Norge

-Eksperimentet må stoppes

Sonja Sjøli (H), helsepolitiker og jordmor, anser metadon til gravide som et eksperiment som må stoppes. Kjersti Toppe (Sp), helsepolitiker og lege, vil vurdere å pålegge kvinnene å bruke prevensjon.

I går skrev Aftenposten om at det årlig fødes mellom 30 og 60 barn med rusavhengighet i Norge. Jordmor Liv Trønnes og overlege Sverre Medbøe har sett mange spebarn med abstinens, og beskriver det som hjerteskjærende og vondt. Barnet på bildet er ikke et av de omtalte metadonbarna.
  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist

Les også:

Les også

Årlig fødes 30-60 rusavhengige

— Det er et paradoks at gravide som går på morfin blir tvangsinnlagt og avruset, mens gravide som går metadon eller Subutex ikke blir det. Jeg er overrasket over retningslinjene fra Helsedirektoratet, sier Sjøli, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Hun mener at kvinner som er i et behandlingsopplegg og får metadon eller Subutex ikke bør bli gravide, og forpliktes til å bruke prevensjon. Dette kan gjøres ved at kvinner som får medisin i stedet for narkotika forpliktes til å ta p-sprøyte, bruke p-piller eller annen form for prevensjon.

Aftenposten skrev i går at Helsedirektoratet har lagt frem nye retningslinjer for gravide som er i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og at de får metadon eller Subutex under svangerskapet. Begrunnelsen til direktoratet er at man vet for lite om hvordan fostre reagerer på nedtrapping i mors liv, og at det ikke er dokumentert at slike nyfødte får alvorlige skader.

Graviditet og metadon er ikke forenlig
Sonja Sjøli (H)

- Må stoppes

Også Kjersti Toppe reagerer på de nye retningslinjerene.

— Det beste ville jo være om vi ble mye flinkere til å forebygge graviditet under LAR-behandling. Én ting er om prevensjon bør tilbys gratis. Jeg er ikke fremmed for å sette prevensjon som en forutsetning, også i og med at disse kvinnene ofte har mistet menstruasjon på grunn av rusmisbruket, og får tilbake menstruasjon under behandling, og blir ikke planlagt gravide.

Sjøli mener man vet for lite.

— Graviditet og metadon er ikke forenlig. Dette eksperimentet må stoppes.

Hun sier videre at det er oppsiktsvekkende at norske helsemyndigheter på andre områder legger et føre var-hensyn til grunn for sine anbefalinger til gravide, uten at det samme er tilfelle med gravide i LAR.

— Gravide rådes til totalavholdenhet fra alkohol, til å unngå innlandsørret over én kilo og til ikke å drikke mer enn to kopper kaffe hver dag. Det er bra, for alle barn har rett til beskyttelse mot helseskader. Men dette skal ifølge Helsedirektoratet og Regjeringen ikke gjelde barn av mødre som er under legemiddelassistert rehabilitering. Det er oppsiktsvekkende, sier en opprørt Sjøli.

Vanskelig

Hun innrømmer at løsningene ikke enkle, men at Høyre har landet på at de må legge vekt på barnas rettigheter til å komme til verden uten sterke abstinenser.

— Der usikkerheten råder må vi legge vekt på føre var-prinsipper. Derfor bør vi gjør alt vi kan for at planlagte graviditeter foregår utenfor LAR.

Sjøli minner om at da fødselsmeldingen ble behandlet i Stortinget for et par år siden, var det en enstemmig komité som sluttet seg til Høyres forslag og gikk inn for at både institusjonsopphold og andre hjelpetiltak skulle vurderes som alternativer, og slo fast at «der frivillige hjelpetiltak ikke gir barnet tilstrekkelig beskyttelse, må sosialtjenesten vurdere tilbakeholdelse av den gravide etter lov om sosiale tjenester §6-2a for å beskytte det ufødte barnet». Komiteen gjorde dette på bakgrunn av en rapport fra Kunnskapssenteret.

— Det har ikke statsråden fulgt opp, sier Sjøli.

Hun vil nå ta saken opp med helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Kjersti Toppe, hvis parti sitter i Regjeringen, ber Kunnskapssenteret om en ny rapport, og tar saken opp med departementet.

Høyre-politiker Sonja Sjøli ber om at gravide kvinner ikke gis metadonbehandling.