FN: Norge brøt menneskerettighetene da toåring ble låst inne på Trandum

Gutten og foreldrene var internert på Trandum i 76 dager. Han har nå rett på erstatning fra den norske stat.

En afghansk familie satt internert på Trandum i 76 dager i 2014. Foreldrene mener stedet ikke egnet seg for barn.

– Det er alvorlig for Norge å bli dømt av FNs menneskerettskomité. Så dette er ingen hyggelig dag for noen.

Det sier professor Mads Andenæs ved juridisk fakultet på UiO. Sammen med jusprofessor Eirik Bjørge har han ført saken på vegne av den afghanske familien.

Interneringen skjedde i 2014 på Trandum. Barnet var knapt to år gammelt og ble låst inne sammen med sine foreldre.

Norge ble klaget inn til FNs menneskerettskomité (HRC) for å ha brutt en rekke artikler i konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.

Etter en samlet vurdering har HRC avgjort at Norge har krenket barnets rettigheter. HRC mener artikkel 24 i konvensjonen er brutt. Denne handler blant annet om barnets rett på sikkerhet uavhengig av blant annet nasjonalitet.

Satt internert i 76 dager

Familien ble beordret til å forlate Norge i mars 2013 etter at asylsøknaden deres ble avslått.

De ble så deportert til Afghanistan i 2014 etter å ha forsøkt å anke avgjørelsen. I Afghanistan ville imidlertid ikke afghanske myndighetene ta dem imot, etter at de hevdet å være fra Pakistan.

De ble derfor internert på Politiets utlendingsenhet på Trandum i mars 2014.

Oslo tingrett avgjorde da at de skulle sitte internert i fire uker. Også den gang uttrykte foreldrene bekymring. Men hverken tingretten eller barnevernet mente det var uforholdsmessig med internering i den gitte situasjonen.

Interneringen ble deretter forlenget med flere uker av gangen før familien ble deportert i starten av juni.

Familien satt i alt 76 dager sammenhengende.

Tok ikke hensyn til barnets beste

Ifølge foreldrene skal forholdene på Trandum blant annet ha ført til at barnet ble eksponert for ting som selvskading og selvmordsforsøk. Barnet skal ha fått et forstyrret søvnmønster, gått ned i vekt og blitt syk. Han skal også ha blitt nektet å leke utenfor cellen.

De beskriver miljøet på Trandum som stressende og ustabilt og mener stedet ikke er egnet for familier med små barn i lengre perioder.

Komiteen skriver i sin avgjørelse at Norge ikke i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til hva som er barnets beste. Komiteen viser til forholdene på Trandum og det faktum at Norge ikke i stor nok grad vurderte andre alternativer.

Foreldrene hadde også klaget Norge inn for brudd på hele familiens rettigheter under artikkel 7, 9 og 17(1). Men Norge ble altså ikke dømt for å ha handlet i strid med disse.

Et mindretall mente likevel at Norge også har brutt artikkel 9.

Jussprofessor Mads Andenæs mener Norge må se på dagens forhold i interneringsleire.

– Norge har en jobb å gjøre

Andenæs sier familien nå er glade for at saken er avgjort, at de har vunnet frem, og for at de nå har krav på oppreisning.

– Menneskerettskomitéen sier at Norge må gi full oppreisning. Jeg ser på det som en selvfølge at staten på eget initiativ gir oppreisningen som menneskerettskomiteen krever.

Dommen gjør at Andenæs mener Norge nå har en jobb å gjøre.

– Med denne viktige dommen må vi kritisk gjennomgå hvordan myndighetene behandler barn og familier som skal utvises fra Norge. Her har vi alvorlige forgåelser og mye å stå til rette for.

Tidligere dømt

Dette er ikke første gangen Norge er blitt dømt etter fengsling av barn på Trandum.

I en tidligere sak fant Borgarting lagmannsrett at interneringen av en familie med fire barn var i strid med både Grunnloven, Menneskerettighetskonvensjonen og Barnekonvensjon.

I desember 2017 ble det slutt på å sende barnefamilier til Trandum etter en konklusjon fra Sivilombudsmannen om at Trandum var uegnet for barn.

Konklusjonen kom etter at tilsyn med utlendingsinternatet viste at barn ble sperret inne med voksne i en alvorlig situasjon, og at barn var vitne til at foreldre skadet seg selv.

– Nå er norske myndigheter på ny blitt kikket i kortene, og det er klart at det var langtfra greit. Derfor må det nå ses nøye også på dagens forholdene slik at vi kan forsikre oss om at de ikke bryter med menneskerettene til de internerte, sier Andenæs.

Justis- og beredskapsdepartementet skriver i en e-post til Aftenposten at de vil bruke tid på å gå gjennom komiteens vurderinger. De vil derfor ikke kommentere saken nærmere nå.

Departementet påpeker imidlertid at barnefamilier ikke lenger plasseres på Trandum. De interneres i stedet på en egen familieenhet på Haraldvangen i Hurdal.

– I 2018 vedtok også Stortinget et nytt regelverk om internering av mindreårige, og hovedregelen er nå at samlet interneringstid for mindreårige ikke skal overstige 3 døgn, med mindre det foreligger særlige og sterke grunner.

Uansett skal ikke interneringen vare over 9 døgn.