– Forsvaret vinner tillit under koronakrisen

De setter opp sykehus. Vokter grensen til Sverige. De har en vennlig opptreden. Nå skjer det et klimaskifte i holdningen til Forsvaret, sier tidligere generaladvokat.

Soldater fra Forsvarets minedykkerkommando og en støtteavdeling i marinen setter opp telt ved Haukeland universitetssjukehus 16. mars.

I 26 år var Arne Willy Dahl (71) med på å forme hvordan norske soldater skulle opptre. Som generaladvokat hadde han overoppsyn med disiplinærsystemet i Forsvaret. Når soldatene under koronakrisen er synlig i samfunnet er det påfallende hvordan de møtes med tillit, sier Dahl.

Soldater vil nå bli et vanlig syn, også i bybildet. Det varslet Heimevernets kommunikasjonssjef, Per Gunnar Grosberghaugen, ti dager før regjeringen innførte sine historiske tiltak mot koronaviruset.

Varselet hadde faktisk ingenting med koronaviruset å gjøre. Det var en påminnelse om at øvelser i år ikke skulle holdes langt til skogs.

Grosberghaugen fikk uansett rett. Knappe to uker senere var heimevernssoldater i sving på Gardermoen. Og for første gang siden unionsstriden med Sverige i 1905 utførte norske soldater kontroller ved grenseposter mot Sverige, hele veien fra Svinesund og til langt nord i landet.

Det var bare begynnelsen.

Tirsdag 17. mars rykket Heimevernet ut for å hjelpe politiet med å ta stikkprøver ved titalls grensestasjoner mot Sverige. Her sersjant Kristoffer Baklien og korporal Rikard Johansen fra HV 05 på grenseovergangen ved Austmarka øst for Kongsvinger.
Situasjonen er den samme langs grensen mot øst gjennom hele Norge. Her er soldater fra HV-16 sammen med politiet ved riksgrensen ved Bjørnfjell i Nordland.

Antatte protester har uteblitt

Forsvaret har satt opp telt ved sykehus og ulike kontrollposter (se oversikt nederst i artikkelen). De er å se mange steder.

Uten at det protesteres.

– Jeg har ikke registrert noen som synes det er betenkelig at Heimevernet bistår med grensekontroll. I stedet for reaksjoner som «vi får til nød avfinne oss med dette», oppfatter jeg nå tonen som enstemmig positiv. Også i mediene har negative kommentarer uteblitt, sier Arne Willy Dahl.

Mente Forsvaret spiste seg inn på politiets enemerker

– Hvorfor er vi i Norge opptatt av å holde militærmakten på avstand?

– Det har nok med historie utenfor Norge å gjøre. I flere land har befolkninger hatt grunn til å frykte at de militære skal bli en politisk aktør. Leser man om militærkupp, kan man fort få et litt feilaktig bilde av Forsvaret, sier Dahl og fortsetter:

– Det er heller ikke til å stikke under en stol at vi har hatt en profesjonsstrid mellom politi og forsvar. Og kanskje ikke helt uten grunn.

– Det ble satt litt på spissen da den kalde krigen var over. Nå var det terrorister og ikke faren for en invasjon fra en annen stat som sto på dagsordenen. Hvilken rolle skulle Forsvaret nå ha? Noen mente at de spiste seg inn på politiets enemerker, sier Dahl.

Arne Willy Dahl var generaladvokat i Norge fra 1988 til 2014. Han var dermed øverste påtalemyndighet i Forsvaret, samtidig som funksjonen formelt er underlagt Justisdepartementet.

– Hvordan bør Forsvaret opptre for å realisere denne muligheten for økt tillit?

– Ute i internasjonale operasjoner er norske soldater kjent for å være rolige og tilbakeholdne. Jeg tror det ligger naturlig for Ola Soldat å opptre på en vennlig og hjelpsom måte. Særlig i den type oppdrag vi ser nå, sier Arne Willy Dahl.

– Nå er det viktig å unngå situasjoner der folk kan få inntrykk av at soldatene vil tøffe seg litt, sier han.

– Samarbeider langt bedre med politiet

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen mener det er hevet over tvil at samarbeidet mellom Forsvaret, politiet og andre beredskapsetater er blitt bedre og langt mer omfattende siden 2005.

Dette var året da Norge gikk bort fra det som het totalforsvaret, der samfunnet skulle støtte Forsvaret. Nå skulle støtten gå begge veier, men overgangen viste seg vanskelig for begge parter.

– Vi har vært tvunget til å øke kunnskapen om hverandre, og om hva slags kapasiteter vi har. I dag er samarbeidet nødvendig for å bevare legitimiteten hos begge, sier Bruun-Hanssen.

Admiral Haakon Bruun-Hanssen (ytterst t.h.) omgitt av soldater under Nato-øvelsen Trident Juncture i Norge høsten 2018.

Han mener det styrker mulighetene for å løse vanskelige oppgaver at både Forsvaret og sivilsamfunnet har utstyr som kan brukes i en krisesituasjon.

– Er det korrekt at skepsis er snudd til tillit?

– Ja, det tror jeg faktisk Dahl har rett i. I alle disse årene der soldater har hjulpet under flom og uvær og nå som grensevakter, har nok tilliten til soldaten blitt langt bedre.

– Hvorfor?

– Når vi støtter helsemyndighetene eller regjeringen, handler det ikke om maktbruk i det hele tatt, men om å hjelpe mennesker. Det har vi betydelig erfaring med fra internasjonale operasjoner der vi ofte bruker andre virkemidler enn de rent militære.

– Hvordan kan soldatene og Forsvaret bidra til å sikre at en utvikling med større tilbud fortsetter?

– Ved å fortsette i det sporet vi er. Være høflige og bruke sunt bondevett. Det synes jeg de er blitt veldig gode på, sier Bruun-Hanssen.

En mobil kuvøse ved siden av et Sea King redningshelikopter. Denne redningstjenesten ligger under Justisdepartementet, men det er Forsvaret som operer helikoptrene.