FHI: Håper spyttprøver for testing av koronasmitte kan komme i løpet av høsten

Lovende resultater gir håp om forenklet og mer effektiv testing.

En pilotstudie utført i sommer viste at spyttprøver fanget opp de samme tilfellene av smitte som dype nese- og halsprøver.
  • Marianne Stensland

Muligheten for å teste mange personer raskt fremheves ofte som et av de avgjørende tiltakene for å få kontroll med og bekjempe koronaviruset. Tidlig og omfattende testing av befolkningen ble blant annet brukt som forklaring på hvordan Sør-Korea på knapt to uker klarte å bremse en rask spredning av koronaviruset tidligere i vår.

Helsedirektoratet gjennomførte i sommer et pilotprosjekt i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI), Oslo kommune, mikrobiologisk laboratorium ved Oslo universitetssykehus og Fürst Medisinske Laboratorium AS for å undersøke om spytt kan være egnet prøvemateriale for testing.

– Studien viste at analyse av spyttprøver i stor grad fanget opp de samme smittetilfelle som tradisjonelle hals- og neseprøver blant 800 personer som kom til testing ved Aker teststasjon, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til Aftenposten.

En mer effektiv metode

Én av fordelene med spyttprøver er at personer som mistenker smitte, vil kunne ta en test hjemme.

– Det krever en nasjonal tilrettelegging for denne måten å ta prøver på og at de analyserende laboratoriene er godt forberedt til å håndtere slike prøver, sier Karoline Bragstad, seksjonsleder ved Seksjon for influensa og annen luftsmitte ved FHI.

Nå håper Bragstad på gode resultater i det videre arbeidet slik at spyttprøver kan bli en mulighet i løpet av høsten.

Bruk av spyttprøver vil også kunne spare enorme ressurser både økonomisk, personellmessig og med hensyn til smittevernutstyr.

Da Oslo-byrådet tirsdag holdt en pressekonferanse om koronatiltak i forbindelse med den økte smitten i hovedstaden, appellerte helsebyråd Robert Steen (Ap) til nasjonale myndigheter om å få på plass spyttprøver som testmetode.

– Vi trenger effektive måter å teste på. Test ved spyttprøver, det trenger vi nå, sa Steen.

Aftenposten har tidligere omtalt hvordan de tre største byene i Norge sliter med å oppfylle helsemyndighetenes mål om på kort tid å kunne øke testkapasiteten til 5 prosent av befolkningen i uken. Spyttprøver vil trolig kunne lette dette arbeidet betraktelig.

Like resultater

I pilotprosjektet leverte 833 testdeltagere både spyttprøver og den mer tradisjonelle nese- og halsprøven som brukes til å påvise koronasmitte i dag. Analysen av disse fant de samme positive og negative svarene som de tradisjonelle nese- og halsprøvene.

Ifølge rapporten er derfor sensitivitet og spesifisitet av spyttmateriale (analysens evne til å identifisere syke og ekskludere friske individer) tilsvarende som for prøvemateriale fra nese og hals.

En hurtigoversikt fra FHI for å oppsummere lignende studier fant det samme: at det er godt samsvar mellom prøvene tatt i spytt av pasienten selv og såkalte dype nese- og halsprøver.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror spyttprøver kan senke terskelen for testing i befolkningen.

Rapporten fra pilotstudien påpeker imidlertid at virusmengden i spytt later til å være noe lavere enn i nese- og halsprøvene. Det kan tyde på en høyere risiko for falskt negativt resultat i spyttprøver hos personer som skiller ut lite virus.

Men fordi prøver med liten virusmengde påvises «med god margin» i laboratorieanalysene, antas det likevel «at analyse av spytt vil fange opp de aller fleste klinisk relevante positive prøver».

Tidligere er det vist at mengden virus i øvre luftveier er høy de første dagene etter sykdomsdebut for deretter å falle raskt.

Ny studie på trappene

Nå er forberedelsene til en pilotstudie nr. to i gang.

– Denne vil starte så raskt man får levert testutstyr, forhåpentlig i september måned, sier Nakstad.

– Vi vil da be folk ta prøver selv hjemme for å teste de praktiske prosedyrene og prøvelogistikken som er nødvendig for å få spyttprøver til å fungere som en forenklet testmetode.

Dersom den andre pilotstudien gir gode resultater, vil helsemyndighetene ifølge Nakstad anbefale at spyttprøver tas i bruk i hele Norge for personer med milde symptomer.

– Vi tror dette vil senke terskelen for at folk med symptomer på covid-19 faktisk tar en test. For pasienter med alvorlige symptomer, eller som er inneliggende å sykehus, vil vanlig prøvetakingsmetode fortsatt kunne brukes, sier Nakstad.