Stortinget instruerer regjeringen: Full gjennomgang av Arbeidstilsynets regelverk

Et enstemmig flertall på Stortinget ber arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) om en storrengjøring i Arbeidstilsynet etter Aftenposten-avsløringer.

I et brev til Stortinget varsler arbeidsminister Marte Mjøs Persen flere grep for å styrke Arbeidstilsynet.

Aftenposten har i en serie artikler rettet søkelyset mot Arbeidstilsynets regelverk.

I dag er det slik at Arbeidstilsynet står fritt til å bestemme om lovbrudd skal straffes.

Aftenposten har dokumentert hvordan det kan arte seg i praksis: Arbeidstilsynet satte strek over gebyrer for 800.000 kroner til Norges største hyttefirma. Dette til tross for at gebyrene gjaldt gjentatte brudd på sikkerhetsbestemmelsene, og ansatte som jobbet under livsfarlige forhold.

I fjor høst var statsråd Marte Mjøs Persen avventende til å gjøre noe med regelverket.

Men tirsdag har et flertall på Stortinget enstemmig bestemt at statsråden skal gjennomgå Arbeidstilsynets regler om både tilsyn, informasjonstilgang og sanksjonsmuligheter.

I arbeidskomiteens innstilling heter det at Regjeringen må «gjennomgå og vurdere Arbeidstilsynets hjemler for tilsyn, informasjonstilgang og sanksjonsmuligheter etter arbeidsmiljøloven».

Saken har ennå ikke vært behandlet av Stortinget i plenum, men tirsdag landet en enstemmig arbeidskomite på dette.

– Tilsyn står helt sentralt

Alt før komiteen fattet sin beslutning, var det klart at arbeidsminister Marte Mjøs Persen er i gang med ryddejobben. Det kommer frem i et brev fra statsråden til stortingskomiteen fredag.

I brevet presiserer statsråden at ansvaret for å følge arbeidsmiljøloven ligger hos bedriftene. Men, påpeker statsråden:

– For å sikre god etterlevelse i hele arbeidslivet, står naturligvis også tilsyn og håndhevelse helt sentralt. I den sammenheng er det viktig at Arbeidstilsynets håndhevingshjemler til enhver tid er hensiktsmessige og tilstrekkelige, skriver statsråden.

Hun bekrefter samtidig at hun vil levere på gjennomgangen av regelverket som stortingskomiteen ønsker seg.

– Jeg tar sikte på å gjennomgå Arbeidstilsynets hjemmelsapparat i bredt, og vil i den sammenheng både vurdere grunnlaget for tilsyn, tilgangen til informasjon og sanksjonene, skriver hun.

Forventer innskjerping

Rødts Mímir Kristjánsson i arbeidskomiteen mener Stortinget har fattet et viktig vedtak.

– Vi har over tid sett at Arbeidstilsynet enten ikke vil bruke de verktøyene de har, eller at verktøyene er for dårlige. Det handler om både om regelverket for gebyrer og om regelverket for å innhente informasjon, sier han.

Begrunnelsen Arbeidstilsynet i sin tid ga for at Norges største hytteleverandør skulle slippe å betale gebyrene på til sammen 800.000 kroner, var at de tidligere hadde fått gebyrer på 1 millioner kroner for samme type lovbrudd.

Rødt-politikeren stiller seg kritisk til praksisen.

– Dette er et av flere eksempler på at Arbeidstilsynet har valgt å ikke bruke de verktøyene de har. I stedet valgte de å gi en form for kvantumsrabatt hvis man bryter loven mange nok ganger, sier Kristjansson.

Han forventer at arbeidsministeren i sin utredning vil gi et svar på om Arbeidstilsynet fremover skal stå fritt til å gi gebyrer til bedrifter som har brutt loven.

– Dette er absolutt noe statsråden bør se på, sier han.

Bekrefter gjennomgang

– Jeg vil gjennomgå Arbeidstilsynets hjemmelsapparat i bredt, det vil si om tilsynet har hensiktsmessige verktøyene når det gjelder grunnlaget for tilsyn, innhenting av dokumentasjon og reaksjon. Dette innebærer også en helhetlig gjennomgang av overtredelsesgebyr, skriver Marte Mjøs Persen i en skriftlig uttalelse til Aftenposten.

– Hvordan vil arbeidet med gjennomgangen arte seg i praksis?

– Dette vil være et internt arbeid i regi av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Aftenposten har spurt statsråden om hun nå vil vurdere å endre adgangen Arbeidstilsynet i dag har til å droppe gebyrer når bedrifter bryter loven. Slik at tilsynet i stedet får en plikt til å gi gebyrer i slike tilfeller, slik Rødt tar til orde for.

Arbeidsministeren svarer ikke på dette. I stedet viser hun til Arbeidstilsynet, og med det til dagens regelverk slik det er.

– Jeg forventer at Arbeidstilsynet har en tydelig tilstedeværelse og synlighet i arbeidslivet. Samtidig er tilsynet, med utgangspunkt i den samlede kunnskapen i etaten, det nærmeste til å vurdere hvordan og hvor innsatsen bør innrettes for å løse samfunnsoppdraget sitt, skriver Persen.