Vil lagre skotske vindturbiner i truet norsk fugle-eldorado

Svært mange av norske elvedelta er bygget ned. Nå vil Verdal kommune fylle igjen rødlistet delta for å skaffe lagerplass til skotske vindturbiner.

Kjetil Solbakken og Halvor Sørhuus i Birdlife Norge mener industrien i Verdal allerede har nok plass. De sier det er absurd å ødelegge mer av den rødlistede naturtypen elvedelta.

– Hvis elvedeltaet her på Ørin ødelegges, vil det ramme truede fuglebestander over hele Skandinavia. Det er horribelt og uendelig trist hvis dette skjer, sier Kjetil Solbakken i Birdlife Norge.

– Industrien har allerede tatt mesteparten av deltaet.

Elvedelta er en rødlistet truet naturtype i Norge. Onsdag starter naturtoppmøtet i Montreal i Canada. Verden skal forsøke å bli enige om å redde nok natur til å stanse klimakrisen og bremse naturkrisen.

Naturen får kanskje sin Parisavtale, som klimakrisen fikk i 2015.

På toppmøtet vil den norske regjeringen kjempe for en best mulig avtale for naturen. Men også her taper ofte sjelden natur i møte med arbeidsplasser og penger.

I Verdal i Trøndelag utspiller det seg nå en typisk konflikt i et truet elvedelta.

Kommunen sier de må veie hensynet til natur mot behov for nye arbeidsplasser.

To kritisk truede svarthalespover raster på den næringsrike mudderflaten på Ørin nord. Akkurat her skal det kanskje fylles opp med grus og bli industriområde.

Hundretusener besøkende

Den iskalde snoen der Verdalselva renner ut i Trondheimsfjorden, har med snøfiller som klistrer seg til ansiktet. Vinden sniker seg gjennom klærne.

Det er midt mellom flo og fjære, så deler av sandbankene i deltaet er dekket med vann. Litt utpå dykker sjeldne svartender etter mat, en stor flokk brunnakker lander og setter i gang de også.

Langs bredden søker drøyt hundre tjeld etter mat med de lange oransje nebbene. Ingen andre steder i Norge overvintrer så mange av den rødlistede tjelden som her.

Hundretusener av vann- og vadefugler bruker Ørin-deltaet til å hvile og spise under fugletrekkene vår og høst.

Deler av Ørin-deltaet ble naturreservat i 1993 etter å være regulert til industriområde. Men som et kompromiss ble en stor bit fortsatt forbeholdt industri.

Nå vil kommunen fylle ut dette, og gi mer plass til Aker Solutions Verdal som trenger plass til å lagre konstruksjoner til skotske vindturbiner og laksemerder til havbruk.

Enormt mye er ødelagt

I Norge er 123 ulike naturtyper truet. Tusenvis av arter er avhengig av helt spesiell natur for å leve.

Noen naturtyper, som høyfjell og Svalbard-natur, har mye vern. Andre typer ligger langt, langt unna de 30 prosentene forskerne i det internasjonale naturpanelet sier er et minimum, og som kan bli kravet i den nye naturavtalen.

I Norge, som i mange andre land, er bitvis og gradvis utbygging den største trusselen.

Mange norske byer og tettsteder er bokstavelig talt bygget på elvedeltaer – de flate områdene der en elv møter havet eller en stor innsjø. Det var lett å bygge på og lett å dyrke opp. De trekantede deltaene er svært næringsrike.

De fleste store elvedeltaene i Norge er bygget ut og borte for alltid. De som gjenstår er rødlistet av Artsdatabanken.

Fuglenes eneste alternativ

Bare det siste tiåret er drøssevis av deltaer bygget ned og ødelagt langs Trondheimsfjorden.

– Ødeleggelsene startet for hundrevis av år siden. Vi vet bedre i dag, men fortsetter å ødelegge, sier Kjetil Solbakken. Han er generalsekretær i Birdlife Norge, og kjemper nå med nebb og klør mot gjenfylling.

Han og kollega Halvor Sørhuus hisser seg opp i vintersnoen på stranden ved Ørin:

– Vi er midt i en global og en norsk naturkrise. Antall fugler i Norge har stupt de siste par tiårene. Mange av artene som nå er truet, har nettopp våtmark og elvedelta som et viktig leveområde. Vi kan ikke fylle igjen dette nå, bare fordi det ble regulert til industri for 20 år siden. Det er absurd, sier Solbakken.

– Dette er FNs tiår for restaurering av natur, ikke for mer ødeleggelse. Og det er jo vanvittig paradoksalt at denne unike truede naturen i Norge skal bygges ned for å forsyne Skottland med vindturbiner i deres grønne skifte, sier han.

Kjetil Solbakken (t.v.) er generalsekretær i Birdlife Norge og Halvor Sørhuus er lokal representant i Verdel. Inne i fuglebua går samtalen høyt om skjebnen til det internasjonalt viktige våtmarksområdet.

Skader hele Skandinavia

Det er opptil tre meters forskjell på flo og fjære i Trondheimsfjorden. Det gjør Ørin-området til et unikt område for fugl.

Men når det er flo må fuglene ha et sted å være.

– De bruker de området kommunen nå vil fylle igjen, sier Halvor Sørhuus. Han er tannlege, men bruker all fritid til å kjempe for fuglene.

– Vi kan ikke ha det sånn at bare fordi våre forgjengere har fattet et galt vedtak om industri, så skal vi bare gjennomføre det. Industrien har allerede lagt beslag på enormt mye av dette deltaet, sier Sørhuus.

Den sjeldne fjellmyrløperen finner mat i mudderet på Ørin, hvor det muligens skal fylles opp med flere meter grus og stein.

Internasjonalt ansvar

De to mener Norge har en internasjonalt ansvar. Mange av fuglene som er her vår og høst er på vei fra Afrika til Finnmark, Nord-Sverige og Finland. Tusenvis av kortnebbgjess på vei fra Svalbard til Mellom-Europa eller hundrevis av ærfugl fra Østersjøen overvintrer her.

– De trekker i etapper mellom slike næringsrike hotspots. Vi snakker om mange titalls forskjellige arter vadere, ender og andre fugler. I mai er det lett å se 60–70 arter i løpet av en dag. Mange av dem er rødlistet, forklarer Solbakken.

Reservatet er et internasjonalt beskyttet Ramsarområde.

– Utfyllingen vil true også Ramsarområdet, sier han.

Aker har allerede et stort industriområde som er fylt ut i deltaet. På en stor del ligger delvis gjengrodde rustne metallkonstruksjoner.

– De bør rydde opp og bruke det området i stedet, sier de.

– Og se der. Enorme hauger med fyllmasse ligger klart til å fylles ut i deltaet. Akkurat som om de allerede har fått godkjent gjenfylling, og at utredningen nå bare er for syns skyld, sier Sørhuus.

Stor mengder fyllmasse er lagret og klart til å fylle igjen når tillatelsene eventuelt blir gitt.

«Ikke vedtatt ennå»

Peter Voll, virksomhetsleder for arealforvaltning i Verdal kommune, bekrefter at kommunen ønsker å fylle igjen en del av deltaet utenfor dagens naturreservat.

– Aker Solutions planlegger omstilling av virksomheten til det grønne skiftet. De har behov for ny kai og areal til midlertidig lagring av store stålkonstruksjoner knyttet til havvind og oppdrett. Vi holder på å utarbeide søknad for oppfylling av vestre del av området. Konsekvensutredningene for hele området er ennå ikke ferdigstilt, sier han.

– Ornitologer mener dette området er svært viktig for hundretusener av trekkfugl, og i Verdal kommunes retningslinjer står det at dere baserer forvaltningen på føre-var-prinsippet?

–Konsekvensutredningen for vestre del viser at området har en viktig funksjon for noen artsgrupper. Den peker også på at det bør vurderes avbøtende og kompenserende tiltak for fugl ved utfylling av dette området.

– Helt fra de første vurderingene startet har det blitt lagt vekt på å ha tett dialog med fuglevern-interessene. De gir oss innspill både på vurderingene og til hvordan løsninger bør utformes. Vi ønsker å ta hensyn til både naturen og til kommunens ønske og behov for nye arbeidsplasser, sier Petter Voll.