Norge

Dette sa dommeren da juryens kjennelse ble forkastet

Dette sa lagdommer Kristel Heyerdahl ord for ord da fagdommerne opphevet juryens kjennelse i saken mot Eirik Jensen:

Foto: MORTEN UGLUM / Aftenposten

  • jon.even.andersen@ntb.no

«Lagmannsretten har truffet følgende beslutning:

Går lagrettens kjennelse ut på at tiltalte ikke er skyldig, men retten finner det utvilsomt at tiltalte er skyldig, kan retten enstemmig beslutte at saken skal behandles på nytt for andre dommere, jevnfør straffeprosesslovens paragraf 376 a første ledd. Dette er en snever unntaksregel som ivaretar hensynet til å unngå klart uriktige frifinnelser, jamfør Rettstidende 2007, 17-23, avsnitt 19.

Lagretten har svart nei på spørsmål 1. Lagmannsretten finner det utvilsomt at tiltalte er skyldig etter tiltalen post 1 og beslutter enstemmig at saken skal behandles på ny med andre dommere, jamfør straffeprosesslovens paragraf 376 a første ledd, første punktum.

Lagretten har svart ja på spørsmål 3 og 4. Lagmannsretten finner at post 1 i tiltalen, som er besluttet behandlet på ny, ved den nye behandlingen bør behandles sammen med post 2 i tiltalen, jamfør straffeprosesslovens paragraf 376 a andre ledd, andre punktum.

Saken mot Eirik Jensen skal etter dette i sin helhet behandles på ny for andre dommere.

Beslutningene jamfør straffeprosessloven (...) er enstemmige.

Eirik Jensen, forsto du denne beslutningen fra lagmannsretten?»

Jensen svarer: «Egentlig ikke, men ja».

Les mer om

  1. Eirik Jensen-saken