Alle skylder på alle i ambassade-saken

Polititoppene krangler om hvem som burde ha sagt hva.

Justisminister Knut Storberget (y.t.v.), utenriksminister Jonas Gahr Støre, PST-sjef Janne Kristiansen (ø.t.v.), politidirektør Ingelin Killengren (ø.t.h.), tidligere PST-sjef Jørn Holme (u.t.v.) og politimester Anstein Gjengedal (u.t.h.).
  • Lars Akerhaug
  • Arild M. Jonassen
  • Roald Roald Ramsdal

Les også:

Mens Justisdepartementet og Utenriksdepartementets øverste ledelse nekter kjennskap til overvåkingsgruppen ved den amerikanske ambassaden i Oslo, viser dokumenter levert til justisminister Knut Storberget at underliggende instanser har hatt mye kjennskap til aktivitetene.

Knut Storberget sa onsdag at politiet burde ha informert om overvåkingen.

Bakteppet går flere år tilbake:

Vinteren og våren 2007 var det flere møter mellom beredskapsseksjonen i Politidirektoratet og diplomatseksjonen i UD. Tema var den såkalte «observasjonsgruppen» ved den amerikanske ambassaden.

Foranledningen var et møte hos Oslo politidistrikt, der PST og Politidirektoratet diskuterte «observasjonsgruppens aktivitet». Av håndskrevne notater fra møtet fremgår følgende:

«Saken blir fort politisk, hva med kontakt med Utenriksdepartementet».

Under det andre møtet mellom diplomatseksjonen i UD og Politidirektoratet, ble det konkludert med at politiet måtte vurdere bevismaterialet, før UD eventuelt kontaktet ambassaden. UD understreket at man i slike saker måtte «vurdere fremgangsmåten nøye», heter det i et av grunnlagsdokumentene for redegjørelsen til Storberget.

Under møtet med UD kom det frem at de krevde mer bevis før de tok saken opp med ambassaden: «politiet måtte dokumentere og rapportere irregulær sikkerhetsvirksomhet ved Den amerikanske ambassade behørig, dersom dette på nytt skulle tas opp med UD som grunnlag for en henvendelse til Den amerikanske ambassade.»

Etter det siste møtet i april, hørte ikke beredskapsseksjonen noe mer fra Oslo politidistrikt om den såkalte «observasjonsgruppen».

Ingen indikasjoner

I Politiets sikkerhetstjenestes redegjørelse til departementet fremgår det at daværende PSTsjef Holme i møte med politiledelsen i Oslopolitiet i 2006 sa at det ikke kan aksepteres at amerikanerne blir for aktive i forhold til norske borgere. Bakgrunnen var en bekymringsmelding PST hadde fått fra en samarbeidende tjenesten i et annet europeisk land. I dette landet var det oppdaget at den amerikanske ambassadens overvåkingsenhet gjorde observasjoner langt utenfor ambassadens nære omgivelser.

— Det kan vel sies at jeg slo i bordet. Jeg ba Oslo–politiet undersøke dette, sier Holme.

Han fikk tilbakemelding i linjen om at vår bekymring var tatt opp. Oslopolitiet hadde tatt dette opp med Politidirektoratet og Utenriksdepartementet, og resultatet var at politiet ga amerikanerne en advarsel.

–.Først nå ser jeg av justisministerens redegjørelse at eieren av denne problemstillingen, politidirektoratet vurderte å varsle Justisdepartementet, men valgte å løse saken på et lavest mulig nivå. Jeg mener PST har gjort jobben sin ved å stå på borgerens side overfor uønsket opptreden fra amerikanernes side. Og jeg har gitt beskjed i riktig linje, via Oslopolitiet, sier Holme.

- Politidirektoratets ansvar

Oslos politimester Anstein Gjengedal sier han i noen tilfeller i 2006 og 2007 fikk rapporter om blant annet kritikkverdig fotografering foretatt av amerikanske ambassadeansatte i demonstrasjoner som ble rapportert til Politidirektoratet. Dette fremgår av redegjørelsen til Justisdepartementet.

Han sier dette var noe av grunnlaget for møter mellom Oslopolitiet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste. I forlengelsen av dette påpeker Gjengedal at det har vært kommunikasjonen mellom direktoratet og UD.

- POD mente det ikke var grunn til å gå videre med dette. Vi har heller ikke funnet at det er foretatt systematisk etterretning og overvåking i regi av ambassaden. Det ville vi i så fall ha tatt opp, sier Gjengedal.

Venn og alliert

PST innrømmer at flere medarbeidere i PST i noen grad har kjent til at ambassaden skal ha hatt både uniformert og sivil vaktstyrke. Men ingen har meddelt at de har opplevd den sivile vaktstyrkens aktivitet som ulovlig.

På spørsmål om hvorvidt Justisdepartementet burde vært orientert, svarer Kristiansen følgende:

— Det ble tatt på det nivået det skulle. Oslo politidistrikt tok det opp med Regional Security Officer ved ambassaden, sier Kristiansen.

Bekrefter

Politidirektør Ingelin Killengreen, som har ledet Politidirektoratet siden opprettelsen i 2001, bekrefter opplysningene om møtene med diplomatseksjonen i UD i 2006/2007. Hun viser til notatet som direktoratet har levert Storberget, skriver NTB.

— Beredskapsseksjonen i direktoratet er alltid meget påpasselig med å orientere meg om saker av betydning. Jeg konstaterer at de har vurdert denne saken til å være av en slik karakter at de har håndtert den på seksjonsnivå, skriver Killengren i en pressemelding onsdag kveld.

Hun bekrefter dermed at heller ikke hun var orientert om at ambassadens overvåkingsvirksomhet opererte i en gråsone.