Sjefer må i fengsel for miljøkrim

Høyesterett har dømt to bedriftsledere i Romsdal til 45 dagers ubetinget fengsel etter at flere tusen tonn med giftholdig vann ble sluppet rett ut i fjorden.

  • Forf>
  • <forf>einar Haakaas <

Skjerpet straff. Dette er første gang Høyesterett dømmer bedriftsledere til ubetinget fengselsstraff for miljøkriminalitet. Førstvoterende dommer legger vekt på at Norges høyeste domstol vil skjerpe reaksjonene overfor miljøsyndere. Hensikten med den enstemmige dommen er at den skal virke almenpreventivt.I tillegg til fengsel i 45 dager er det idømt inndragning av 150 000 kroner hver fra tidligere styreleder Gerhard Eide og daværende administrerende direktør Kjell Olav Sjøli. De to dømte eide hver halvparten av aksjene i Aluscan, som lå i Nesset kommune i Romsdal. Bedriften Aluscan AS har tidligere fått krav om inndragning og bøter på tilsammen fire millioner kroner fra Økokrim, men selskapet gikk konkurs.

Store utslipp

Selskapet drev med gjenvinning av avfall fra aluminiumsindustrien og hadde renseanlegg for kjemislagg som ble skyllet ut med ferskvann. Men etter to hendelser i 1994 og 1997 fungerte ikke renseanlegget tilfredsstillende. Avløpsvannet gikk urenset direkte ut i fjorden. Da Frostating lagmannsrett behandlet straffesaken ble det vist til at "undersøkelser av sjøbunnen utenfor bedriften viser at utslippene har avleiret seg i sedimentene, som har klart forhøyet metallinnhold, særlig kobber".To sakkyndige i lagmannsretten mener funn av aluminium, kobber, sink, krom og bly i området skyldes utslippene fra Aluscan. De anslår de ulovlige totalutslippene til å være 40 000 tonn med forurenset vann. Økokrim mener utslippene har vært enda større.I tillegg har det vært skader på miljøet rundt fabrikkanlegget på land. I et 100 meter langt belte ble det sviskader på vegetasjonen, og skogen døde i nærheten. Forskere fra Norsk institutt for skogforskning sjekket området og mente dette skyldtes ammoniakkutslipp fra Aluscan. Høyesterett mener omfanget av disse utslippene er usikkert, og anfører det kun som skjerpende omstendigheter i forhold til utslippet i sjøen.

Håndterte avfall

Førstvoterende dommer Toril Marie Øie mener det er straffskjerpende at "bedriften aktivt gikk inn for å skjule utslipp i vann og i luft for forurensningsmyndighetene ved å sette i verk spesielle tiltak forut for myndighetenes inspeksjon".Øie påpeker også at "Avfallshåndtering er en økende virksomhet, til dels med mulighet for stor fortjeneste. Samtidig kan det være kostnadskrevende å håndtere avfallet på en forsvarlig måte. Et ønske om å tjene mest mulig og om å bevare arbeidsplasser kan friste mindre ansvarlige aktører til å nedprioritere miljøtiltak. Samtidig kan oppdagelsesrisikoen være liten. Allmennpreventive hensyn tilsier derfor etter mitt syn at det i vår sak idømmes en følbar reaksjon."Hun legger til at det ikke er opp til den enkelte å fravike grensene for utslipp etter egne vurderinger.Aktor i saken har vært leder for Økokrims miljøteam, konstituert førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland. Økokrim har prioritert etterforskning av slike miljøsaker.— Det er viktig at straffene blir skjerpet når det gjelder farlig avfall, siden ikke alle aktører følger regelverket. Prinsipielt sett er denne saken svært viktig. Tidligere har de fleste straffereaksjoner vært rettet kun mot bedriftene som har overtrådt forurensningsloven, sier Høviskeland.