Norge

To av tre barn klarer seg selv om far drikker

Far drikker, det behøver ikke føre til barnas fortapelse. Mange klarer seg bra, viser norsk undersøkelse. Struktur og ordnet hverdag er viktige redningsbøyer.

  • Forf>
  • <forf>sylvi Leander <

Bildet av barnet som vokser opp i en familie preget av rusproblemer er mer nyansert enn man før har ment. Psykolog Bente Storm Mowatt Haugland ved Universitetet i Bergen har i sitt doktorgradsarbeid vist at det faktisk går ganske bra med de fleste av barna.

Adferdsproblemer

Haugland iler til og forsikrer at hennes forskningsresultater ikke er et klarsignal til foreldre om å drikke uhemmet. For er det noe som er sikkert, så er det at barn har det best i trygge, edruelige omgivelser. Oppløftende er det likevel at så mange som to tredjedeler av barna i forskerens undersøkelse ikke hadde behov for behandling, til tross for tøffe tak i hjemmet. Kun hvert tredje barn hadde så store adferdsproblemer, at profesjonell behandling var nødvendig. I alt 37 barn i alderen 5 til 11 år hadde Haugland kontakt med. Felles for de 23 familiene var at far var alkoholmisbruker, mens mor i de fleste familiene ikke hadde rusproblemer.Forskerens mål var å se hvilke forhold som påvirket barna. Faktorer som økonomi og utdanning, hadde mindre å si for hvordan barna klarte seg. Men jo flere og større problemer som hopet seg opp i familien, jo større skade tok barnet. Særlig belastende var det hvis far, i tillegg til drikkingen, hadde tilleggsproblemer som angst, depresjon eller voldelig adferd.

Beskyttelse

Haugland delte familiene inn i fire grupper etter hvordan og hvor mye rusproblemene preget familielivet. I første gruppe hadde familien struktur og faste rutiner. Måltider, aktiviteter og oppdragelse ble opprettholdt. Jul og bursdager ble feiret. Det var samhold og omsorg, selv i perioder med drikking. I andre gruppen falt far ut når han ruset seg, men mor holdt fortsatt hjulene i gang, selv om stemningen i familien var dårlig. I tredje gruppe hadde mor lite overskudd til kontakt og støtte. Mor var ofte sliten, redd, nedfor og barna var oftere vitne til vold og rusbruk. I fjerde gruppe raknet strukturen. Ingen av foreldrene har overskudd for. Måltider ble droppet, og feiringen ble ødelagt.Det er i de to siste gruppene at barna får mest problemer. Mens de som klarer seg bedre lever i en verden som fortsatt er temmelig forutsigbar. Hverdagen har struktur og de får omsorg, enten av mor eller av andre, påpeker forskeren.

Oversett

Noen sier det er 75000 barn, andre 200000 barn som vokser opp i hjem preget av alvorlige rusproblemer. Uansett: De er mange. Hjelp fra det offentlige, er som oftest rettet mot den voksne som drikker.— Det må lages opplegg som i større grad ivareta hele familien. Det finnes institusjoner som tar både voksne og barn i behandling. Og det må være mulig å få til praktiske ordninger, der barnet blir beskyttet i rusperiodene, enten ved at den voksne blir flyttet eller at barna får annet oppholdssted i disse periodene, påpeker Haugland.

Les mer om

  1. Helse