstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne. Dette gir 2600 ekstra plasser i annet halvår 2011.
  • Prosjektet Ny Giv, som skal sørge for at flere fullfører videregående opplæring, får 55 millioner kroner.
  • 57 millioner settes av til å bekjempe lakseparasitten Gyrodactulus salaris i Vefsn-regionen.
  • Nordfjord sykehus får 25 millioner til et treårig prosjekt for styrke tjenestetilbudet for pasientgrupper som vil ha størst behov for spesialisthelsetjenester lokalt i fremtiden.
  • Vikersund nasjonalanlegg for hopp får bevilget 18 ekstra milioner kroner.
  • 15 millioner kroner ekstra til økt saksbehandlingskapasitet i UDI.
  • Arbeidstilsynet får 10 millioner ekstra for å styrke tilsynet med bemanningsselskapene i kjølvannet av Adecco-saken.
  • Kriminalomsorgen får 10 millioner ekstra til drift.