Riksrevisjonen starter nok en undersøkelse av Direktoratet for e-helse: Skal granske bruken av PwC-konsulenter

Skal gjennomgå hvordan konsulenter er brukt i planleggingen av landets største digitaliseringsprosjekt.

Riksrevisor Per-Kristian Foss

Aftenposten har de siste månedene avdekket hvordan konsulentselskapet PwC er blitt helt sentrale i utredningsarbeidet rundt det enorme digitaliseringsprosjektet Akson.

Det har gitt dem store inntekter gjennom timebetalte kontrakter. Totalt har konsulentselskapet tjent 96 millioner kroner på utredninger og planlegging der en av deres egne deleiere har vært sentral som statens prosjektleder.

Fagfolk har kritisert direktoratet for uryddig rolleblanding i konsulentbruken. En av landets fremste eksperter på regelverket for offentlige anskaffelser mener at dette er brutt.

Samtidig har direktoratet avvist at de har gjort noe galt. Nylig konkluderte et advokatfirma innleid av direktoratet med at de ikke hadde brutt regelverket.

Vil granske kontrakt verdt inntil 75 millioner kroner

Nå velger Riksrevisjonen å gå inn i konsulentbruken i Akson-arbeidet, melder de i en pressemelding. Riksrevisjonen er Stortingets vaktbikkje. De har ansvaret for å følge med på hvordan myndighetene gjør jobben sin.

– I flere tidligere undersøkelser har vi sett at det offentlige bryter anskaffelsesregelverket. Vi vet foreløpig ikke om det er tilfelle i denne saken, men mener det er viktig at vi går inn i forprosjektet og sjekker om anskaffelsesregelverket er fulgt, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Granskingen vil spesielt dreie seg om anskaffelsene av konsulenttjenester til Akson-forprosjektet. Dette har vært sentralt i Aftenpostens avsløringer. Den aktuelle kontrakten var verdt inntil 75 millioner kroner.

– Vi håper undersøkelsen kan sette et punktum i saken. I sommer gjorde vi selv en grundig gjennomgang av anskaffelsene, og vi kan ikke se at vi har brutt reglene for offentlige anskaffelser. Samtidig ble det identifisert flere forbedringstiltak i anskaffelsespraksisen og vår bruk av konsulenter, som vi er i ferd med å iverksette, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse i en pressemelding.

Undersøker også den overordnede styringen av prosjektet

Dette blir den andre undersøkelsen Riksrevisjonen gjennomfører av arbeidet med Én innbygger – én journal. Dette er navnet på visjonen om å gjøre flyten av pasientinformasjon i Helse-Norge mer sømløs.

Den første undersøkelsen har pågått siden 2019. Den handler om den overordnede styringen av arbeidet. Også her vil Akson-planleggingen bli berørt.

– Vi har hele veien samarbeidet med Riksrevisjonen for å gi dem så god informasjon som mulig, og ser det som naturlig at et så stort arbeid følges opp av dem, sier Bergland.

Begge undersøkelsene skal etter planen leveres våren 2021. Da blir de også offentlig tilgjengelig.